Szkoła Podstawowa nr 1 w Gronowie Górnym

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa nr 1 w Gronowie Górnym

Data założenia: XX w.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: Gronowo Górne ul. Szmaragdowa 5, 82-310 Elbląg 2

Szkoła Podstawowa nr 1 w Gronowie Górnym – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim wchodząca w skład Zespołu Szkół w Gronowie Górnym, do którego należy również Gminne Gimnazjum w Gronowie Górnym. Funkcję dyrektora Zespołu pełni obecnie Zenon Chmiel.

Działalność

Szkoła w sposób szczególny popularyzuje wśród uczniów idee kultury fizycznej i sportu. Przewodnim mottem w tym zakresie są przyjęte przez placówkę hasła: "Sport uczy, bawi, rozwija i wychowuje" oraz "Ruch to zdrowie – Ruch to życie". Stąd też ważne miejsce w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły zajmuje krzewienie wśród uczniów różnych form aktywności ruchowo-sportowej, które realizowane są w ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Na pozalekcyjnych zajęciach Szkolnego Koła Sportowego uczniowie rozwijają swoje talenty w wybranych dyscyplinach sportu, tj: tenis stołowy, piłka można, unihokej i mini piłka siatkowa oraz w ramach lekkoatletyki: 4-bój LA i biegi przełajowe.

Baza

W styczniu 2008 r. biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 w Gronowie Górnym wyposażona została w nowoczesne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Inwestycja ta była możliwa dzięki projektowi Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny pod nazwą Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. ICIM to multimedialne komputery z dostępem do Internetu oraz urządzenie z funkcją drukowania, kopiowania i skanowania. Służy uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne placówki przedstawione zostało w Zespole Szkół w Gronowie Górnym.

Osiągnięcia

Szkoła posiada certyfikat "Szkoła promująca zdrowie". uczniowie uzyskują wysokie wyniki w zawodach sportowych oraz konkursach przedmiotowych.

Bibliografia

ZS Gronowo[27.11.2014]
Szkolnictwo[27.11.2014]