Gimnazjum im. Seweryna Pieniężnego w Jezioranach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum im. Seweryna Pieniężnego w Jezioranach

Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Konopnickiej 13, 11–320 Jeziorany
Patron: Seweryn Pieniężny

Gimnazjum im. Seweryna Pieniężnego w Jezioranach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim wchodząca w skład Zespołu Szkół w Jezioranach, do którego należy także Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Jezioranach. Funkcję dyrektora Zespołu pełni obecnie Jolanta Kazimierczyk.

Historia

Gimnazjum w Jezioranach powołano z dniem 1 września 1999 r., uchwałą nr VI/45/99 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie założenia i organizacji Gimnazjum w Jezioranach. Siedzibą szkoły stały się byłe obiekty Szkoły Podstawowej w Jezioranach – budynki B,C,D.

Cele i zadania

Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz programu rozwoju szkoły, szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki, a także szkolnego zestawu programów nauczania oraz wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, który przygotowuje uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

"Gimnazjum stwarza uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

1) planowania, organizowania i oceniania własnej pracy,

2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,

3) efektywnego współdziałania w zespole i grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,

7) rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów społecznych we własnych środowiskach". (Statut Gimnazjum im. Seweryna Pieniężnego w Zespole Szkół w Jezioranach, tekst jednolity z 19 marca 2014 r.)

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne szkoły tworzą:

 • Marian Łapiński – zastępca dyrektora ds. gimnazjum
 • Grażyna Łapińska
 • Zbigniew Sadza
 • Zbigniew Czabrycki
 • Anna Dokurno
 • Agnieszka Kajszczak
 • Zbigniew Kalisz
 • Agnieszka Korowaj-Witek
 • Anna Kuszczak
 • Elwira Podeszewska
 • Katarzyna Semen-Siekaniec
 • Marek Smarzyński
 • Małgorzata Smoleńska
 • Dorota Sosnowska
 • Marzena Szpakowska
 • Grzegorz Święconek
 • Renata Tuchulska
 • Elżbieta Wakszyńska
 • Sławomira Wójcik

Osiągnięcia

Uczniowie osiągają znaczące wyniki dydaktyczne, o czym świadczy ich liczny udział w różnorodnych konkursach przedmiotowych organizowanych przez szkołę. Głównie są to konkursy: matematyczne, języka polskiego, recytatorskie, chemiczne, geograficzne, języka niemieckiego.

Bibliografia

zsjeziorany.edupage.org [15.11.2014]
bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl [15.11.2014]