Stowarzyszenie "Dobry Duch Samorządu"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Stowarzyszenie "Dobry Duch Samorządu"

Dobry Duch Samorządu
Dobry Duch Samorządu
Rok założenia 2011
Siedziba ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Profil działalności wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
Kontakt e-mail: dobryduch.elk@wp.pl

dobryduch.elk.pl

KRS 0000379960

Stowarzyszenie "Dobry Duch Samorządu" – stowarzyszenie będące odpowiedzią na potrzebę mieszkańców Ełku wyrażania swojej opinii o pracach lokalnych samorządów. Skupia fachowców i ekspertów z dziedziny prawa, ekonomii, geografii społecznej, zarządzania jakością, a także finansów publicznych i lokalnych. Jego członkowie to przede wszystkim pracownicy samorządów, zarówno byli, jak i obecni radni wszystkich szczebli samorządowych oraz osoby będące zaangażowane w działalność pozarządową. Stowarzyszenie chętnie wspiera wszelkie inicjatywy skierowane do mieszkańców całego powiatu ełckiego.

Historia

Pierwszy projekt Stowarzyszenie zaczęło realizować 28 lutego 2012 r. celem udzielenia wsparcia kierowcom tankujących na ełckich stacjach paliw. Projekt polega na codziennym monitorowaniu cen paliw na miejscowych stacjach i publikowaniu tych informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce "Ceny paliw". Dzięki temu każdy mieszkaniec Ełku i okolic może sprawdzić, gdzie danego dnia zatankuje najtaniej. Istotą tej inicjatywy jest pobudzenie lokalnej konkurencji pomiędzy stacjami paliw w Ełku oraz uświadomienie kierowcom możliwości tańszego tankowania.

Z początkiem kwietnia 2012 r. Stowarzyszenie opracowało Przewodnik gimnazjalisty zawierający informacje o szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie ełckim. Pomogło to uczniom porównać oferty kształcenia oraz podjąć decyzję o wyborze szkoły. Nakład przewodnika osiągnął 1200 sztuk.

"Dobry Duch Samorządu" dąży także do wdrożenia budżetu obywatelskiego Ełku. Od początku swojego istnienia Stowarzyszenie propaguje proekologiczne rozwiązania dla miasta. Zaangażowało się również w akcję zbierania podpisów pod petycją zmierzającą do opóźnienia startu sześciolatków w szkole.

Statut

Statut Stowarzyszenia dostępny jest na jego oficjalnej stronie internetowej. Opisuje on następujące zagadnienia:

 • postanowienia ogólne
 • cele i sposoby działania
 • członkowie, ich prawa i obowiązki
 • władze Stowarzyszenia (Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd, Komisja rewizyjna)
 • majątek i fundusze
 • postanowienia końcowe

Cele

 • organizowanie, inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju lokalnych samorządów terytorialnych
 • monitorowanie działalności legislacyjnej samorządów lokalnych
 • proponowanie rozwiązań legislacyjnych dla samorządów różnych szczebli
 • konsultowanie programów współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi
 • monitorowanie wykonania budżetu samorządów lokalnych
 • konsultowanie aktów prawa miejscowego w zakresie szeroko pojętych warunków życia mieszkańców zlokalizowanych na terenie działalności poszczególnych szczebli samorządów lokalnych
 • monitorowanie obietnic wyborczych deklarowanych przez komitety wyborcze zarejestrowane w trakcie wyborów samorządowych
 • pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców
 • organizowanie, inicjowanie, wspieranie oraz prowadzenie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego
 • działalność edukacyjna
 • inicjowanie i wspieranie działalności kulturowej
 • inspirowanie działalności związanej z historią, tradycją oraz ochroną miejsc pamięci miasta, gminy, regionu i państwa
 • prowadzenie działalności oświatowej w miejscowym społeczeństwie, poprzez popularyzowanie i upowszechnianie historii, ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Ełckiej
 • organizowanie, inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań związanych z ekologią i edukacją ekologiczną, ochroną środowiska, rozwojem turystyki i aktywnych form rekreacji oraz ochroną i opieką nad zwierzętami
 • inicjowanie i organizowanie działań w zakresie rozwoju sportu i upowszechniania kultury fizycznej wśród społeczeństwa
 • inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie samopomocy i akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących
 • promowanie regionu ełckiego pod względem jego walorów historycznych i turystycznych

Zarząd

Formy działalności

 • wyrażanie opinii i ocen w ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez organy samorządów lokalnych
 • podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych związanych z funkcjonowaniem samorządów terytorialnych
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami samorządów lokalnych, radnymi, mieszkańcami
 • prowadzenie badań nad celowością wydatków budżetu samorządu lokalnego
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej
 • prowadzenie badań socjologicznych i społecznych dotyczących podstawowych problemów społecznych
 • analiza czynników ekonomicznych występujących na rynku lokalnym, w tym także badan marketingowych
 • organizowanie szkoleń, spotkań, konferencji, debat, imprez
 • inne działania realizujące cele statutowe

Bibliografia

klimowicz.elk.pl, Dziennik Roberta Klimowicza [22.04.2014]
dobkowski.elk.pl, Okiem Adama Dobkowskiego [22.04.2014]
Stowarzyszenie "Dobry Duch Samorządu" [22.04.2014]
Stowarzyszenie "Dobry Duch Samorządu", Statut [22.04.2014]