Publiczne Gimnazjum w Wilkasach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach

Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Olsztyńska 29, 11-500 Giżycko
Patron: Szare Szeregi

Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, działająca w Wilkasach. Dyrektorem Gimnazjum jest mgr Zygmunt Marciniak.

Historia

Publiczne Gimnazjum w Wilkasach powstało w 1999 roku, początkowo działało w pomieszczeniach szkoły podstawowej. Zasięgiem swojej działalności objęło zachodnią część gminy Giżycko. Pierwszym dyrektorem Gimnazjum został Mariusz Gulmontowicz. Naukę rozpoczęło 47 uczniów, którzy w 2002 roku po raz pierwszy napisali egzamin gimnazjalny. W 2002 roku Gimnazjum przeniosło się do budynku przy ul. Olsztyńskiej. W 2003 roku Gimnazjum otrzymało nową halę sportową, a w 2011 obiekt rekreacyjno-sportowy – "Park Wodny – Wilkasy". W kwietniu 2010 r. Publiczne Gimnazjum w Wilkasach otrzymało imię Szarych Szeregów i sztandar szkoły.

Cele i zadania

W Statucie Gimnazjum z 2011 roku czytamy: "Realizując cele i zadania wynikające z przepisów prawa – gimnazjum w szczególności:

 • Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum.
 • Umożliwia absolwentom kontynuowanie kształcenia umożliwia absolwentom kontynuowanie kształcenia w szkole ponadpodstawowej publicznej i niepublicznej.
 • Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów.
 • Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum.
 • Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny.
 • Kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny.
 • Kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego.
 • Udziela uczniom porad psychologicznych i pedagogicznych poprzez kontakt wychowawców klasowych oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 • Umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom wymagającym szczególnej troski.
 • Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów (koła przedmiotowe i zainteresowań).
 • Umożliwia pogłębianie wiedzy religijnej (zgodnie z życzeniami rodziców wyrażonymi w formie pisemnych oświadczeń), zwalnianie z zajęć w czasie świąt religijnych lub rekolekcji.
 • Wspiera rodziców i prawnych opiekunów uczniów w działalności wychowawczej poprzez realizację programu wychowawczego szkoły.
 • Zapobiega powstawaniu patologii wśród młodzieży poprzez realizację programu profilaktycznego szkoły, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów.
 • W szkole mogą być zorganizowane klasy sportowe, w których prowadzone jest szkolenie sportowe".

Ponadto szkoła podejmuje następujące działania:

 • "W szkole organizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów.
 • Uczniom gimnazjum, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych niezbędna jest pomoc i opieka, szkoła organizuje różnorodne formy wsparcia.
 • Szkoła organizuje w szczególności dla uczniów klas III wewnątrzszkolny system doradztwa oraz cykl zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia.
 • W szkole mogą być organizowane oddziały integracyjne".

Kadra pedagogiczna

 • Zofia Nikitiuk
 • Urszula Tyryłło
 • Piotr Panaś
 • Bartosz Orczyc-Musiałek
 • Joanna Obolewicz
 • Anna Pażyszek
 • Agnieszka Zima
 • Agnieszka Dickti
 • Ewa Wicha
 • Irena Sekścińska-Kozioł
 • Beata Bachowska
 • Jolanta Dulko
 • Mariusz Gulmontowicz
 • Tomasz Marciniak
 • Zygmunt Marciniak

Osiągnięcia

Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach osiągają znaczące wyniki w nauce, działalności artystycznej i sportowej.

Absolwenci

Pierwsi absolwenci (2002), żegnając szkołę, złożyli ślubowanie: "My, absolwenci Publicznego Gimnazjum w Wilkasach naszej Ojczyźnie i Tobie szkoło ślubujemy. Zdobytą wiedzę, młodzieńczy zapał i entuzjazm wykorzystywać do realizacji wielkich pragnień – na miarę naszych czasów, doskonalić swoją osobowość i umiejętność życia w społeczeństwie, kochać to, co mądre i piękne, szanować ludzi, pomagać im w potrzebie, nieść uśmiech, optymizm i radość działania, zachować w pamięci nauczycieli, koleżanki i kolegów".

Ciekawostki

Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach kształci nie tylko uczniów, ale także przyszłych pracowników. Tomasz Marciniak był uczniem szkoły w latach 2000–2003, a od 2011 roku pracuje tu jako nauczyciel, trener i wychowawca.

Bibliografia

Publiczne Gimnazjum w Wilkasach[26.10.2014]