Zespół Szkół w Marcinkowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół w Marcinkowie

Data założenia: 2003
Poziom szkoły: podstawowy, ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum
Adres: Marcinkowo 27, 11-700 Mrągowo

Zespół Szkół w Marcinkowie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. W skład Zespołu Szkół w Marcinkowie wchodzi Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Publiczne i Filia w Grabowie. Dyrektorem Zespołu Szkół jest mgr Ewa Pawłowicz.

Cele i zadania

Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. z późn. zm.) i w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Zgodnie ze Statutem Szkoła zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989 r. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkół.

Kadra pedagogiczna

 • biologia - Gabriela Larm
 • chemia - Gabriela Larm
 • fizyka - Emilia Golombek
 • edu. dla bezpieczeństwa - Małgorzata Fil
 • geografia - Gabriela Larm
 • historia - Ewa Pacholuk
 • informatyka - Marzanna Chodorowska, Jolanta Kleczkowska
 • j. angielski - Lidia Dogiel, Piotr Andrzejewski
 • j. polski - Agnieszka Chmiel-Żbikowska, Marzanna Chodorowska, Barbara Deptuła
 • j. niemiecki - Anna Pielach
 • matematyka - Jolanta Kleczkowska, Emilia Golombek
 • muzyka - Piotr Andrzejewski
 • nauczanie zintegrowane - Teresa Woszkiel, Irena Spirydon, Halina Całka
 • plastyka - Halina Całka
 • przyroda - Irena Spirydon, Gabriela Larm
 • religia - Barbara Deptuła
 • technika - Jolanta Kleczkowska
 • wos.- Ewa Pacholuk
 • wych. fizyczne - Małgorzata Fil

Osiągnięcia

Uczniowie Zespołu Szkół w Marcinkowie osiągają znaczące wyniki w nauce, działalności artystycznej i sportowej.

Ciekawostki

W Samorządzie Uczniowskim Zespołu Szkół w Marcinkowie działają sekcje: naukowa, sportowa, redakcyjna, sanitarna, dyżurów.

Bibliografia

ZS w Marcinkowie[27.10.2014]