Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem-Nidzie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem-Nidzie

Rok założenia 2005
Założyciel Alina Kierod
Siedziba Ruciane-Nida
Profil działalności organizacja pożytku publicznego
Kontakt ul. Kolejowa 2B, 12-221 Ruciane-Nida

spdim.pl

KRS 0000235436

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem-Nidzie – pozarządowa organizacja społeczna działającą na rzecz edukacji i kultury. Jako samodzielny ruch wspiera działania szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych.

Stowarzyszenie dąży do wyposażenia dzieci i młodzieży w konkretną, potrzebną do życia wiedzę, ale i wykształcenia w nich poczucia odpowiedzialności za siebie, innych ludzi, umiejętności nawiązywania przyjaźni, współpracy i współdziałania. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Rucianem-Nidzie.

Historia

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem-Nidzie powstało w czerwcu 2005 r. Powołała je 18-osobowa grupa ludzi, wśród których są przede wszystkim nauczyciele, pedagodzy i dyrektorzy szkół.

Statut

Statut uchwalono 25 kwietnia 2005 r. Reguluje on następujące kwestie:

 • Rozdział 1. Postanowienia ogólne
 • Rozdział 2. Cele i formy działania
 • Rozdział 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki
 • Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia
 • Rozdział 5. Majątek i fundusze
 • Rozdział 6. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Cele

 • inspirowanie i rzecznictwo obywatelskiej aktywności i pomocy na rzecz ogółu społeczności w zakresie edukacji, oświaty, wychowania, krajoznawstwa, wypoczynku i kultury publicznej
 • ułatwianie wzajemnych kontaktów między placówkami oświatowymi, zachęcanie do nowatorstwa w pracy dydaktycznej i wychowawczej
 • rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży
 • prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu
 • działanie na rzecz grup zagrożonych patologiami i wykluczeniem społecznym
 • niesienie pomocy osobom poszkodowanym w klęskach żywiołowych i wypadkach komunikacyjnych oraz ofiarom przemocy
 • podejmowanie wszelkich inicjatyw społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom
 • prowadzenie funduszu stypendialnego oraz innej pomocy materialnej na rzecz dzieci i młodzieży
 • okazjonalne pozyskiwanie żywności i odzieży oraz innych darów rzeczowych na rzecz potrzebujących

Zarząd

 • prezes – Alina Kierod
 • wiceprezes – Dorota Sokołowska
 • sekretarz – Grażyna Kowalkowska

Formy działalności

 • prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego
 • wspieranie filantropii instytucjonalnej
 • organizacja lokalnych konkursów grantowych
 • organizowanie festynów charytatywnych i imprez okolicznościowych
 • prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz wolontariatu młodzieży

Bibliografia

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży [25.04.2014]