Szkoła Podstawowa nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Dobrym Mieście

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Dobrym Mieście

Budynek placówki, źródło: www.sp3.dobremiasto.org
Budynek placówki, źródło: www.sp3.dobremiasto.org
Data założenia: 1 września 2001 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: ul.Garnizonowa 20, 11-040 Dobre Miasto
Patron: Rotmistrz Witold Pilecki

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Dobrym Mieście – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, działająca w Dobrym Mieście. Obecnie funkcję dyrektora pełni Anna Taraszkiewicz.

Historia

Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 2001 roku. Od tamtej pory funkcjonuje jako oddzielna placówka w budynku Gimnazjum Publicznego w Dobrym Mieście. Remont oraz wyposażenie sal lekcyjnych przeprowadzono dzięki wsparciu ze strony sponsorów, przyjaciół oraz zaangażowaniu rodziców i pracowników szkoły. W dniu 27 września 2014 roku szkoła otrzymała imię Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Działalność

Ważnym elementem działalności szkoły jest współpraca międzynarodowa z innymi placówkami. Szkoła uczestniczy m.in. w w projekcie edukacyjnym Socrates Comenius wraz ze szkołami z Malty i Portugalii oraz z Irlandii. Utrzymuje też kontakt z fundacją ze szkoły podstawowej w Oosterhuizen w Holandii. W szkole prowadzona jest również edukacja regionalna oraz leśna.

W trosce o praktyczne przygotowanie uczniów stosowane są liczne innowacyjne rozwiązania. Powstało m.in. Miasteczko zadaniowe (sala, w której znajdują się: bank, poczta, biuro podróży, sklepy, laboratorium przyrodnicze, stacja meteorologiczna) oraz Lapidarium (skalny ogródek umożliwiający uczniom odbywanie prawdziwych lekcji geologii). Dodatkowo uczniowie mogą rozwijać swoje pasje w ramach prowadzonych kółek zainteresowań, m.in. kółka: polonistyczno-teatralnego, przyrodniczego, plastycznego, historycznego i języka angielskiego oraz na zajęciach SKS i spotkaniach zespołu muzycznego.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej. Najważniejsze cele i zadania szkoły zostały przedstawione w jej Statucie.

Edukacja w szkole, wspomagając rozwój dziecka jako osoby i wprowadzając je w życie:

 • prowadzi dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia
 • rozwija poznawcze możliwości uczniów, tak aby mogli przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata
 • rozwija i przekształca spontaniczną motywację ucznia, świadomie przygotowuje do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego
 • rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze
 • umacnia wiarę dziecka we własne siły i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów
 • rozwija zdolności odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażalnego oraz postaci historycznych od fantastycznych
 • kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego
 • rozwija umiejętności dziecka w poznawaniu siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu
 • wzmacnia poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
 • stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej
 • zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych
 • zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną
 • uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka
 • stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości i podejmowaniu odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie
 • stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci
 • zapewnia podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej. (Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Dobrym Mieście)

Osiągnięcia

Szkoła posiada certyfikat warmińsko–mazurskiego kuratora oświaty "Szkoła Przyjazna Środowisku" oraz "Certyfikat Leśnego Wtajemniczenia". Starosta olsztyński nadał jej również uprawnienia Społecznego Opiekuna Zabytków.
Uczniowie odnoszą liczne sukcesy na polu sportowym oraz w licznych konkursach historycznych, recytatorskich, matematycznych oraz fotograficznych.

Ciekawostki

Szkoła posiada swoje filie w Orzechowie i w Jesionowie. Od stycznia 2004 co roku w szkole odbywa się "Festiwal aniołów", podczas którego uczniowie wybierają klasowego aniołka oraz uczestniczą w licznych koncertach, pokazach wystawach, projekcjach filmów dotyczących tematyki anielskiej. Organizowane są również warmińskie wieczornice, w trakcie których uczniowie poznają tradycje warmińskie, gwarę, oraz tańce i pieśni warmińskie. Co roku odbywa się również Rodzinny Rajd Rowerowy.

Bibliografia

SP 3 Dobre Miasto[27.11.2014]
szkolnictwo.pl[27.11.2014]