Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie

Siedziba 12-100 Szczytno, ul. Korczaka 1
Kierownik Powiatowy Lekarz Weterynarii dr n. wet.Jerzy Ryszard Piekarz
Kontakt tel.89/ 624 21 76, tel.89/ 624 16 05, email:piw@szczytno.piw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie - jednostka budżetowa terenowej administracji rządowej (art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)[1].

Charakterystyka

Inspektorat działa na podstawie Regulaminu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczytnie[2] oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej[3];
 • Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie[4];
 • Zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii[5].

Terenem działania Powiatowego Inspektoratu jest obszar powiatu szczycieńskiego, w skład którego wchodzą miasta: Szczytno i Pasym oraz gminy: Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Rozogi, Szczytno, Świętajno i Wielbark. Siedzibą Powiatowego Inspektoratu jest miasto Szczytno.

Zadania

Inspektorat zapewnia realizację zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej[6] oraz w przepisach odrębnych. Inspekcja wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

 • Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych
 • Badanie kontrolne zakażeń zwierząt
 • Monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach,
 • Badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu
 • Sprawowanie nadzoru nad: bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej, wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu i produktów akwakultury,stosowaniem pasz leczniczych,przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,utrzymaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców
 • Monitorowaniem substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz paszach
 • Wymianą informacji w ramach weterynaryjnych systemów wymiany informacji
 • Przyjmowaniem informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywaniem tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,[7]
 • Innymi zadaniami nałożonymi przepisami prawa

Struktura

Powiatowemu Lekarzowi w Szczytnie podlegają:

 • Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
 • Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych
 • Zespół do spraw finansowo-księgowych
 • Zespół do spraw administracyjnych
 • Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej
 • Pracownia badania mięsa na obecność włośni[8].

Kierownictwo

Kierownikiem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczytnie jest Powiatowy Lekarz Weterynarii dr n. wet. Jerzy Piekarz.

Przypisy

Bibliografia

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie[05.12.2014]