Iławska Izba Gospodarcza

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Iławska Izba Gospodarcza
Iławska Izba Gospodarcza logo logo.jpeg
Logo Iławskiej Izby Gospodarczej
Przedmiot działalności: Kompleksowe usługi informacyjne; szkolenia; audyt finansowy prowadzony przez biegłego rewidenta.
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 37A

14-200 Iława

E-mail: biuro@iig-ilawa.pl
Telefon: 89 648 57 51
Strona internetowa: www.iig-ilawa.pl

Iławska Izba Gospodarcza instytucja otoczenia biznesu zrzeszona w sieci RSU.

Informacje ogólne

Iławska Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego wypełniającą swoją misję w oparciu o 17-letnią tradycję i doświadczenie, osadzoną w strukturach krajowych (jedyna z województwa warmińsko-mazurskiego organizacja przedsiębiorców zrzeszona w Krajowej Izbie Gospodarczej i jeden z dwunastu ośrodków posiadających akredytację w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw) oraz legitymującą się wdrożonym i certyfikowanym Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z PN-EN ISO 9001:2001.

Izba dysponuje bogatym zapleczem lokalowym, sprzętowym i wykwalifikowaną kadrą (m.in. 3 etatowych pracowników posiada akredytację konsultanta w zakresie informacji gospodarczej i szkoleń przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Utrzymanie akredytacji odbywa się na podstawie cokwartalnego sprawdzenia wiedzy i kompetencji konsultanta) [1].

Cele i zadania

Do celów i zadań Izby należy:

 • reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego;
 • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym;
 • wyrażenie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, uczestniczenie w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie oraz dokonywania ocen wdrażania i funkcjonowanie przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej;
 • organizowanie pomocy Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej;
 • prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą;
 • inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu rozwój gospodarczy, rozwój zasobów ludzkich i edukację ekonomiczną, w szczególności poprzez organizowanie szkoleń, seminariów oraz projektów i innych przedsięwzięć finansowanych ze środków własnych oraz publicznych (krajowych i zagranicznych);
 • kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia.

Izba realizuje swoje cele i zadania poprzez:

 • przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego i rozwoju zasobów ludzkich, a także promocję i wspieranie inicjatyw gospodarczych oraz edukacyjnych;
 • popieranie, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, rozwoju kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenia zawodowego pracowników;
 • delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenia organów państwowych i samorządu terytorialnego do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczej;
 • organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą jej członków;
 • wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej;
 • informowanie i wydawanie opinii o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby;
 • wykonywanie zadań powierzonych Izbie odrębnymi przepisami;
 • tworzenie fundacji, funduszy i stypendiów dla popierania inicjatyw gospodarczych;
 • prowadzenie działalności wydawniczej;
 • doradztwo organizacyjne, techniczne, prawne i ekonomiczne, wykonywanie ekspertyz, badań marketingowych oraz consultingu;
 • współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 • tworzenie branżowych i środowiskowych klubów członkowskich.
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji celów i zadań Izby;
 • tworzenie zespołów ekspertów, komisji i zespołów problemowych [2].

Struktura organizacji

Organami Izby są: Walne Zgromadzenie, Dyrektor Izby (Marek Słociński), Komisja Rewizyjna (Krzysztof Wilczyński, Wioletta Podgórska, Elżbieta Lewandowska, Bogumiła Bielewska, Zbigniew Baczek).

Struktura organizacyjna Izby jest adekwatna do samorządowego charakteru organizacji (rys. 1).

Rys. 1. Struktura organizacyjna Iławskiej Izby Gospodarczej

Struktura organizacyjna Iławskiej Izby Gospodarczej.jpg

Źródło: Iławska Izba Gospodarcza [04.07.2014]

Dane kontaktowe

ul. Jana III Sobieskiego 37A
14-200 Iława
e-mail: biuro@iig-ilawa.pl
tel.: 89 648 57 51
fax: 89 648 83 68

Przypisy

Bibliografia

Iławska Izba Gospodarcza [04.07.2014]
Statut Iławskiej Izby Gospodarczej [04.07.2014]