Arkadiusz Letkiewicz

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Arkadiusz Letkiewicz

Arkadiusz LetkiewiczŹródło www.wspol.edu.pl
Arkadiusz Letkiewicz
Źródło www.wspol.edu.pl
Data i miejsce urodzenia 22 listopada 1965 r.
Szczytno
Zawód policjant, pracownik naukowy

Arkadiusz Letkiewicz (ur. 22 listopada 1965 r. w Szczytnie) – emerytowany inspektor policji, w latach 2008–2012 komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W latach 2012–2013 zastępca Komendanta Głównego Policji. Profesor nadzwyczajny Politechniki Rzeszowskiej oraz Akademii Humanistycznej w Pułtusku, były profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

Arkadiusz Letkiewicz jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył również Studium Oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Posiada stopień naukowy doktora habilitowanego.

Praca

Arkadiusz Letkiewicz karierę zawodową rozpoczął w sektorze prywatnym, podejmując pracę w jednej z firm komputerowych w Gdyni, w której objął ostatecznie stanowisko dyrektora. 20 sierpnia 1996 r. został przyjęty do służby policyjnej na stanowisku aplikanta Zakładu Organizacji Kierowania i Łączności Instytutu Podstaw Służby Policyjnej w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Na uczelni tej ukończył Studium Oficerskie i 24 lipca 1997 r. awansował do stopnia podkomisarza policji.

1 marca 1997 r. awansował na stanowisko asystenta w Zakładzie Organizacji Kierowania i Łączności Instytutu Podstaw Służby Policyjnej. Jednocześnie podjął pracę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej pt. Empiryczna weryfikacja modelu partycypacji decyzyjnej Vrooma-Yettona. Obrona rozprawy doktorskiej przed Radą Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się 8 lutego 2000 r. Letkiewicz uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (specjalność: organizacja i zarządzanie).

1 marca 2000 r. został mianowany adiunktem Zakładu Organizacji i Zarządzania w WSPol, który stał się częścią nowo powołanego Instytutu Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kierowniczych Policji. Wkrótce po tym awansie, 1 października 2001 r., Letkiewicza mianowano kierownikiem Zakładu Organizacji i Zarządzania, zaś 1 maja 2002 r. powierzono mu pełnienie obowiązków zastępcy dyrektora Instytutu Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kierowniczych Policji.

Podjęte przez kierownictwo policji próby reorganizacji WSPol i pozbawienia szkoły charakteru akademickiego, które realizowane były w 2003 r., nie pozostały bez wpływu na sytuację zawodową jej pracowników, w tym również Arkadiusza Letkiewicza. 1 października 2003 r. został on mianowany kierownikiem jednego z pięciu utworzonych wówczas zakładów. Natomiast 1 grudnia 2004 r., w związku z kolejną reorganizacją uczelni, w ramach której przywrócono instytuty, przeniesiono go na stanowisko adiunkta Zakładu Podstaw Zarządzania Instytutu Kształcenia Kadr Kierowniczych i Zarządzania Jakością w Policji. Powierzono mu również funkcję pełnomocnika komendanta WSPol ds. zarządzania jakością.

Na przełomie 2005 i 2006 r. Letkiewicz przyjął propozycję przenosin do Słupska. 31 stycznia 2006 r. mianowano go zastępcą komendanta tamtejszej szkoły policji. 16 października 2006 r. powrócił do WSPol w Szczytnie, gdzie objął stanowisko dyrektora Instytutu Kształcenia Funkcjonariuszy Służb Państwowych Zwalczających Przestępczość Zorganizowaną i Terroryzm. Jednocześnie został pełnomocnikiem komendanta-rektora ds. studiów i badań.

W czerwcu 2008 r. na Akademii Obrony Narodowej uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego (specjalność: kierowanie organizacjami). 1 listopada mianowano go prorektorem ds. studiów i badań. Stanowisko komendanta-rektora objął 7 sierpnia 2008 r. 24 lipca 2011 r. otrzymał awans na stopień inspektora policji.

Arkadiusz Letkiewicz kierował WSPol do połowy stycznia 2012 r. W dziejach uczelni był to jeden z najbardziej znaczących i efektywnych okresów, m.in. ze środków unijnych pozyskano fundusze, dzięki którym zmodernizowano szkołę oraz wzbogacono ją o nowe obiekty, w tym o Policyjne Centrum Dydaktyczno-Badawcze oraz nową bibliotekę.

Letkiewicz doprowadził również do nadania WSPol klasycznej struktury akademickiej. Wyróżniono wówczas Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji, który został utworzony decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji z d. 30 kwietnia 2010 r. Działania te, w powiązaniu z pozyskaniem do pracy w WSPol samodzielnych pracowników naukowych, pozwoliły na wystąpienie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z wnioskiem o przyznanie wydziałowi uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie. Wniosek zyskał akceptację, w związku z czym Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji WSPol od 2011 r. posiada uprawnienia do doktoryzowania.

Arkadiusz Letkiewicz został m.in. powołany w skład zespołu doradców prezydenta RP w ramach Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.

W styczniu 2012 r. zwolnił stanowisko komendanta-rektora WSPol i objął stanowisko zastępcy Komendanta Głównego Policji. W kwietniu 2013 r. złożył na ręce komendanta głównego nadinspektora Marka Działoszyńskiego raport oraz wniosek o zwolnienie go ze stanowiska i przeniesienie na emeryturę. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie.

Działalność naukowa

Obowiązki związane ze sprawowaniem licznych funkcji administracyjnych nie zahamowały aktywności naukowej Letkiewicza. Jest współautorem publikacji zwartych, autorem samodzielnych monografii oraz licznych artykułów z zakresu problematyki zarządzania i szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego. Przygotowany przez Letkiewicza we współautorstwie Zarys dziejów polskiej policji wydano w pięciu wersjach językowych. Popularność tej pozycji zadecydowała o jej dwukrotnym wznawianiu.

W 2011 r. wydano pracę zbiorową pt. Nauka o bezpieczeństwie: istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i materiały, której był współredaktorem. W 2012 r. ukazała się jego książka Kompetencje menedżerskie w polskiej policji.

Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych Ukrainy we Lwowie zaoferował Letkiewiczowi stanowisko profesora-korespondenta.

Ciekawostki

Poza służbą w policji oraz rolą nauczyciela akademickiego Letkiewicz realizuje się także jako muzyk. W 2010 r. dołączył jako perkusista do składu zespołu Hunter mającego status legendy polskiej sceny metalowej. W 2012 r. zespół wystąpił wraz z Arkadiuszem Letkiewiczem jako support przed Metallicą na jej koncercie w Polsce.

Zobacz też

policja.pl [20.04.2014]
szczytno.wm.pl [20.04.2014]
msw.gov.pl [20.04.2014]
nauka-polska.pl [20.04.2014]

Bibliografia

Komasa D., Kronika Policji, "Przegląd Policyjny", roczniki 2004–2009.
Majer Piotr, Kronika Policji, "Przegląd Policyjny", roczniki 1990–2003.
50-lecie oficerskiego szkolnictwa policyjnego w Szczytnie (1954–2004), pod red. nauk. Mieczysława Goettela, Andrzeja Misiuka i in., Szczytno 2004.