Piotr Bogdalski

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Piotr Bogdalski

Komendant WSPol dr Piotr Bogdalski.Źródło: www.wspol.edu.pl
Komendant WSPol dr Piotr Bogdalski.
Źródło: www.wspol.edu.pl
Data i miejsce urodzenia 4 lipca 1966 r.
Częstochowa

Inspektor Policji dr hab. Piotr Bogdalski (ur. 4 lipca 1966 r. w Częstochowie) – p.o. Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (5.10.2005 r.-30.08.2006 r.; 20.03.2008 r.-6.08.2008 r.; 16.01.2012 r.-25.03.2012 r.). Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (od 26.03.2012 r. do 9.02.2017 r.). Od 01.10.2017 r. profesor nadzwyczajny w Katedrze Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

Piotr Bogdalski urodził się 4 lipca 1966 r. w Częstochowie. Absolwent IX Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie. Po zdaniu egzaminów maturalnych dostał się w 1985 r. na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia ukończył w 1991 r. broniąc 10 lipca pracę magisterską zatytułowaną "Ochrona autorskich praw majątkowych przed naruszeniem w oparciu o art. 56 ustawy o prawie autorskim".

Praca

Piotr Bogdalski po ukończeniu studiów podjął starania o przyjęcie do służby w Policji. 9 sierpnia 1991 r. złożył na ręce komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie pismo z wnioskiem o przyjęcie do służby w wydziale do walki z przestępstwami gospodarczymi. Do Policji został przyjęty 1 grudnia 1991 r. i mianowany na stanowisko starszego asystenta Wydziału do Walki z Aferowymi Nadużyciami Gospodarczymi KWP w Krakowie. Otrzymał wówczas stopień posterunkowego Policji.

P. Bogdalski po kilku miesiącach służby został skierowany na kurs podstawowy w Ośrodku Szkolenia KWP w Krakowie. Ukończył go 6 maja 1992 r. i powrócił do macierzystego wydziału. 1 marca 1993 r. został ponownie skierowany na przeszkolenie, tym razem na 5-miesieczny kurs dla absolwentów wydziałów prawa w ramach Studium Oficerskiego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (dalej WSPol). Po ukończeniu kursu wystąpił o przeniesienie do WSPol, uzasadniając to chęcią podnoszenia kwalifikacji. 16 października 1993 r. zyskał zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego i Ochrony Praw Człowieka Instytutu Prawa WSPol. 11 listopada 1994 r. otrzymał awans na pierwszy stopień oficerski, podkomisarza Policji.

Przeprowadzane kilkakrotnie reorganizacje wewnętrznej struktury WSPol i związane z tym zmiany kadrowe sprzyjały awansom. P. Bogdalski, który ustawicznie podnosił kwalifikacje, był brany pod uwagę jako kandydat do pełnienia coraz wyższych funkcji. 1 czerwca 1996 r. został mianowany na stanowisko starszego asystenta, a 1 października 1997 r. na stanowisko wykładowcy Zakładu Prawa. Ta ostatnia zmiana związana była z dokonaną wówczas reorganizacją WSPol, w wyniku której powstał Instytut Prawa i Nauk Społecznych, a w nim wspomniany Zakład Prawa.

1 maja 1998 r. P. Bogdalski objął pierwsze w karierze zawodowej stanowisko kierownicze. Powierzono mu wówczas obowiązki kierownika Zakładu Prawa. 16 maja 1999 r. został mianowany kierownikiem tego zakładu, a 1 stycznia 2001 r. kierownikiem Zakładu Prawa Cywilnego i Gospodarczego. Obydwa zakłady znajdowały się wówczas w strukturze Instytutu Prawa i Nauk Społecznych. Ostatnie awanse były możliwe m.in. dzięki zaawansowaniu przygotowywanej przez niego pracy doktorskiej. Prace nad nią podjął w 1995 r., uzyskując zgodę komendanta WSPol na udział w studiach doktoranckich w systemie zaocznym na Uniwersytecie Jagiellońskim. 26 czerwca 2000 r. obronił rozprawę zatytułowaną "Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle prawa polskiego". Na tej podstawie Rada Wydziału Prawa i Administracji UJ nadała mu 25 września 2000 r. stopień naukowy dr nauk prawnych. Z kolei w 2015 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie naukowej nauki o bezpieczeństwie. Stopień ten nadała mu Rada Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni na podstawie rozprawy habilitacyjnej "Bezpieczeństwo kadrowe Policji na przykładzie przesłanek doboru do służby".

Aktywność P. Bogdalskiego nie ograniczała się do działalności w strukturach WSPol. 13 sierpnia 2001 r. komendant główny Policji generalny inspektor Jan Michna, ustanowił go swoim pełnomocnikiem ds. praw człowieka. Zakres obowiązków P. Bogdalskiego rozszerzył również komendant WSPol, czyniąc go z dniem 13 lutego 2003r. pełnomocnikiem ds. integracji europejskiej.

1 października 2003 r., na mocy rozkazów organizacyjnych komendanta głównego nr 28 i 29 z 14 sierpnia 2003 r., wprowadzono nową strukturę organizacyjno-etatową WSPol. P. Bogdalski, w ramach dokonywanych przesunięć, został ponownie kierownikiem Zakładu Prawa. 5 października 2005 r. P. Bogdalskiemu po raz pierwszy powierzono obowiązki komendanta WSPol, od 12 kwietnia 2006 r. komendanta-rektora, które sprawował do 30 sierpnia 2006 r., kiedy stanowisko to objął nadinsp. Kazimierz Szwajcowski. Nowy komendant-rektor 16 października 2006 r. powierzył P. Bogdalskiego pełnienie obowiązków zastępcy komendanta-prorektora właściwego ds. szkolenia i doskonalenia zawodowego, a 1 lutego 2007 r. mianował na to stanowisko.

P. Bogdalski jako zastępca właściwy dla spraw dydaktycznych aktywnie uczestniczył w przygotowaniu przekształcenia WSPol w uczelnię służb państwowych. Był też inicjatorem uruchomienia od października 2005 r. naboru policjantów na 3-letnie studia licencjackie na kierunku administracja oraz umożliwienia studiowania na tym kierunku osobom cywilnym (od roku akademickiego 2006/07). Przy jego udziale rozpoczęto również przygotowania do otwarcia nowego kierunku studiów – bezpieczeństwo wewnętrzne (od roku akademickiego 2008/09).

Po odwołaniu K. Szwajcowskiego ze stanowiska komendanta-rektora, pełnienie jego obowiązków powierzono ponownie P. Bogdalskiemu – od 20 marca 2008 r. Został z nich zwolniony 6 sierpnia 2008 r., kiedy funkcję komenda-rektora objął Arkadiusz Letkiewicz. Powołanie go w dniu 16 stycznia 2012 r. na stanowisko zastępcy komendanta głównego Policji, spowodowało wakat na tym stanowisku. Kierowanie uczelnią powierzono, na zasadzie pełnienia obowiązków, po raz trzeci P. Bogdalskiemu. Wykonywał obowiązki w tym charakterze do 26 marca 2012 r., kiedy minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki podczas uroczystości w WSPol wręczył mu nominację na stanowisko komendanta-rektora WSPol. Odwołany ze stanowiska przez ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka 9 lutego 2017 roku, odszedł ze służby w Policji dwa miesiące później. Od 1 października 2017 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Działalność naukowa

Obowiązki związane z piastowaniem stanowisk kierowniczych w strukturze WSPol nie odwiodły P. Bogdalskiego od prowadzenia działalności naukowo-badawczej. Swoją domenę, jaką jest prawo cywilne, poszerzył o naukę o bezpieczeństwie. Z obydwu zakresów opublikował ponad 80 artykułów, prac zwartych i podręczników. Był również inicjatorem i organizatorem wielu konferencji naukowych. Ponadto przy jego udziale została znacząco poszerzona oferta wydawnicza WSPol, zarówno w obrębie prac zwartych jak i czasopism. W 2009 r. zaczął ukazywać się półrocznik "Internal Security", natomiast w 2010 Rocznik Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji.

Bibliografia

Majer P., Kronika Policji, [w:] Przegląd Policyjny, roczniki z lat 1990-1997. 50-lecie oficerskiego szkolnictwa policyjnego w Szczytnie (1954-2004), red. nauk. M. Goettel, A. Misiuk, Szczytno 2004. Wyższa Szkoła Policji 1990-1995. Księga jubileuszowa z okazji 5 rocznicy powołania. Studia i materiały, pod red. M. Goettela, Szczytno 1995.

Zobacz też

wspol.edu.pl [27.12.2013]
policja.pl [27.12.2013]