Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Logo Stowarzyszenia.
Źródło: facebook.com

Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" to powstałe w 2006 r. zrzeszenie podmiotów prawnych, które działają na rzecz innych organizacji pozarządowych w procesie ich tworzenia, integracji oraz działania oraz wspierają rozwój społeczności lokalnej.

Działalność

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” ma na celu popularyzację, promocję oraz profesjonalizację III sektora.

Działalność statutowa Związku Stowarzyszeń zakłada działania na rzecz ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych, które opierają się na wspólnej pracy członków.

Celem Związku Stowarzyszeń jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez kształtowanie postaw prospołecznych oraz podniesienie sprawności działania organizacji pozarządowych, a szczególnie wspieranie organizacyjne, finansowe i prawne ich działań.

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzi Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Obszary wsparcia

1. Prowadzenie działalności informacyjno- szkoleniowo-integracyjnej dla organizacji pozarządowych miasta Olsztyna

2. Udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej organizacjom pozarządowym w ich działalności statutowej

3. Udzielanie wsparcia technicznego olsztyńskim organizacjom pozarządowym

4. Gromadzenie i udostępnianie informacji o aktach prawnych, funduszach wsparcia finansowego oraz publikacji na temat III sektora

5. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ekonomii społecznej

6. Prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych

7. Wspieranie działań organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej

8. Promocja sektora pozarządowego, prowadzenie działalności wydawniczej

9. Tworzenie funduszy celowych dla wsparcia organizacji pozarządowych

10. Publiczne zabieranie głosu w sprawach dotyczących sposobu i poziomu życia Polaków

11. Branie udziału we wszelkiego rodzaju gremiach tworzących akty normatywne

12. Inicjowanie konkursów wyróżniających aktywność osób i organizacji działających w sektorze pozarządowym i na rzecz tego sektora

13. Działania zlecone przez Forum i Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn

14. Działalność na rzecz aktywizacji zawodowej

15. Wymiana młodzieży z kraju i zagranicy celem integracji tych środowisk

16. Nabywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz wymiany kulturalnej

17. Organizacja zjazdów, obozów i spotkań integracyjnych organizacji pozarządowych z Polski i z zagranicy

18. Organizacja festiwali i imprez artystycznych promujących naukę, oświatę, kulturę i sport

19. Propagowanie i ochrona kultury mniejszości narodowych.

Skład Związku Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"

1. Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA

2. Stowarzyszenie Penitencjarne „PATRONAT"

3. Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej Zarząd Okręgu w Olsztynie

4. Warmińsko - Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

5. Oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego

6. Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku

7. Olsztyńskie Towarzystwo "Amazonki"

8. Stowarzyszenie BUDOWLANI WARMII

9. Akademia Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie

10. Szkoła Chińskich Sztuk Walki "SHAOLIN"


Centrum Pomocy Rodzinie „KASTALIA” było organizacją założycielską Związku Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie",w chwili obecnej nie funkcjonuje.

Zdjęcia

Zobacz też

Bibliografia

  1. Materiały zamieszczone przez Stowarzyszenie.