Natura 2000 Bagna Nietlickie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Obszar Natura 2000 Bagna Nietlickie

Bagna Nietlickie. Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieBagna Nietlickie. Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Typ obszaru specjalny obszar ochrony ptaków (OSOP)
Kod PLH280001
Powierzchnia 4080,8 ha
Status obszaru Obszar ustanowiony rozporządzeniem Min. Środ. w 2004 r.
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar Natura 2000 Bagna Nietlickie
Obszar Natura 2000 Bagna Nietlickie
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Obszar Natura 2000 Bagna Nietlickie
Obszar Natura 2000 Bagna Nietlickie
Ziemia

{{#invoke:Koordynaty|szablon}}

Obszar Natura 2000 Bagna Nietlickie – obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW); obszar "siedliskowy" zatwierdzony przez Komisję Europejską do czasu wyznaczenia przez kraj członkowski.

Ogólny opis obszaru

Obszar położony jest w mezoregionie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Bagno Nietlickie to określenie terenów mokradłowych, które w przeszłości rozciągały się od jeziora Buwełno do jezior Jędzelek i Jagodne. Bagna Nietlickie uważane są za jedno z największych i najlepiej zachowanych torfowisk niskich Pojezierza Mazurskiego. Większą część terenu zajmują torfowiska niskie powstałe w wyniku osuszenia istniejących tu niegdyś jezior. Około 1/4 powierzchni OSOP zajmuje Rezerwat Nietlickie Bagno, którego wschodnią część stanowi zarośnięte jezioro Wąż. Drugi duży kompleks torfowisk znajduje się wokół zarastającego jeziora Jędzelek w zachodniej części obszaru.

Torfowiska są pokryte w większości turzycowiskami, trzcinowiskami oraz zespołami ziołorośli i zarośli wierzbowych. Osuszone torfowiska w przeszłości zamieniono na użytkowane gospodarczo łąki pocięte siecią rowów i skanalizowanych cieków, z których największym jest rzeka Wężówka. Większość z tych łąk zdziczała, zarosła bądź ponownie się zabagniła, m.in. w wyniku działalności bobrów i niedrożności zarastających rowów. Kompleksy leśne położone są w części północnej ostoi oraz na północ od jeziora Jędzelek.

Walory przyrodnicze

Jest to ostoja ptasia o randze europejskiej. Stwierdzono tu 18 lęgowych gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, a także 2 gatunki rzadkich ptaków migrujących niewymienionych w tej dyrektywie. Ponadto 8 gatunków ptaków występujących w ostoi, znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.

Bagna Nietlickie stanowią jedną z najważniejszych w regionie ostoi lęgowych ginącego w kraju cietrzewia (10–12 samców, ponad 1 proc. ogólnokrajowej populacji lęgowej). Stosunkowo liczna jest tutejsza populacja lęgowa derkacza (65 odzywających się samców), zielonki (14 odzywających się samców, ok. 1 proc. ogólnokrajowej populacji lęgowej), rybitwy czarnej (25–105 par lęgowych, ok. 1 proc. ogólnokrajowej populacji lęgowej) oraz wodniczki (5-15 samców). Omawiany obszar jest miejscem gromadzenia się największych w kraju skupisk żurawia. Podczas jesiennych zlotowisk spotyka się tu zgrupowania tego gatunku, których liczebność sięga 10 000 osobników.

Obszar jest także miejscem lęgowym i żerowiskiem orlika krzykliwego oraz bielika. Na terenie ostoi stwierdzono występowanie co najmniej 7 siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz 6 gatunków zwierząt i gatunki roślin z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. W granicach ostoi położony jest SOOS Natura 2000 Mazurskie Bagna.

Istniejące formy ochrony

Rezerwat Nietlickie Bagno (1142,3 ha), Obszar Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (85 527,0 ha).

Zobacz też

Bagna Nietlickie [20.02.2015]
Instytut na rzecz Ekorozwoju [20.02.2015]

Bibliografia

Menderski S., Bagna Nietlickie, W: Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata (red.), Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, s. 29-32, Olsztyn 2009.