Szkoła Podstawowa w Żurawcu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa w Żurawcu

Data założenia: 1945 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: Żurawiec, ul. Elbląska 15, 82-325 Markusy

Szkoła Podstawowa w Żurawcu – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, działająca w Żurawcu. Obecnie funkcję dyrektora pełni Mariusz Iwankowski.

Historia

Początki szkoły sięgają 1945 r. Jej organizacją w powojennej rzeczywistości zajął się Aleksander Średziński. 1 września 1945 r. naukę w szkole rozpoczęło 13 uczniów w klasach I–IV, a 21 czerwca 1946 r. było ich 30. Z kolei w roku szkolnym 1946/1947 w szkole uczyło się już 78 uczniów. Przez pierwsze dwa lata w szkole pracował tylko jeden nauczyciel – Aleksander Średziński, który jednocześnie pełnił funkcję kierownika szkoły.

Początkowo nosiła ona nazwę Publiczna Szkoła Podstawowa w Żurawcu. Mieściła się wprawdzie w starym poniemieckim budynku z 1881 r. w miejscowości Wojciechowo, później Krzewsk, ale działała bardzo prężnie. Już rok szkolny 1948/1949 dał początek pracy harcerskiej. W tym czasie w szkole pracowała harcerka z okresu międzywojennego – Janina Nowakowska, która przy życzliwej pomocy kierownika zorganizowała dwie drużyny – męską i żeńską. W placówce kwitło także życie artystyczne, powstały zespoły: muzyczny, recytatorski i chór. W latach 1948–1950 liczba uczniów wynosiła 177 i zatrudnionych było już 6 nauczycieli. W latach 1950–1954 uczniowie szkoły prowadzili doświadczenia na działce szkolnej. Nawiązali w tym celu współpracę z Instytutami Naukowymi w Puławach, Kórniku pod Poznaniem, Bydgoszczy i w Warszawie, od których placówka otrzymywała do uprawy zestawy nasion różnych roślin. Pracami doświadczalnymi kierowała Helena Średzińska.

Baza lokalowa szkoły uległa znacznej poprawie w 1957 r. 25 listopada została ona przeniesiona do nowego budynku w Żurawcu, wyposażonego w pomoce naukowe. Od tego momentu zakres działania dydaktycznego i pozalekcyjnego zwiększył się. W latach 60. z wielkimi sukcesami działały koła zainteresowań (recytatorskie, plastyczne, taneczne, zespół muzyczny i chór szkolny), koła przedmiotowe (matematyczne i języka polskiego) i organizacje uczniowskie (ZHP, LOP, PCK, SKO, TPPR, Spółdzielnia Uczniowska, SKS). W roku szkolnym 1965/1966 pracowało już 11 nauczycieli, a liczba uczniów wynosiła 214.

Lata 70., to czas istotnych zmian organizacyjnych, wynikających z reorganizacji szkolnictwa polskiego polegającej na tworzeniu zbiorczych szkół gminnych (1 stycznia 1973 r.). W związku z tym od 1 września 1973 r. szkoła w Jeziorze stała się punktem filialnym szkoły w Żurawcu, a jej kierownikiem została Krystyna Raczyńska. Natomiast Szkoła Podstawowa w Żurawcu przeszła pod zarząd Gminnego Dyrektora Szkół w Zwierznie. Z kolei od 1975 r., w związku z likwidacją na terenie gminy szkół w Żółwińcu i Węglach, powiększył się obwód, z którego dowożono dzieci i młodzież do szkoły w Żurawcu. Kolejne powiększenie się obwodu placówki nastąpiło w roku szkolnym 1993/1994, o wsie – Raczki Elbląskie i Tropy, należące do obwodu szkoły do roku szkolnego 1999/2000.

Ostatnie zmiany obwodu szkoły nastąpiły w roku szkolnym 1999/2000 w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Brudzędach (1999) oraz Szkoły Podstawowej w Stankowie (2000). Od tego momentu, aż po dzień dzisiejszy obwód szkoły Żurawcu obejmuje następujące miejscowości: Balewo, Dzierzgonka, Jezioro, Jurandowo, Krzewsk, część Markus, Nowe Dolno, Stankowo, Topolno Małe, Węgle-Żukowo, Wiśniewo, Żółwiniec, Żurawiec.

Działalność

Szkoła posiada bogatą bazę, m.in.: wyposażone sale lekcyjne, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę szkolną, świetlicę, salę gimnastyczną, szatnię, stołówkę, nowoczesne boisko "Orlik".

Obecnie w szkole zatrudnionych jest 19 nauczycieli – w tym wicedyrektor, pedagog, logopeda. Większość to nauczyciele z najwyższym stopniem awansu zawodowego – nauczyciele dyplomowani. W roku szkolnym 2013/2014 w szkole uczyło się 176 uczniów w 10 oddziałach, w tym w dwóch oddziałach przedszkolnych.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja wczesnoszkolna – Magdalena Bielińska, Sylwia Naruszewicz, Krystyna Zawodniak, Joanna Gralewska –Mucharska, Dorota Owijan, Alicja Szmacińska
 • język polski – Joanna Karst, Teresa Skalij
 • język angielski – Ryszard Kułakowski
 • matematyka – Maria Spicha, Małgorzata Mucharska
 • zajęcia komputerowe – Anna Habyk
 • przyroda – Joanna Piotrowska
 • historia – Joanna Karst, Teresa Skalij
 • religia – Aldona Adamowicz
 • wychowanie do życia w rodzinie – Aldona Adamowicz
 • plastyka – Dorota Owijan
 • muzyka – Joanna Piotrowska
 • zajęcia techniczne – Dorota Owijan
 • wychowanie fizyczne – Anna Habyk, Mariusz Iwankowski
 • biblioteka – Teresa Skalij
 • świetlica szkolna – Izabela Trzonkowska, Kamil Graczyk, Małgorzata Mucharska, Anna Habyk


Osiągnięcia

Szkolny chór i zespół muzyczny (działający już w latach 60.) znany był nie tylko w województwie, ale również poza nim. Każdego roku szkolnego uczniowie brali udział w różnego rodzaju zawodach sportowych i niejednokrotnie zajmowali pierwsze miejsca w zawodach wojewódzkich.

Bardzo aktywnie w szkole działało harcerstwo. Harcerze każdego roku biorą udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej i w zawodach sportowo-pożarniczych, zajmując bardzo często pierwsze miejsca na szczeblu wojewódzkim i niejednokrotnie czołowe lokaty w kraju. Uczniowie szkoły od wielu lat biorś udział w konkursach organizowanych przez Bank Spółdzielczy w Gronowie Elbląskim, w konkursach i zawodach wojskowych, przyrodniczych, przedmiotowych, muzycznych, polonistycznych i ekologicznych.

Ciekawostki

14 października 1992 r. w uznaniu szczególnych osiągnięć w działalności na rzecz rozwoju szkoły Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało Komitetowi Rodzicielskiemu Odznakę Honorową "Za Zasługi dla Oświaty".

Dla potrzeb szkoły wybudowana została biologiczna oczyszczalnia ścieków (2011).

Bibliografia

SP Żurawiec[21.11.2014]
szkolnictwo.pl[21.11.2014]