Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców logo.jpeg
Logo Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców
Przedmiot działalności: Kompleksowe usługi informacyjne, inkubacja przedsiębiorstw, szkolenia dla przedsiębiorców, usługi księgowe, biurowe.
Adres: ul. Mickiewicza

11-500 Giżycko

E-mail: cechgiz@poczta.onet.pl
Telefon: 87 428 24 68
Strona internetowa: http://www.cech-gizycko.pl/

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Instytucja otoczenia biznesu zrzeszona w sieci RSU.

Informacje ogólne

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Giżycku istnieje od 1946 r. Pierwszym Starszym tego związku był Wojciech Stradomski.

Obecnie zrzesza 86 zakładów rzemieślniczych z powiatu giżyckiego i węgorzewskiego. Cech posiada osobowość prawną. Jest członkiem Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku [1].

Cele Cechu:

 • ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy administracyjnej i państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji
 • prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej
 • utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności polskiego rzemieślnika
 • wykonywanie na podstawie upoważnienia właściwej Izby Rzemieślniczej zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach członków cechu
 • podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza ustawy o rzemiośle[2].

Cele osiągane są poprzez:

 • zgłaszanie kandydatur przedstawicieli Cechu w Powiatowej Radzie Zatrudnienia
 • pomoc członkom przy wykonywaniu rzemiosła przez udzielanie porad, informacji, wystąpień i interwencji
 • przedstawianie właściwym organom terenowej administracji państwowej wniosków dotyczących zadań rzemiosła oraz środków niezbędnych do wykonywania tych zadań
 • badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania Cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowo-produkcyjnych
 • udzielanie informacji o świadczonych usługach i produkcji przez członków
 • popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów
 • organizowane we własnym zakresie lub przez powołane do tego instytucje dokształcanie członków, pracowników oraz uczniów zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych, których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społeczno-zawodowych w pracach, w których uczestniczy rzemiosło
 • dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych fachowej oceny wykonywanej usługi przez członka Cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii
 • propagowanie zawodów rzemieślniczych wśród absolwentów szkół podstawowych, udzielanie informacji dotyczących warunków wykonywania rzemiosła oraz udzielenie pomocy organizacyjnej rzemieślnikom uruchamiającym zakład, a w szczególności młodzieży wyszkolonej w rzemiośle
 • podnoszenie poziomu szkolenia w rzemiośle i przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
 • doskonalenie systemu nauki zawodu organizowanej u pracodawców rzemieślników ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości szkolenia praktycznego i teoretycznego organizowanego dla młodocianych pracowników dokształcających się w systemie szkolnym i pozaszkolnym. Zapewnienie młodocianym realizującym przygotowanie zawodowe u pracodawców rzemieślników optymalnych warunków pracy i nauki
 • współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i terenowej, kuratoriami, szkołami zawodowymi w zakresie planowania i organizowania dokształcenia teoretycznego w formach szkolnej i pozaszkolnej młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego u pracodawców rzemieślników
 • organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków Cechu i ich rodzin oraz uczniów i pracowników
 • udzielanie członkom Cechu pomocy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów i ewidencji dla celów podatkowych oraz sporządzanie zeznań i deklaracji na podstawie wynikających z w/w dokumentów
 • udzielanie członkom Cechu pomocy w zakresie udzielania porad, wystąpień i interwencji oraz prowadzenia dokumentacji w zakresie ZUS-u i spraw pracowniczych
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych i potrzeb członków Cechu [3]

Struktura organizacji

Organami Cechu są: Walne Zgromadzenie, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Cechowy.

Walne Zgromadzenie

Jest najwyższym organem Cechu, składającym się z członków cechu, powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania. Walne Zgromadzenie odbywa się przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego od dnia ostatniego Walnego Zgromadzenia członków Cechu.

Zarząd Cechu

Jest organem wykonawczym Cechu. Do zakresu jego działania należy kierowanie całokształtem działalności Cechu. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na 4-letnią kadencję. Składa się z 9 osób, w tym ze Starszego Cechu, 2 Podstarszych Cechu, Sekretarza, Skarbnika oraz Członków. Posiedzenia Zarządu odbywają się wg potrzeb.

Skład Zarządu Cechu:

Komisja rewizyjna

Jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu. Składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Członków. Jest wybierana na okres kadencji Zarządu. Do zadań komisji należy badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu. Skład Komisji Rewizyjnej Cechu:


Sąd Cechowy

Powołany jest do rozpatrywania spraw z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej członków Cechu za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła. Składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Członków. Wybierany jest na okres kadencji Zarządu.

Skład Sądu Cechowego:

Dane kontaktowe

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Giżycku
ul. Mickiewicza
11-500 Giżycko
tel. 87 428 24 68
e-mail: cechgiz@poczta.onet.pl

Przypisy

Bibliografia

cech-gizycko.pl, Nasze cele [02.017.2014]
cech-gizycko.pl [02.017.2014]