Fundacja na rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Fundacja na rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego

Fundacja na Rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego, źródło: LOGO [01.06.2014]
Fundacja na Rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego, źródło: LOGO [01.06.2014]
Rok założenia 2007 r.
Założyciel Iwona Grzesiak, Milena Chrzanowska
Siedziba 10-041 Olsztyn, Lawendowa 1c
Profil działalności wspieranie osób głuchych
Kontakt Tel.: 512 233 202, e-mail: nona7@wp.pl , milena.golebiewska@10g.pl
KRS 0000272961

Fundacja na rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego – fundacja posiadająca status organizacji pożytku publicznego, powstała w 2007 roku. Jest kontynuacją działań zapoczątkowanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie przez Iwonę Grzesiak, która aktywnie prowadziła Studenckie Koło Naukowe Polskiego Języka Migowego.

Historia

Fundacja na rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego zarejestrowana została w 2007 roku, a status organizacji pożytku publicznego posiada od 2009 roku.

Fundacja współpracuje z władzami samorządowymi (Urząd Miasta Olsztyn, Urząd Marszałkowski), rządowymi (PFRON), organizacjami pozarządowymi (Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu "Pokonać ciszę") oraz innymi środowiskami związanymi z celami Fundacji (Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy Niesłyszących Warmig Olsztyn, Stowarzyszenie na rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Olsztynie, Instytut Polskiego Języka Migowego w Warszawie, Instytut Głuchoniemych w Warszawie, Fundacja Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Pracownia Języka Migowego na Uniwersytecie Warszawskim).

Statut

Fundacja działa w oparciu o Statut - tekst jednolity uchwalony dnia 21 lutego 2011 roku. Struktura statutu jest następująca:

 • Rozdział I: Postanowienia ogólne
 • Rozdział II: Cele i zasady działania
 • Rozdział III: Majątek i dochody Fundacji
 • Rozdział IV: Organy Fundacji
 • Rozdział V: Oddziały Fundacji
 • Rozdział VI: Zmiana statutu i likwidacja Fundacji

Cele

Cele Fundacji określone w statucie:

 • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw osoby głuchej i języka migowego
 • propagowanie wdrażanie wykorzystania nowoczesnych technologii w komunikacji osób głuchych ze słyszącymi i osób słyszących z osobami głuchymi
 • popularyzacja idei osób niesłyszących jako członków mniejszości kulturowej ze specyficznym dla niej językiem migowym
 • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na tolerancję wobec osób niesłyszących i języka migowego
 • działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna w zakresie kultury oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej głuchych oraz języka migowego
 • działalność charytatywna oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych osób niesłyszących
 • działanie na rzecz wyrównywania szans na rynku pracy osób niesłyszących
 • tworzenie płaszczyzn porozumienia i współdziałania

Zarząd

Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech osób, w tym Prezesa i jest powoływany na 10 lat przez Fundatorów[1].

 • Prezes Fundacji – Iwona Grzesiak
 • Wiceprezes Fundacji – Milena Gołębiewska
 • Rada Fundacji:
  • Monika Agnieszka Kasprzyk
  • Anna Nicewicz-Pisarska
  • Danuta Anna Skowrońska[2].

Formy działalności

Fundacja swoje cele realizuje poprzez organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów mających na celu wspieranie osób niesłyszących oraz osób słyszących w komunikowaniu się między sobą, między innymi poprzez świadczenie usług tłumacza języka migowego. Popularyzuje idee osób niesłyszących jako członków mniejszości kulturowej ze specyficznym dla niej językiem migowym. Członkowie Fundacji organizują obozy sportowo-rekreacyjne, spływy kajakowe, wycieczki turystyczne, obozy polskiego języka migowego[3].

Fundacja prowadzi również zaawansowaną działalność wydawniczą dotyczącą osób niesłyszących i języka migowego[4].

Przypisy

 1. Statut Fundacji [01.06.2014]
 2. Fundacja na Rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego [01.06.2014]
 3. www.siepomag.pl [01.06.2014]
 4. Fundacja na Rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego - publikacje [01.06.2014]

Bibliografia

www.siepomag.pl [01.06.2014]
Statut Fundacji na rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego [01.06.2014]