LGD "Mazurskie Morze''

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
LGD "Mazurskie Morze"

LGD Mazurskie Morze.jpeg
Znak graficzny LGD "Mazurskie Morze"
Przedmiot działalności: sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; doradztwo informatyczne; nadawanie programów radiofonicznych; wydawanie gazet; działalność agentów turystycznych; wychowanie przedszkolne
Adres: Rynek 4A
12-250 Orzysz
E-mail: biuro@lgd.mazurskiemorze.pl
Telefon: 87-423-00-54; 87-423-85-20; 600-27-57-84
Strona internetowa: www.lgd.mazurskiemorze.pl

LGD "Mazurskie Morze" – dobrowolne, samorządne. trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych, mające na celu podniesienie jakości życia na wsi i obszarach wiejskich dzięki oddolnym inicjatywom rolników, mieszkańców, przedsiębiorców, stowarzyszeń i gmin. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Rafał Grusznis.

Informacje ogólne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze" powstało, by umożliwić mieszkańcom sześciu gmin leżących wokół jeziora Śniardwy, czyli gmin: Biała Piska, Mikołajki, Orzysz, Piecki, Pisz i Ruciane-Nida (rys. 1), wykorzystanie unijnych środków dostępnych w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007–2013.

Rys. 1. Obszar działania LGD "Mazurskie Morze"

LGD Mazurskie Morze obszar działania.jpg

Źródło: lgd.mazurskiemorze.pl [11.06.2014]

Celem działalności Stowarzyszenia jest podnoszenie jakości życia mieszkańców i wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru LGD "Mazurskie Morze”" poprzez:

 • wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru działania
 • wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR )dla obszaru działania
 • wspieranie działań na rzecz realizacji LSR oraz LSROR
 • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz obszarów zależnych od rybactwa, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania, wypoczynku i prowadzenia działalności gospodarczej, a także aktywizację oraz współpracę lokalnych środowisk
 • aktywizowanie członków Stowarzyszenia do prac nad organizacją i rozwojem turystyki wiejskiej oraz sportu
 • działanie na rzecz poprawy stanu infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania turystyki wiejskiej
 • promocję i ochronę dziedzictwa kulturowego oraz środowiska naturalnego
 • promocję i wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania; wyrównywanie szans edukacyjnych
 • promocję i wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości
 • promocję i rozwój turystyki i agroturystyki
 • promocję i upowszechnianie sportu, rekreacji i aktywnego wypoczynku

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 • opracowanie, aktualizację i realizację LSR oraz LSROR
 • promocję obszarów wiejskich i obszarów zależnych od rybactwa położonych w obszarze działania
 • mobilizowanie ludności do brania aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich i obszarów zależnych od rybactwa położonych w obszarze działania
 • upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich i obszarach zależnych od rybactwa
 • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 • współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami, osobami fizycznymi i prawnymi, na poziomie krajowym i międzynarodowym
 • wypowiadanie się w sprawach publicznych, w tym opiniowanie aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii społecznych
 • organizowanie spotkań, seminariów, szkoleń, kursów, odczytów, zebrań, dyskusji, konferencji, wykładów, sympozjów
 • organizowanie imprez kulturalnych, w tym w szczególności festiwali, koncertów, konkursów, targów, pokazów, wystaw
 • tworzenie i prowadzenie infrastruktury zapewniającej realizację celów statutowych
 • prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, wydawniczej
 • prowadzenie badań, analiz, ekspertyz, studiów
 • zachowanie równości praw kobiet i mężczyzn oraz aktywizowanie osób poniżej 30 roku życia
 • przekazywanie dofinansowania na realizację projektów przez inne podmioty
 • tworzenie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych

Struktura organizacji

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, natomiast Organami: Zarząd, Komisja Rewizyjna, Rada i Komitet Decyzyjny.

Od 28 kwietnia 2014 r. w skład Zarządu wchodzą:

Radę Decyzyjną tworzą:

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Jolanta Karasek, Mariola Kobus, Jerzy Komsta. Skład osobowy Komitetu jest następujący:

Dane kontaktowe

Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze"
Rynek 4A
12-250 Orzysz
tel. 87 423 00 54; 87 423 85 20
tel. kom. 0600 27 57 84
fax 87 423 85 20

Bibliografia

LGD "Mazurskie Morze [11.06.2014]
Lokalna Strategia Rozwoju "Mazurskie Morze" [11.06.2014]
Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze" [11.06.2014]