Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim

Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Polna 36, 11-100 Lidzbark Warmiński

Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest Czesław Sienkiewicz.

Cele i zadania

Do celów i zadań szkoły określonych w jej Statucie, należy:

 • "rozbudzanie miłości do Ojczyzny
 • kształtowanie właściwych postaw wobec dziedzictwa kulturowego kraju i regionu jako integralnego elementu kultury Europy i świata
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje słowa i czyny
 • przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności
 • realizowanie prawa każdego obywatela do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki
 • wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychologicznych uczniów, a także możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej
 • roztaczanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi
 • utrzymywanie prozdrowotnych warunków życia i pracy ucznia i nauczyciela w szkole, upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska
 • umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnej do dalszej nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, wyrabianie jego zdolności myślenia, analizowania, interpretowania faktów oraz tworzenia zintegrowanego obrazu rzeczywistości, a także wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu codziennym
 • sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły
 • organizowanie przeglądów, pokazów, konkursów celem zaprezentowania osiągnięć wszystkich uczniów
 • umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie różnych form zajęć pozalekcyjnych, olimpiad i konkursów - w miarę posiadanych środków w budżecie
 • kształtowanie środowiska wychowawczego,sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia" (Statut Gimnazjum nr 2, 2013).

Kadra pedagogiczna

 • biologia - Grażyna Kowalska, Maria Pakulska-Rubacka
 • chemia - Ewa Kubiak
 • fizyka - Barbara Morawska,
 • geografia - Janina Borkowska
 • historia - Lucyna Królikowska
 • informatyka - Anna Konwicka
 • j. angielski - Monika Jagiełło-Jankowska, Wioletta Rymkiewicz, Maciej Lipczyński, Małgorzata Stępkowska-Fanfara
 • j. polski - Małgorzata Jachura, Iwona Podolecka-Flont, Anna Rutkowska
 • j. niemiecki - Anna Chorużyk, Maciej Lipczyński
 • j. rosyjski - Wioletta Rymkiewicz
 • matematyka - Teresa Joanna Lipczyńska, Anna Dudek-Tkaczuk, Beata Dzwończak
 • muzyka - Ewa Masłowska
 • pedagog -Anna Gess
 • plastyka - Ewa Zajączkowska
 • religia -Iwona Moniuszko
 • technika - Ewa Masłowska
 • WOS - Wiesław Nowosielski
 • wychowanie fizyczne - Czesław Sienkiewicz, Krzysztof Jaszczyk, Dorota Myśliwiec, Karol Szczebiot, Monika Żbikowska
 • zajęcia techniczne


Osiągnięcia

Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim osiągają znaczące wyniki w nauce i sporcie, a także w różnych konkursach przedmiotowych. W roku szkolnym 2013/2014 uczestniczyli i zdobyli wyróżnienia oraz nagrody w:

 • wojewódzkim konkursie biologicznym (finaliści –Kamila Wolańska - kl. III C, Natalia Pachulska - kl. III C), Wojewódzkim Konkursie Chemicznym (laureaci - Patrycja Lipkiewicz - kl. III A, Natalia Wiœniowska - kl. III A; finaliści - Kamila Wolańska - kl. III C, Artur Dzwończak - kl. III D)
 • wojewódzkim konkursie historycznym (laureat - Piotr Maliszewski - kl. III A; finalista - Michał Kabała - kl. III C)
 • wojewódzkim konkursie matematycznym (finaliści - Patrycja Lipkiewicz - kl.III A, Artur Dzwończak - kl. III D).

Ciekawostki

Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim redagują gazetkę szkolną "Donosiciel".

Bibliografia

Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim[22.10.2014]