Mieczysław Goettel

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Mieczysław Goettel

dr hab. Mieczysław GoettelŹródło: 50 lecie oficerskiego szkolnictwa policyjnego w Szczytnie, red. M. Goettel, A. Misiuk, Szczytno 2004 r.
dr hab. Mieczysław Goettel
Źródło: 50 lecie oficerskiego szkolnictwa policyjnego w Szczytnie, red. M. Goettel, A. Misiuk, Szczytno 2004 r.
Data i miejsce urodzenia 13 września 1946 r.
Gdynia

Inspektor Policji dr hab. Mieczysław Goettel (ur. 13 września 1946 r. w Gdyni) – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (1.10.1990-15.04.1997).

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

Mieczysław Goettel urodził się 13 września 1946 r. w Gdyni. Później wraz z rodzicami przeniósł się do Elbląga, gdzie uczęszczał zarówno do szkoły podstawowej, jak i liceum ogólnokształcącego. W 1964 r., po zadaniu egzaminów maturalnych, został zatrudniony w Sądzie Powiatowym w Elblągu, jako pracownik kancelaryjny. Po dwóch latach pracy, w 1966 r. M. Goettel dostał się na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia ukończył w czerwcu 1970 r. broniąc pracę magisterską zatytułowaną: "Różnice między wyrokami a postanowieniami w postępowaniu cywilnym".

Praca

Mieczysław Goettel niedługo po ukończeniu studiów i uzyskaniu stopnia magistra prawa, w listopadzie 1970 r., podjął starania o przyjęcie do służby w Milicji Obywatelskiej. Złożył pismo w tej sprawie adresowane do komendanta wojewódzkiego MO w Gdańsku. Jako miejsce ewentualnego pełnienia służby wskazał Komendę Miasta i Powiatu MO w Elblągu. Jego prośba została pozytywnie rozpatrzona, w rezultacie czego 16 lutego 1971 r. podjął służbę we wskazanej jednostce, na stanowisku referenta Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. W nowym miejscu pracy szybko znalazł uznanie w oczach przełożonych, którzy bardzo dobrze oceniali jego kwalifikacje i zaangażowanie.

W kolejnych latach służby M. Goettel był kilkakrotnie wyróżniany rozkazem komendanta miejskiego i powiatowego w Elblągu. Jako dobrze rokujący funkcjonariusz, szybko, bo już w 1972 r., a wiec w dwa lata od rozpoczęcia służby, został skierowany na dwuletnie zaoczne studium prowadzone przez Wyższą Szkołę Oficerską (dalej WSO) MSW w Szczytnie. Ukończył je w czerwcu 1973 r. i został awansowany na pierwszy stopień oficerski – podporucznika MO.

11 maja 1973 r. Goettel zwrócił się z prośbą do komendanta wojewódzkiego MO w Gdańsku o przeniesienie do Szczytna, gdzie zaproponowano mu stanowisko wykładowcy. Jego prośba została spełniona, w rezultacie czego z dniem 1 lipca 1973 r. został zatrudniony w cyklu VI – prawa państwowego, cywilnego i dyscyplin pokrewnych. Po pięciu latach, 1 października 1978 r., został awansowany na starszego wykładowcę.

M. Goettel bardzo szybko odnalazł się w nowych akademickich realiach pracy. Po związaniu się z WSO MSW w Szczytnie M. Goettel podjął intensywną pracę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej zatytułowanej: "Pozbawienie władzy rodzicielskiej", której promotorem był prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz. Obronił ją 24 czerwca 1980 r. przed Radą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, która nadała mu stopień naukowy doktora nauk prawnych. Sukces ten, wówczas w szkolnictwie milicyjnym dość rzadki, zdecydował o awansowaniu go, z dniem 1 lipca 1980 r., na stanowisko adiunkta.

M. Goettel po sfinalizowaniu prac nad swoim doktoratem utrzymał ścisłą współpracę z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu oraz nawiązał takową z Instytutem Badania Prawa Sądowego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Swoje zainteresowania naukowo-badawcze koncentrował głównie w obszarze najbliższego mu prawa rodzinnego. Rozszerzył je także o analizę stosunków służbowych w resorcie spraw wewnętrznych. Opublikował z tego zakresu kilkanaście artykułów oraz dwie monografie. Dorobek ten pozwolił mu na wszczęcie przewodu habilitacyjnego, którego podstawą była monografia "Majątek odrębny małżonków". Kolokwium habilitacyjne odbyło się 15 grudnia 1987 r. przed Radą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zakończyło się ono pomyślnie, bowiem rada uchwałą zdecydowała o nadaniu M. Goeetlowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego. Uzupełnieniem tego sukcesu było przyznanie M. Goettelowi w 1988 r. nagrody w XXXI Ogólnopolskim Konkursie "Państwa i Prawa" na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie.

Uzyskanie przez M. Goettela statusu samodzielnego pracownika naukowego przyniosło mu awans w WSO MSW na stanowisko docenta (1 marca 1989 r.). Bardziej znaczące zmiany jego pozycji na uczelni związane były z procesem jej reorganizacji, jaki miał miejsce w latach 1989-1990. W pierwszym etapie WSO MSW utraciła samodzielność, bowiem z dniem 1 października 1989 r. została włączona w skład Akademii Spraw Wewnętrznych, jako jej zamiejscowy Wydział Porządku Publicznego. W nowej strukturze M. Goetell został mianowany kierownikiem Katedry Prewencji i Ruchu Drogowego. W związku z przebudową całego resortu spraw wewnętrznych i przekształceniem Milicji Obywatelskiej w Policję, pilną koniecznością stała się nowa organizacja resortowego szkolnictwa oraz terytorialne umiejscowienie jego wiodącej placówki o statusie uczelni wyższej. Aspirowało do tej roli kilka ośrodków, ostatecznie wybór padł na Szczytno. Zdecydował o tym imiennie ówczesny minister spraw wewnętrznych dr Krzysztof Kozłowski. Decyzją z 15 września 1990 r. wyznaczył M. Goettla na stanowisko komendanta Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – stanowisko to objął z dniem 1 października 1990 r. – powierzając mu jednocześnie zadanie zorganizowania tej uczelni. 1 grudnia tego roku minister K. Kozłowski, dopełniając te decyzje. powołał M. Goettela na stanowisko profesora nadzwyczajnego WSPol.

Bilans dokonań M. Goettla związanych z organizowaniem WSPol i jej początkowym funkcjonowaniem został przedstawiony w księdze jubileuszowej wydanej z okazji 5. rocznicy powołania WSPol (Wyższa Szkoła Policji 1990-1995. Księga jubileuszowa z okazji 5. rocznicy powołania. Studia i materiały, pod red. M. Goettela, Szczytno 1995, s. 234). Funkcję komendanta szkoły pełnił blisko 7 lat.

25 marca 1997 r. M. Goettel, w związku z nabyciem pełnych praw emerytalnych, wystąpił do ministra spraw wewnętrznych o przyjęcie rezygnacji ze stanowiska komendanta-rektora WSPol. Jego prośba została przyjęta i z dniem 15 kwietnia został zwolniony ze stanowiska komendanta-rektora WSPol, jak i ze służby w Policji.

Działalność naukowa

Przejście M. Goettela w stan spoczynku nie oznaczało zarówno zawieszenia działalności naukowo-dydaktycznej, jak i utraty więzów z WSPol. Podstawowe zatrudnienie znalazł na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie kieruje Zakładem Prawa Cywilnego. Był związany ponadto z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz innymi uczelniami. Jego doświadczenie i dorobek wykorzystuje też Wyższa Szkoła Policji, gdzie jest zatrudniony, już jako cywilny nauczyciel akademicki, będąc jednocześnie członkiem Rady Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji.

Bibliografia

Gazeta Policyjna, tygodnik Komendy Głównej Policji, numery z lat 1990-1997. Majer P., Kronika Policji, [w:] Przegląd Policyjny, roczniki z lat 1990-1997. Siemak Z., Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (10 X 1990 - ), [w:] 50-lecie oficerskiego szkolnictwa policyjnego w Szczytnie (1954-2004), red. nauk. M. Goettel, A. Misiuk, Szczytno 2004. Wyższa Szkoła Policji 1990-1995. Księga jubileuszowa z okazji 5. rocznicy powołania. Studia i materiały, pod red. M. Goettela, Szczytno 1995.