Związek Gmin "Barcja"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja MartaF (dyskusja | edycje) z dnia 18:10, 21 mar 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Związek Gmin "Barcja"

Logo Barcja.jpeg
Znak graficzny Związku Gmin "Barcja"
Przedmiot działalności: działania ukierunkowane na poprawę jakości życia mieszkańców
Adres: plac marsz. Józefa Piłsudskiego 1

11-400 Kętrzyn

E-mail: barcja@wp.pl
Telefon: (89) 751 24 50
Strona internetowa: barcja.org.pl

Związek Gmin "Barcja" – podmiot powołany do wykonywania zadań publicznych. Posiada osobowość prawną. Organem stanowiącym i kontrolnym jest Zgromadzenie Związku, na czele którego stoi Sławomir Jarosik (2013). Organem wykonawczym jest Zarząd kierowany przez Krzysztofa Hećmana (2013).

Informacje ogólne

Związek Gmin "Barcja" z siedzibą w Kętrzynie został wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych 5 października 1993 r. Statut ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Olsztyńskiego nr 31 z dn. 27 października 1993 r. (poz. 361).

W skład Związku wchodzą 4 gminy: gmina miejska Kętrzyn, gmina wiejska Kętrzyn, gmina wiejska Barciany oraz gmina wiejska Srokowo.

Zadaniem Związku jest przede wszystkim podejmowanie wspólnych przedsięwzięć społeczno-kulturalnych, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Do najważniejszych zaliczyć należy:

 • realizację projektu polegającego na zapewnieniu opieki nad zwierzętami domowymi poprzez budowę i eksploatacje schroniska dla zwierząt z gmin należących do Związku
 • realizację projektu, którego celem jest działanie na rzecz utworzenia programu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin wchodzących w skład Związku

Ponadto do zadań Związku należy:

 • promowanie walorów turystycznych regionu
 • organizacja regionalnego systemu gospodarki odpadami
 • działania na rzecz aktywizacji środowisk lokalnych
 • podejmowanie wspólnych przedsięwzięć społeczno-kulturalnych
 • utrzymywanie obiektów i urządzeń Związku
 • wspieranie gmin w działaniach mających na celu poprawę sieci dróg publicznych na obszarze Związku
 • działania na rzecz budowy ścieżek rowerowych
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć dotyczących promowania walorów turystycznych regionu i organizacji systemu gospodarki odpadami
 • działalność Funduszu Poręczeń Kredytowych, która ma na celu wspieranie przedsięwzięć gospodarczych zapewniających realizację rozwoju lokalnego, zmniejszenie bezrobocia i tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych poprzez udzielanie poręczeń, pożyczek lub kredytów.

Struktura organizacji

Władzami Związku są: Zarząd Związku, Zgromadzenie Związku, Komisja Rewizyjna.

W skład Zarządu wchodzą:

Zgromadzenie Związku Gmin "Barcja" tworzą:

W pracach Komisji Rewizyjnej uczestniczą:

Dane kontaktowe

Związek Gmin "Barcja"
pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 1, 11-400 Kętrzyn
tel./fax (89) 751 24 50
e-mail: barcja@wp.pl

Bibliografia

Związek Gmin "Barcja" [13.12.2013]
Statut Związku Gmin "Barcja"