Natura 2000 Mazurskie Bagna

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Obszar Natura 2000 Mazurskie Bagna

Typ obszaru Obszar "siedliskowy" - przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
Kod PLH280054
Powierzchnia 1569,32
Status obszaru Obszar o Znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) – zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej (2011 r.)
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar Natura 2000 Mazurskie Bagna
Obszar Natura 2000 Mazurskie Bagna
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Obszar Natura 2000 Mazurskie Bagna
Obszar Natura 2000 Mazurskie Bagna
Ziemia

{{#invoke:Koordynaty|szablon}}

Obszar Natura 2000 Mazurskie Bagna – obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW); obszar "siedliskowy" zatwierdzony przez Komisję Europejską do czasu wyznaczenia przez kraj członkowski.

Ogólny opis obszaru

Obszar położony jest w mezoregionie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, na terenie gminy Miłki w powiecie giżyckim oraz gminy Orzysz w powiecie piskim.

W skład obszaru wchodzą 3 enklawy położone w stosunkowo niewielkiej odległości od siebie. W północno-zachodniej części występują głównie torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą. Centralną część stanowi rezerwat "Nietlickie Bagno" z największym i najlepiej zachowanym w regionie torfowiskiem. Na południe od tego rezerwatu znajduje się rezerwat "Jeziorko koło Drozdowa" obejmujący ochroną również ekosystemy torfowiskowe.

Walory przyrodnicze

Główny walor tego obszaru stanowią bardzo dobrze zachowane torfowiska przejściowe i wysokie. Na obszarze "Mazurskich Bagien" stwierdzono 9 siedlisk przyrodniczych z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Są to: torfowiska przejściowe i trzęsawiska na niżu (kod 7140-1), niżowe torfowiska wysokie (kod 7110-1), niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, tzw. łąka rajgrasowa (kod 6510-1), starorzecza i drobne zbiorniki wodne (kod 3150-2), zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (kod 6410), bór sosnowy bagienny (kod 91D0-2), borealna świerczyna bagienna (kod 91D0-5), sosnowo-brzozowy las bagienny (kod 91D0-6) oraz grąd subkontynentalny (kod 9170).

Na obszarze tym odnotowano dwa gatunki "naturowych" roślin: sierpowiec błyszczący Drepanocladus vernicosus (kod 1393) i lipiennik Loesela Liparis loeseli (kod 1903), oraz dwa gatunki "naturowych" owadów: zalotka większa Leucorrhinia pectoralis (kod 1042) i czerwończyk nieparek Lycaena dispar (kod 1060).

Spośród żyjących na tym obszarze ssaków na uwagę zasługują licznie tu występujące: bóbr europejski Castor fiber (kod 1337) oraz wydra Lutra lutra (kod 1355). Bagno Nietlickie jest ważnym miejscem lęgowym ptaków, w tym gatunków z Zał. I DP, takich jak: zielonka Porzana parva, żuraw Grus grus i cietrzew Tetrao tetrix. Na stałe występuje tu liczna populacja łosia europejskiego Alces alces.

Cel ochrony

Podstawowym celem ochrony jest utrzymanie powierzchni i składu gatunkowego dobrze zachowanych ekosystemów torfowisk przejściowych i wysokich. Niezwykle cennym siedliskiem są również łąki trzęślicowe w północno-wschodniej części rezerwatu "Nietlickie Bagno".

Istniejące formy ochrony

Rezerwaty przyrody: "Jeziorko koło Drozdowa" (9,9 ha), "Nietlickie Bagno" (1132,9 ha); Obszar Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (85527,0 ha), Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków "Bagna Nietlickie" (4080,8 ha).

Bibliografia

Ciecierska Hanna, Boroń Alicja, Cichocka Maria, Jezioro Wukśniki, [w:] Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata (red.), Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, Olsztyn 2009.

Linki zewnętrzne

bip.olsztyn.rdos.gov.pl, Lista Obszarów o Znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim [14.06.2014]