Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Natura 2000 Obszar Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo

Żółw błotnyFot. George Chernilevsky. Źródło: Commons WikimediaŻółw błotny
Fot. George Chernilevsky. Źródło: Commons Wikimedia
Typ obszaru Obszar "siedliskowy" – przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
Kod PLH280036
Powierzchnia 4305.1 ha
Status obszaru Obszar o Znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) – zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej (2011 r.)
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Natura 2000 Obszar Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo
Natura 2000 Obszar Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Natura 2000 Obszar Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo
Natura 2000 Obszar Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo – specjalny obszar ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000, powołany w celu ochrony populacji żółwia błotnego. Obszar położony w mezoregionie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, na Pojezierzu Mazurskim, na północ od drogi K16 (trasa MrągowoMikołajki). Ostoja znajduje się na terenie gmin Mikołajki i Mrągowo. Teren ostoi jest pagórkowaty, ma liczne zagłębienia. Większość jego powierzchni stanowią grunty rolnicze: pola, łąki, nieużytki. Licznie występują tu śródleśne i śródpolne oczka wodne.

Przeznaczenie i zagrożenia

Obszar został powołany ze względu na ochronę żółwia błotnego. Obecnie najliczniejsze stanowiska tego gatunku odnotowano w okolicach wsi: Zawady, Cudnochy oraz Nadawki. Głównym zagrożeniem dla żółwia błotnego na tym terenie jest silna antropopresja (rolnictwo, turystyka, zalesienia nieużytków) oraz samoczynne wysychanie oczek wodnych wskutek obniżenia wód gruntowych. Jeziora i ich zlewnie na tym obszarze są narażone na silną eutrofizację ze względu na charakter rolniczy okolicy.

Fauna i flora

Lasy stanowią niewielki odsetek powierzchni obszaru. Największy kompleks leśny znajduje się w okolicy miejscowości Cudnochy. Na terenie ostoi znajduje się także wiele jezior: Jezioro Głębokie, Zełwążek, Jorzec, Kociołek oraz Jezioro Miałkie. W związku z tym bogata jest tu flora jeziorna z wykształconą roślinnością hydrofitów. Występują tu m.in.: rogatek sztywny, moczarka kanadyjska, grążel żółty, grzybień biały czy rdestnica przeszyta. Na oczkach wodnych licznie występuje: turzyca sztywna, rdest ziemnowodny i mozga trzcinowata oraz wiechlina błotna, rzepicha błotna, przytulia błotna, żabieniec babka wodna, turzyca zaostrzona, turzyca dzióbkowata i manna fałdowana.

Żółw błotny, który podlega w ostoi szczególnej ochronie, ma na tym obszarze wyjątkowo sprzyjające warunki bytowania i żerowania (liczne oczka i inne zbiorniki wodne). Niestety liczebność tych gadów od początku XX w. intensywnie spada w wyniku silnej antropopresji: zalesiania nieużytków, rozbudowy dróg, rolnictwa oraz turystyki. Wpływ na to ma także obniżenie poziomu wód gruntowych i powierzchniowych.

Obecnie cała populacja żółwi na Warmii i Mazurach jest szacowana na nie więcej niż 350 dorosłych osobników. W 2013 r. pozyskano 1,5 mln. zł. ze środków unijnych na realizację projektu ochrony żółwia błotnego. Środki zostały przeznaczone m.in. na budowę dwóch zbiorników (tzw. bystrotoków) właśnie w tej ostoi.

W ostoi występują także chronione i rzadko spotykane bezkręgowce: pachnica dębowa (chrząszcz) i czerwończyk nieparek (motyl dzienny).

Galeria zdjęć

Bibliografia

Instytut na rzecz Ekorozwoju [08.01.2014]
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie [08.01.2014]
Natura 2000 a rozwój lokalny, oprac. Piotr Dynowski, Szczecin 2010.
Natura 2000. Naturalnie się opłaca, oprac. Maria Czerwińska, Marek Leda, Szczecin 2010.
turystyka.wp.pl [08.01.2014]