Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Jezioranach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Jezioranach

Data założenia: XX w.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: ul. Konopnickiej 13, 11–320 Jeziorany
Patron: Michał Lengowski

Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Jezioranach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim wchodząca w skład Zespołu Szkół w Jezioranach, do którego należy także Gimnazjum im. Seweryna Pieniężnego w Jezioranach. Funkcję dyrektora Zespołu pełni obecnie Jolanta Kazimierczyk.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie, programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki szkoły. Zgodnie ze swym Statutem Szkoła:

 • zapewnia każdemu uczniowi niezbędne dla jego rozwoju warunki, przygotowuje go do obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności Kształcenie i wychowanie w szkole służy rozwijaniu u dzieci poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i Świata
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły
 • kieruje się zasadami zawartymi w: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka
 • "Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 • Uznając prawo rodziców (prawnych opiekunów) do religijnego wychowania dzieci, szkoła

organizuje naukę religii na życzenie rodziców

 • na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) organizuje również lekcje etyki, przy czym grupa nie może być mniejsza niż 7 uczniów.
 • organizuje uczniom zajęcia "Wychowanie do życia w rodzinie" (Statut Szkoły, tekst jednolity: kwiecień 2014)

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne szkoły tworzą:

 • Elżbieta Błaszczyk – zastępca dyrektora ds. szkoły podstawowej
 • Jadwiga Adamiec
 • Stanisława Andryszewicz i Jasińska
 • Krystyna Banasiuk
 • Kamila Bruździak
 • Małgorzata Czabrycka
 • Zbigniew Czabrycki
 • Krystyna Czerniewska
 • Anna Dokurno
 • Anna Dudziec
 • Tomasz Durzyński
 • Maria Gajdasz-Smalec
 • Jolanta Gawkowska
 • Krzysztof Góralczyk
 • Barbara Jarkiewicz
 • Zbigniew Kalisz
 • Jolanta Kazimierczyk
 • Kamila Komor
 • Sabina Konopińska
 • Izabela Kudelska
 • Danuta Lasiuk
 • Grażyna Lasiuk
 • Marian Łapiński
 • Marek Mazan
 • Katarzyna Semen-Siekaniec
 • Małgorzata Smoleńska
 • Dorota Sosnowska
 • Marzena Szpakowska
 • Jolanta Szunejko
 • Andrzej Szuwalski
 • Grzegorz Święconek
 • Małgorzata Tatol
 • Elżbieta Wakszyńska
 • Sławomira Wójcik

Osiągnięcia

Uczniowie ze szkolnego Koła PCK corocznie biorą udział w rejonowej i wojewódzkiej Olimpiadzie Promującej Zdrowy Styl Życia, osiągając w nich wysokie wyniki. Uczestniczą również w Rejonowych Zawodach Ratowniczych PCK w Olsztynie.

Uczniowie osiągają znaczące wyniki dydaktyczne, o czym świadczy ich liczny udział w różnorodnych konkursach przedmiotowych organizowanych przez szkołę. Głównie są to konkursy: matematyczne, ortograficzne, języka polskiego, języka angielskiego, czytelnicze, recytatorskie, przyrodnicze, historyczne.

Bibliografia

ZSjeziorany[15.11.2014]
szkolnictwo.pl[15.11.2014]