Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej "Fala"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej "Fala"

Stowarzyszenie "Fala"
Stowarzyszenie "Fala"
Rok założenia 2013
Siedziba Ełk
Profil działalności kultura, edukacja, media
Kontakt e–mail: mrutkovsky@tlen.pl

skafala.pl

KRS 0000439320

Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej "Fala" – stowarzyszenie działające głównie na obszarze miasta Ełk oraz województwa warmińsko-mazurskiego. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności kulturotwórczej, edukacyjnej, medialnej i społecznej oraz wspieranie wydarzeń kulturalno-artystycznych na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Historia

1 stycznia 2013 r. zaczęła działać oficjalna strona internetowa "Fali" i tę właśnie datę uznaje się za początek istnienia Stowarzyszenia. 2 marca 2013 r. odbył się pierwszy zorganizowany przez "Falę" koncert, na którym zbierano pieniądze przekazane następnie Fundacji "Mam serce".

W kwietniu 2013 r. odbyły się kolejne dwa koncerty oraz spotkanie z pisarzem i podróżnikiem Łukaszem Gołębiewskim. W maju odbyły się trzy kolejne koncerty. Nastąpiło również nawiązanie przyjacielskiej współpracy z kilkoma zespołami muzycznymi, w tym z Niepoprawnymi.

W sierpniu 2013 r. "Fala" rozpoczęła współpracę ze Stowarzyszeniem "Adelfi", co zaowocowało projektem "Goszcząc u Słowian" prezentującym dawną muzykę Słowian na ziemiach polskich. Kolejnym tego typu projektem były wrześniowe "Dźwiękospacery" realizowane wraz z fundacją "Fabryka UTU". Przez cały okres istnienia Stowarzyszenia wspiera festiwal Rock na Bagnie oraz organizuje koncerty kapel zagranicznych.

Przełom w rozwoju "Fali" nastąpił 29 październik 2013 r., ponieważ wtedy to rozpoczęła ona nadawanie własnej audycji w radiu Bayer Fm. Można ją usłyszeć w każdy wtorek między godziną 19:30 a 21:00.

28 listopada wydano pierwszy numer zina "Enklawa". Na przełomie 2013 i 2014 r. rozpoczęto współorganizowanie akcji "Food Not Bombs".

Statut

Statut Stowarzyszenia Kultury Alternatywnej "Fala" jest publicznie dostępny na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia. Reguluje on następujące zagadnienia:

 • Postanowienia ogólne
 • Cele i formy działania Stowarzyszenia
 • Członkowie, ich prawa i obowiązki. Sposoby nabywania członkostwa. Prawa i obowiązki członków
 • Władze Stowarzyszenia
 • Struktura organizacyjna
 • Majątek i fundusze
 • Postanowienia końcowe

Cele

Jako główne cele działania Stowarzyszenia Kultury Alternatywnej "Fala" wyznacza sobie:

 • wspieranie wszelkich amatorskich ruchów artystycznych
 • promocję wydarzeń kulturalnych na terenie Ełku oraz województwa warmińsko-mazurskiego
 • aktywizację życia kulturalnego w regionie
 • rozpowszechnianie polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego
 • popularyzowanie wiedzy o kulturze
 • podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do profesjonalnego doskonalenia członków Stowarzyszenia
 • edukację artystyczna
 • wspieranie humanitarności i działań dobroczynnych
 • działanie na rzecz wyrównywania szans wśród młodzieży z mniejszymi szansami bądź potrzebujących wsparcia (bezrobotni, niepełnosprawni, uzależnieni, bezdomni)
 • działanie na rzecz resocjalizacji poprzez sztukę
 • podtrzymywanie tradycji regionalnych i narodowych
 • rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej
 • dbałość o ochronę dóbr kultury i upowszechnianie tradycji
 • działalność na rzecz porządku i przeciwdziałanie patologiom
 • działanie na rzecz postaw patriotycznych
 • organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
 • działalność charytatywna
 • propagowanie ekologii oraz ochrony środowiska
 • działalność na rzecz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów między społeczeństwami
 • zachęcanie do dialogu publicznego

Zarząd

Formy działalności

 • publiczne wypowiadanie się w sprawach dotyczących potrzeb i perspektyw rozwoju kultury
 • inicjowanie i utrzymywanie kontaktów oraz współpraca z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami o zbliżonym profilu działalności
 • działalność wydawnicza
 • pomoc w realizowaniu inicjatyw społecznych
 • promocja i organizowanie wolontariatu w ramach przedsięwzięć Stowarzyszenia
 • działalność badawcza i informacyjna dotycząca życia kulturowego w Ełku
 • tworzenie i aktualizowanie stron internetowych
 • organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji
 • organizowanie imprez artystycznych przy przestrzeganiu ustawy z d. 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
 • pomoc edukacyjna dla osób w trudnej sytuacji życiowej
 • organizowanie spotkań dotyczących możliwości płynących ze współpracy europejskiej

Bibliografia

docs.google.com, Statut Stowarzyszenia "Fala" [22.04.2014]
facebook.com/skafalaelk [22.04.2014]
Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej "Fala" [22.04.2014]