Natura 2000 Budwity

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Obszar Natura 2000 Budwity

Typ obszaru Obszar "siedliskowy" – przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
Kod PLH280010
Powierzchnia 450,93
Status obszaru Obszar o Znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej (2009 r.)
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar Natura 2000 Budwity
Obszar Natura 2000 Budwity
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Obszar Natura 2000 Budwity
Obszar Natura 2000 Budwity
Ziemia

{{#invoke:Koordynaty|szablon}}

Obszar Natura 2000 Budwity – obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW); obszar "siedliskowy" zatwierdzony przez Komisję Europejską do czasu wyznaczenia przez kraj członkowski.

Ogólny opis obszaru

Obszar położony jest na terenie gminy Małdyty w powiecie ostródzkim. Obejmuje torfowisko wysokie na wododziale rzek Dzierzgoń i Drwęcy oraz systemu Kanału Elbląskiego. Powstało ono w wyniku zlądowacenia płytkiego jeziora morenowego, które powstało po ustąpieniu lądolodu ostatniego zlodowacenia.

W roku 1962 na części torfowiska utworzono rezerwat przyrody "Zielony Mechacz". Na pozostałej (północnej) części odbywa się przemysłowa eksploatacja torfu. Obszar ten został odwodniony systemem rowów melioracyjnych. Na objętym ochroną obszarze dominują zbiorowiska leśne, w których przeważa sosnowy bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum oraz leśne zbiorowiska zastępcze z sosną i brzozą.

Walory przyrodnicze

Do głównych walorów tego obszaru należy obecność czterech siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej:

  • torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (kod 7110)
  • torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji (kod 7120)
  • torfowiska przejściowe i trzęsawiska (kod 7140-1)
  • sosnowy bór bagienny (91D0-2)

Na terenie tego obszaru znajduje się jedna z największych w Polsce, reliktowa populacja maliny moroszki Rubus chamaemorus, której liczne osobniki kwitną i owocują. Na uwagę zasługują ponadto następujące gatunki roślin: turzyca bagienna Carex limosa, bagnica torfowa Scheuchzeria palustris, bażyna czarna Empetrum nigrum, żurawina błotna Oxycoccus palustris, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum, torfowiec brunatny Sphagnum fuscum. Na terenie tym znajduje się stanowisko lęgowe bielika. Notowany był także żuraw.

Cel ochrony

Zasadniczym celem ochrony jest zachowanie istniejącego torfowiska wysokiego typu bałtyckiego z reliktowym stanowiskiem maliny moroszki oraz przywrócenie procesów torfotwórczych zdegradowanej jego części poprzez odtworzenie naturalnych warunków wodnych.

Istniejące formy ochrony

  • Rezerwat przyrody "Zielony Mechacz"
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego

Bibliografia

Pisarek Włodzimierz, Budwity, [w:] Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata (red.), Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, Olsztyn 2009.
bip.olsztyn.rdos.gov.pl, Lista Obszarów o Znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim [02.06.2014]