Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "Stopa"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA

Logo Stowarzyszenia
Logo Stowarzyszenia
Rok założenia 2005
Założyciel zbiorowy
Siedziba ul. Gdańska 23 lok. 2, 19-300 Ełk
Profil działalności wspieranie aktywności i rozwoju lokalnej społeczności oraz edukacja obywatelska
Kontakt skrzynka pocztowa 114, 19-300 Ełk 1

adres biura: ul. ks. Jerzego Popiełuszki 12, 19-300 Ełk
e-mail: stopa@stopa.org.pl
stopa.org.pl

KRS 0000233904


Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "Stopa" – organizacja pozarządowa, której misją jest wspieranie działań nieformalnych grup młodzieżowych oraz organizacji pozarządowych. Prezesem Stowarzyszenia jest Jacek Jagłowski.

Historia

Początkowo członkowie Stowarzyszenia działali w wielu grupach nieformalnych, które prezentowały różne formy działania. W celu pozyskiwania funduszy na realizację swoich pomysłów liderzy tych grup stworzyli Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "Stopa" i zaczęli starać się o jego formalną rejestrację. Stowarzyszenie 'Stopa" powstało 16 maja 2005 r. (data wpisu do rejestru stowarzyszeń). Od 1 grudnia 2009 r. posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Statut

Statut Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych "Stopa" omawia następujące kwestie:

 • Rozdział I. Postanowienia ogólne
 • Rozdział II. Cele i środki działania
 • Rozdział III. Członkowie – prawa i obowiązki
 • Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
 • Rozdział V. Majątek i Fundusze
 • Rozdział VI. Postanowienia końcowe

Cele

Stowarzyszenie stawa sobie za cel:

 • działalność na rzecz ogółu społeczeństwa
 • wspieranie idei samorządności (zwłaszcza lokalnej, regionalnej)
 • wspieranie i rozwój przedsiębiorczości
 • promowanie tradycji i kultury regionu (w szczególności wspieranie rozwoju subregionu EłkGołdapOlecko)
 • działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa
 • wspieranie i promowanie rozwoju terenów wiejskich
 • wspieranie idei zjednoczonej Europy
 • współpracę z samorządem, organizacjami lokalnymi oraz wspieranie ich działań
 • działalność na rzecz ochrony środowiska
 • integrację, promocję oraz lobbowanie na rzecz wszystkich organizacji pozarządowych
 • wspieranie i organizowanie działań grup nieformalnych, grup młodzieżowych, grup lokalnych – szeroko pojętej aktywności obywatelskiej
 • udzielanie wsparcia dla różnorodnych inicjatyw społecznych
 • działalność dobroczynną, charytatywną, wspomagającą
 • działalność wydawniczą, naukowo-badawczą, oświatową
 • promowanie aktywnego wypoczynku, sportu i zdrowego trybu życia
 • szeroko pojętą pomoc osobom fizycznym (w ramach obowiązującego Statutu)

Zarząd

Zgodnie z zapisem statutu władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa 4 lata.

 • Walne Zgromadzenie – to najwyższa władza Stowarzyszenia. Do jego zadań należy m.in.: uchwalanie zmian Statutu, określenie głównych kierunków działań Stowarzyszenia, uchwalanie budżetu, wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia i in. Jest organem uchwałodawczym.
 • Zarząd Stowarzyszenia – powołany jest do kierowania jego działalnością. To organ wykonawczy – zadaniem Zarządu jest wykonywanie działań statutowych. Zarząd może tworzyć 3 do 5 osób. Obecnie w jego skład wchodzą:

Do kompetencji Zarządu zaliczyć można: realizację celów Stowarzyszenia, zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, zatrudnianie pracowników, reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, wykonywanie wszystkich uchwał Walnego Zgromadzenia itd.

 • Komisja Rewizyjna – to organ kontrolny Stowarzyszenia. W jego skład wchodzą 3 osoby. Do zadań Komisji należy m.in. kontrolowanie działalności Zarządu, składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia czy też składanie sprawozdań z działalności organizacji. W skład Komisji wchodzą: Sebastian Klimowicz, Dariusz Bogdan Zaręba i Łukasz Kratyński.

Formy działalności

Statut Stowarzyszenia określa, w jaki sposób organizacja realizuje swoje cele. Zakłada on, że Stowarzyszenie może korzystać z takich form działalności jak: prowadzenie kampanii społecznych, organizowanie akcji promujących subregion, prowadzenie działalności animacyjnej, występowanie z własnymi inicjatywami na rzecz rozwoju regionalnego, organizowanie imprez kulturalnych, doskonalenie kadry Stowarzyszenia, organizowanie szkoleń dla młodzieży, prowadzenie działalności informacyjnej oraz konsultacyjnej, udzielanie pomocy finansowej. To tylko niektóre formy aktywności, które mogą być wykorzystane przez członków Stowarzyszenia. Więcej form działalności opisuje §10 Statutu[1] Stowarzyszenia.

Do najbardziej znanych działań podjętych przez Stowarzyszenie "Stopa" należy:

 • Prowadzenie ośrodka ogólnopolskiego programu "Działaj Lokalnie" w Ełku. Program jest corocznym konkursem grantowym, który pozwala ubiegać się o dofinansowanie (w kwocie maksymalnie 6000 zł) na realizację projektów mających na celu rozwój i aktywizację społeczności lokalnej.
 • "Wsparcie Nieformalnych Grup Młodzieżowych" – był to sztandarowy projekt Stowarzyszenia, który pozwolił wyłonić i stworzyć dwie nowe organizacje, które dziś samodzielnie funkcjonują na rynku lokalnym.

O działalności Stowarzyszenia wielokrotnie informowały media lokalne.

Przypisy

 1. Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "Stopa", Statut [10.06.2014]

Zobacz też

gminaelk.wm.pl, Piknik integracyjny w Buczkach [22.04.2014}
mojemazury.pl, VII Piknik Jaćwieski w Starych Juchach [22.04.2014}
prostki.wm.pl, Nie stój jak słup! [22.04.2014}
prostki.wm.pl, Pieniądze dla DJs [22.04.2014}
Wywiad z Karolem Paszkowskim dla Radia 5, youtube.pl
elcka.pl, Zaślubiny jaćwieskie [22.04.2014}

Bibliografia

Krajowy Rejestr Sądowy [22.04.2014}
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "Stopa" [22.04.2014}