Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach

Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Lipowa 10A, 19-404, Wieliczki
Patron: Jan Paweł II

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest Stanisław Bucki.

Historia

Gimnazjum w Wieliczkach powstało w 1999 roku. Placówka otrzymała imię Jana Pawła II. Dzień nadania imienia, 15 października, stał się świętem szkoły, podczas którego klasy pierwsze składają ślubowanie i organizowane są zajęcia poświęcone patronowi. W 2008 roku Gimnazjum w Wieliczkach otrzymało nowoczesną pracownię komputerową (10 komputerów uczniowskich, serwer nauczycielski, drukarkę laserową, przenośny komputer oraz wideoprojektor) w ramach projektu współfinansowanego prze Unię Europejską "Pracownie komputerowe dla szkół".

Cele i zadania

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991, konwencji Praw Dziecka, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Rozporządzeń i zarządzeń MEN, Konstytucji RP. Gimnazjum:

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum
 • umożliwia absolwentom kontynuowanie kształcenia w liceum profilowanym lub szkole zawodowej
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum
 • umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny
 • kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości do ojczyzny
 • kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego
 • organizuje współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, i rodzicom
 • realizuje własny Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki
 • umożliwia pogłębianie wiedzy religijnej / zgodnie z życzeniami rodziców
 • podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły
 • w ramach posiadanych przez siebie środków finansowych zapewni warunki do realizacji projektów edukacyjnych (Statut Gimnazjum, 2014)

Osiągnięcia

Uczniowie Gimnazjum w Wieliczkach odnoszą znaczące osiągnięcia w dydaktyce, działalności artystycznej i sportowej.

Ciekawostki

Gimnazjum w Wieliczkach realizuje od 16 lutego 2009 roku projekt edukacyjny "Za rękę z Einsteinem" – edycja II. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w przedmiotach: matematyka, fizyka, chemia i język obcy oraz w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). W projekt zaangażowane są trzy uczelnie wyższe: Politechnika Gdańska, Uniwersytet w Bydgoszczy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz firma Betacom S.A. w Warszawie. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (w czwartek i w piątek) i bierze w nich udział około 80 uczniów. Program dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa. Gimnazjum w Wieliczkach bierze także udział w Programie Comenius – Partnerskie Projekty Szkół.

Bibliografia

Urząd Gminy w Wieliczkach[24.10.2014]
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach[24.10.2014]