Wiesław Pływaczewski

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Wiesław Pływaczewski

dr hab. Wiesław Pływaczewski prof. UWM.Źródło: www.sites.google.com
dr hab. Wiesław Pływaczewski prof. UWM.
Źródło: www.sites.google.com
Data i miejsce urodzenia 9 stycznia 1956 r.
Jeziorany

Inspektor Policji dr hab. Wiesław Pływaczewski (ur. 9 stycznia 1956 r. w Jezioranach) – p.o. Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (26.05.1999 r.-15.12.1999 r.). Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (16.12.1999 r.-15.05.2003 r.).

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

Wiesław Pływaczewski urodził się 9 stycznia 1956 r. w Jezioranach, na Warmii. Po ukończeniu szkoły podstawowej edukację kontynuował w Państwowym Technikum Rolniczym w Reszlu, uzyskując tytuł technika-rolnika. Po złożeniu egzaminów maturalnych wybrał studia prawnicze, które rozpoczął na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Ukończył je w czerwcu 1980 r. uzyskując stopień magistra prawa.

Praca

Wiesław Pływaczewski po uzyskaniu dyplomu magistra prawa podjął starania o zatrudnienie w Wyższej Szkole Oficerskiej MSW w Szczytnie. 1 sierpnia 1980 r. podjął służbę w Wyższej Szkole Oficerskiej (dalej WSO) MSW na stanowisku starszego asystenta cyklu IV – prawa karnego. Dwa miesiące później został skierowany do odbycia zawodowego studium podyplomowego w Łodzi, którego ukończenie umożliwiło mu uzyskanie nominacji na pierwszy stopień oficerski. Kolejne uzyskiwane stopnie służbowe wiązały się z zajmowanymi stanowiskami dydaktyczno-naukowymi, a później administracyjnymi.

W. Pływaczewski w pierwszych latach pracy w WSO MSW realizował zajęcia głównie z prawa karnego materialnego. W pracy naukowej koncentrował uwagę na kwestiach wynikających z pisanej pracy doktorskiej "Prawnokarna ochrona dóbr kultury". Obronił ją 21 kwietnia 1989 r. przed Radą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, która nadała mu stopień doktora nauk prawnych. Dzięki temu awansował na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa szczycieńskiej uczelni. Po utworzeniu WSPol utrzymał stanowisko adiunkta, przy czym w Zakładzie Prawa Administracyjnego w Instytucie Prawa.

1 czerwca 1991 r. mianowano go kierownikiem Zakładu Prawa Międzynarodowego, z jednoczesnym powierzeniem obowiązków dyrektora Instytutu Prawa. 17 lipca 1992 r. powierzono mu obowiązki zastępcy komendanta WSPol ds. naukowo-dydaktycznych. 15 lutego 1993 r. wyznaczono go na pełnoprawnego zastępcę komendanta WSPol ds. naukowo-dydaktycznych. W trakcie pełnienia tej funkcji odniósł wiele znaczących sukcesów. Doprowadził m. in. do wzbogacenia oferty wydawniczej WSPol, inicjując wydawanie Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego - periodyku propagującego nowoczesne metody dydaktyczne. Sprawnie kierował jako redaktor naczelny "Przeglądem Policyjnym". Sprzyjał inicjatywom poszerzającym współpracę WSPol z krajowymi jak i zagranicznymi ośrodkami akademickimi. W 1992 r. odbył 2-miesięczny staż zorganizowany dla kierowników jednostek policyjnych z Europy i USA w Akademii Kadr Kierowniczych Policji w Munster (Niemcy). Rok później uczestniczył w Paryżu w kursie ekspertów zajmujących się ujawnianiem fałszerstw dzieł sztuki i ich ochroną. Od 1995 r. bierze udział, najpierw jako wykładowca, a później członek władz wykonawczych (Kuratorium), w działalności Środkowoeuropejskiej Akademii Policyjnej.

W 1998 r. W. Pływaczewski sfinalizował postępowanie habilitacyjne wszczęte przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jego podstawą była praca "Kradzieże samochodów. Studium kryminologiczne".

Szeroka i różnorodna działalność W. Pływaczewskiego, a także długi staż pracy w WSPol, czyniły go naturalnym kandydatem do objęcia jej kierownictwa. Gdy w 1999 r. ze stanowiska komendanta WSPol odszedł nadinsp. Edward Pietkiewicz, jego funkcje na zasadzie pełnienia obowiązków powierzono W. Pływaczewskiemu. Następnie dowodzący wówczas Policją nadinsp. Jan Michna wystąpił do ministra spraw wewnętrznych Marka Biernackiego z wnioskiem o powołanie W. Pływaczewskiego na komendanta WSPol. Ten ostatni kandydaturę zaakceptował i decyzją z 16 grudnia 1999 r. wyznaczył W. Pływaczewskiego na komendanta Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

WSPol pod rządami W. Pływaczewskiego przeżywała okres intensywnego rozwoju. Dużym sukcesem szkoły było zainicjowanie pierwszej w Europie Środkowo-Wschodniej międzynarodowej konferencji na temat przestępczości zorganizowanej (Szczytno, 26-27 września 1991 r.) oraz konferencji nt. przestępczości samochodowej (Szczytno, 24-26 września 1992 r.). Podobne znaczenie miało wydanie w 2001 r. "Leksykonu policyjnego", jedynego wydawnictwa opisującego i systematyzującego podstawowe pojęcia i kategorie policyjne oraz przekształcenie Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego w nowoczesny w formie i treści periodyk "Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji". Wraz z objęciem funkcji komendanta głównego Policji przez inspektora Antoniego Kowalczyka, akceptowana dotychczas formuła działania WSPol – jako uczelni wypełniającej swoje funkcje nie tylko na rzecz Policji, ale i innych grup społecznych – poddana została krytyce. Nowy dowódca Policji był rzecznikiem pozbawienia WSPol atrybutów akademickości oraz sprowadzenia jej roli do placówki skoncentrowanej na zaspokajaniu wewnętrznych potrzeb szkoleniowych Policji. Koncepcja ta nie była bliska kierownictwu szkoły i W. Pływaczewskiemu. W efekcie 7 maja 2003 r. W. Pływaczewski zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji o odwołanie go z zajmowanego stanowiska i przeniesienie do dyspozycji komendanta głównego Policji. Jego propozycja została przyjęta z dniem 15 maja 2003 r. Wobec braku satysfakcjonujących go możliwości podjęcia nowych wyzwań zawodowych, zwrócił się o zwolnienie ze służby w Policji, co nastąpiło z dniem 25 lutego 2004 r.

Od 2004 r. podstawowym miejscem pracy dla W. Pływaczewskiego stał się Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z którym związany był już wcześniej. W latach 2002-2009 był tam kierownikiem Zakładu Kryminologii, Wiktymologii i Problematyki Przestępczości Zorganizowanej UWM w Olsztynie, który w 2009 r. został przekształcony w Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Powrócił też do pracy w WSPol, na stanowisku profesora. W obydwu miejscach wypromował wielu magistrów oraz pierwszych swoich doktorów.

Działalność naukowa

W. Pływaczewski z działalnością dydaktyczną łączy pracę naukowo-badawczą będąc autorem ponad 200 publikacji naukowych (opublikowanych w periodykach krajowych i zagranicznych). Jego główne obszary zainteresowań to: współczesne tendencje przestępczości (w tym zorganizowanej) w Polsce i na świecie, przestępczość przeciwko środowisku naturalnemu człowieka, nielegalny rynek dzieł sztuki, tzw. przestępczość CITES. Zainteresowania te spowodowały przyznanie mu członkostwa w International Police Executive Symposium, American Society of Criminology oraz Polskim Towarzystwie Kryminalistycznym. W 2008 r. wyróżniony został specjalną nagrodą Prezydenta International Police Executive Symposium (IPES), a także Krzyżem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy za wspieranie międzynarodowej współpracy w walce z przestępczością (2002 r.). Współinicjator i sygnatariusz Forum Naukowego "Podlasie, Warmia i Mazury". Od 2010 r. jest członkiem Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Bibliografia

Majer P., Centralne obchody Święta Policji – Szczytno 2000, [w:] Policja 2000, nr 3.
Majer P., Kronika Policji, [w:] Przegląd Policyjny, roczniki z lat 1990-2003.
Siemak Z., Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (10 X 1990 - ), [w:] 50-lecie oficerskiego szkolnictwa policyjnego w Szczytnie (1954-2004), red. nauk. M. Goettel, A. Misiuk, Szczytno 2004.
Wyższa Szkoła Policji 1990-1995. Księga jubileuszowa z okazji 5. rocznicy powołania. Studia i materiały., pod red. M. Goettela, Szczytno 1995.

Zobacz też

sites.google.com [27.12.2013]