Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łęgajnach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łęgajnach

Data założenia: XX w.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: ul. Ogrodowa 7, 11-010 Barczewo
Patron: Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łęgajnach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach. Funkcję dyrektora Zespołu pełni obecnie Elżbieta Kozłowska. Obwód Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łęgajnach obejmuje miejscowości: Łęgajny, Bark, Kaplityny, Bogdany, Wójtowo, Barczewko, Szynowo, Tęguty, Żarek.

Działalność

Szkoła angażuje się w realizację różnorodnych projektów edukacyjnych. Od lutego do maja 2010 r. był to projekt pt. "Wyjazd edukacyjny tO lepszy wynik egzaminacyjny" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas projektu zorganizowano dodatkowe zajęcia edukacyjne by kompleksowo przygotować uczniów VI klasy do zdania sprawdzianu szóstoklasisty. Również w 2011 roku realizowano projekt pt. "Egzamin nam nie straszny" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniom V i VI klasy zapewniono dodatkowe, bezpłatne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty.

W okresie od 02.01.2012 do 31.12.2012 roku realizowano projekt pt. "Podnoszenie kompetencji nauczycieli ZSP w Łęgajnach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX.

W roku szkolnym 2013/2014 w szkole realizowano projekt pt. "Z inicjatywy rodziców", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ukierunkowany był na zmniejszenie wad wymowy u 20 dzieci. W trakcie projektu przeprowadzono 480h indywidualnych zajęć logopedycznych.

W latach 2013/2014 oraz 2014/2015 realizowany jest też projekt pt. "Akademia wiedzy", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach. Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja obejmuje organizację zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych w sposób innowacyjny. Projekt skierowany jest do uczniów klas IV-VI.

Szkoła organizuje również dla uczniów wycieczki i Zielone Szkoły. W szkole odbywają się zajęcia rozwijające z matematyki i j. angielskiego oraz prowadzone jest koło teatralne, koło PCK i koło przedsiębiorczości.

Dzieci angażują się w również w działania wolontaryjne, np zbiórki żywności, akcję WOŚP, akcje Polskie Czerwonego Krzyża.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej.

Cele i zadania szkoły:

 • dążenie do zapewnienia dzieciom pełnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz fizycznego zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi
 • zapewnienie dzieciom ciągłość opieki pedagogicznej
 • umożliwienie zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszej nauki
 • zapewnienie dzieciom opiekę, ochronę zdrowia i bezpieczeństwo
 • opracowanie Programu Wychowawczego Zespołu i Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska
 • współdziałanie z rodzicami lub opiekunami prawnymi w wychowaniu dzieci
 • zapewnienie pomocy pedagogicznej i psychologicznej w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • umożliwienie dzieciom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych, artystycznych i sportowych
 • kształtowanie postawy tolerancji i poszanowania cudzych poglądów
 • uczenie patriotyzmu, demokracji i sprawiedliwości
 • umożliwienie pobierania nauki oraz korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom niepełnosprawnym
 • umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
 • organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów wykazujących opóźnienia w nauce
 • współpraca z logopedą w zakresie diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami mowy
 • umożliwienie dzieciom szczególnie uzdolnionym realizację indywidualnych programów nauczania i ukończenia szkoły w skróconym czasie
 • organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów
 • organizowanie zajęć dodatkowych

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja wczesnoszkolna – Iwona Sosnowska, Beata Sierpińska, Beata Sierpińska, Marzanna Moszczyńska
 • język polski – Aleksandra Kaczyńska, Małgorzata Dawidson
 • język angielski – Aleksandra Klonowska
 • matematyka – Michał Werbowy, Tomasz Sołowiej
 • informatyka – Tomasz Sołowiej
 • przyroda – Mirosława Werbowy
 • historia – Aleksandra Kaczyńska
 • religia – Eliza Skindel
 • plastyka – Martyna Mrozowska
 • muzyka – Martyna Mrozowska
 • wychowanie fizyczne – Michał Werbowy, Sylwester Wyłupski
 • biblioteka – Małgorzata Dawidson, Eliza Skindel
 • świetlica szkolna – Mirosława Werbowy

Osiągnięcia

Uczniowie odnoszą sukcesy w ogólnopolskich, wojewódzkich i międzyszkolnych konkursach i olimpiadach ortograficznych, sportowych, przedmiotowych, plastycznych i ekologicznych.

Ciekawostki

Wydawana jest gazetka szkolna "Toudi"

Szkoła posiada filię w Barczewku.

Bibliografia

SP Łęgajny[27.11.2014]
szkolnictwo.pl[27.11.2014]