Regionalny System Usług

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj

Regionalny System Usług (RSU) – sieć nowoczesnych instytucji otoczenia biznesu otwartych na innowacje i działających na rzecz rozwoju systemu komunikowania się i wymiany informacji pomiędzy sferą B+R i MSP. Utworzona w ramach projektu zrealizowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze środków PO KL (poddziałanie 8.2.2)[1].

Cele RSU

Głównym celem Regionalnego Systemu Usług jest poprawa konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw regionu, w tym przede wszystkim sektora MSP. Utworzenie Regionalnego Systemu Usług stwarza możliwość lepszego dotarcia do przedsiębiorstw z ofertą instytucji otoczenia biznesu, wpływa na tworzenie powiązań pomiędzy tymi instytucjami i przedsiębiorstwami, a także na wprowadzanie nowych i udoskonalanie już świadczonych przez IOB usług (w tym o charakterze proinnowacyjnym) tak, aby jak najlepiej służyły one wspieraniu przedsiębiorstw regionu oraz zwiększaniu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego.

Regionalny System Usług odpowiada na potrzeby przedsiębiorstw regionalnych oraz przyczynia się do kreowania tych potrzeb i zwiększania świadomości przedsiębiorstw co do roli, jaką instytucje otoczenia biznesu mogą odgrywać w ich rozwoju. Jest też efektywnym instrumentem wspierania gospodarki regionalnej dla władz samorządowych województwa, sprzyjającym poprawie jej pozycji konkurencyjnej w kraju i Europie.

Celami szczegółowymi Regionalnego Systemu Usług są:

 • zapewnienie przedsiębiorcom równomiernego dostępu do wysokiej jakości usług, świadczonych zgodnie z określonymi standardami,
 • zapewnienie komplementarności usług regionalnych instytucji biznesu dla przedsiębiorstw
 • wprowadzenie pakietu usług proinnowacyjnych i kreowanie wśród przedsiębiorców popytu na te usługi
 • stworzenie sprawnego systemu komunikacji pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu
 • promocja usług, świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu
 • wspieranie rozwoju instytucji otoczenia biznesu w zakresie zasobów ludzkich i świadczonych usług [2].


Zadania RSU

Do najważniejszych obszarów działania i zadań RSU należą:

 • podnoszenie świadomości przedsiębiorstw o korzyściach płynących z korzystania z usług instytucji otoczenia biznesu
 • stworzenie i rozwijanie pakietu usług podstawowych i specjalistycznych, w tym innowacyjnych
 • promocja usług RSU, w tym szczególnie innowacyjnych
 • promocja postaw proinnowacyjnych i podnoszących konkurencyjność przedsiębiorstw
 • kreowanie zmiany świadomości odbiorców usług świadczonych przez IOB w ramach RSU, co do ich znaczenia w efektywnym prowadzeniu działalności gospodarczej
 • generowanie informacji o potrzebach rynku
 • tworzenie zintegrowanych baz danych
 • wypracowanie systemu informacji i współpracy w ramach RSU i na zewnątrz Systemu
 • podnoszenie kwalifikacji i aktualizacja wiedzy wewnątrz RSU
 • promocja nowych technologii [3]

Członkowie RSU

Do Regionalnego Systemu Usług przystąpiły następujące podmioty:

Przypisy

Bibliografia

bazarsu.warmia.mazury.pl [02.07.2014]
Koncepcja funkcjonowania Regionalnego Systemu Usług w ramach projektu systemowego Regionalny System Usług – Sieć InnoWaMa [02.07.2014]
Kryteria uczestnictwa w Regionalnym Systemie Usług – Sieć InnoWaMa [02.07.2014]
Regulamin Regionalnego Systemu Usług – Sieć InnoWaMa [02.07.2014]