Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Franciszka Szczepańskiego w Lamkowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Franciszka Szczepańskiego w Lamkowie

Data założenia: 2009 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: Lamkowo 29, 11-010 Barczewo
Patron: Franciszek Szczepański

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Franciszka Szczepańskiego w Lamkowie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim wchodząca w skład Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek "Edukacja dla przyszłości" w Lamkowie. Funkcję dyrektora Zespołu pełni obecnie Małgorzata Bałusz, a funkcję dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lamkowie pełni Monika Sylwestrzak.

Historia

Pierwsze wzmianki o szkole w Lamkowie pochodzą z XVI wieku. Wiadomo też, że szkoła podstawowa funkcjonowała w okresie po zmianach ustrojowych z 1989 r. Jednak pod koniec lat 90. XX wieku nastąpił spadek liczby dzieci i z uwagi na stale rosnące koszty utrzymania przedstawiciele gminy postanowili szkołę zamknąć. Z tą decyzją nie chciano się jednak pogodzić. Walcząc o przetrwanie placówki, nadano jej w maju 1999 r. imię Franciszka Szczepańskiego i ufundowano sztandar.

W 2009 r. Szkołę Podstawową w Lamkowie przejęło od gminy Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich WROTA. Od tamtej pory Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lamkowie działa w ramach Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek "Edukacja dla Przyszłości" w Lamkowie. Oprócz szkoły podstawowej w skład NZSiP wchodzą: Niepubliczne Przedszkole "Warmińska Bajka" i Niepubliczne Gimnazjum im. "Gazety Olsztyńskiej". Szkoła podstawowa działa w budynku otrzymanym od władz gminy, który przeszedł gruntowny remont. W 2009 roku edukację rozpoczęło tam 39 uczniów. Obecnie jest ich 52. W klasach uczy się od 7 do 16 dzieci.

Działalność

Niepubliczna Szkoła Podstawowa uczestniczy w projekcie International School & Kindergarden, organizowanym przez stowarzyszenie AIESEC Polska Komitet Lokalny Olsztyn. Ideą projektu jest edukacja międzykulturowa, budowanie postawy tolerancji oraz wrażliwości kulturowej wśród dzieci. W ramach projektu szkołę odwiedzili studenci-wolontariusze z: Afganistanu, Chin, Egiptu, Rumunii, Turcji i Wietnamu. Podczas wizyty goście opowiadali o swoich krajach i tradycji.

W szkole odbywają się również zajęcia w ramach Uniwersytetu Dzieci. Realizowane są też różne programy, jak np. Klub Bezpiecznego Puchatka (dla klas I-III), czy zajęcia z pierwszej pomocy (dzięki Programowi Ratujemy i Uczymy Ratować prowadzonego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy), które mają na celu zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Uczniowie mogą uczestniczyć również w wycieczkach edukacyjnych, "zielonych szkołach", zajęciach z hipoterapii. Szkoła oferuje wsparcie logopedy, socjoterapeuty i pedagoga dla dzieci i ich rodziców.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej.

§ 3.2. Głównymi celami szkoły jest: 1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata; 2) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną, ojczyzną i krajem 3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia; 4) kształtowanie umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności; 5) inspirowanie uczniów do wyrażania własnych myśli i przeżyć; 6) rozbudzanie ciekawości poznawczej; 7) motywowanie do dalszej edukacji; 8) wspomaganie samodzielności uczenia się; 9) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka i troska o zapewnienie mu równych szans; 11) wprowadzanie dziecka w życie społeczne; 12) wyrównywanie różnic językowych; 13) kształtowanie prawidłowego współżycia w społeczeństwie wielokulturowym; 14) budzenie zainteresowań językiem, kulturą materialną i duchową mniejszości narodowej; 15) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 16) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju. (Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Szczepańskiego w Lamkowie)

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja wczesnoszkolna – Danuta Dębek, Mariola Kuhn, Agnieszka Szymankiewicz, Alicja Walenda
 • język polski – M. Sylwestrzak
 • język angielski – Bożena Roman-Kińska, Teresa Iwanowicz
 • język niemiecki - A. Szymankiewicz, Jolanta Aptazy
 • matematyka – Agata Chałupa
 • zajęcia komputerowe – Jacek Orłowski
 • przyroda – Agata Chałupa, M. Bałusz
 • historia – M. Bałusz
 • religia – Piotr Wiśniewski
 • plastyka – Aleksander Jasiukiewicz
 • muzyka – Aleksander Jasiukiewicz
 • zajęcia techniczne – Aleksander Jasiukiewicz
 • wychowanie fizyczne – Piotr Smoleński
 • wychowanie do życia w rodzinie - Feliksa Drączkowska
 • świetlica szkolna – Bożena Dorota Jendrycka
 • pedagog szkolny – A. Pacyńska - Czarnecka
 • socjoterapeuta - P. Wiśniewski
 • logopeda - Monika Sylwestrzak, Ewelina Majewska

Osiągnięcia

Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie otrzymał wyróżnienie Miejskiego Urzędu w Barczewie za wyniki w kategorii "Edukacja dzieci i młodzieży wiejskiej".

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lamkowie posiada certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Szkoła realizuje różne projekty i programy służące rozwojowi uczniów i ulepszeniu procesu nauczania.

Ciekawostki

Każdego roku uczniowie i uczennice, którzy robią największe postępy w nauce, w nagrodę wyjeżdżają na bezpłatne, tygodniowe warsztaty języka niemieckiego do Niemiec lub Austrii.

W szkole działa drużyna baseballowa oraz Dziecięcy Zespół Ludowy "Mała Warmia".

Uczniom zapewnia się śniadanie i ciepłą zupę każdego dnia.

Bibliografia

szkola.stowarzyszenie-wrota.pl[27.11.2014]
szkolnictwo.pl[27.11.2014]