Tadeusz Cielecki

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Tadeusz Cielecki

Data i miejsce urodzenia 17 marca 1941 r.
Radomsko
Zawód policjant, pracownik naukowy

Tadeusz Cielecki (ur. 17 marca 1941 r. w Radomsku) – inspektor Policji, od 16 kwietnia 1997 do 24 lipca 1997 r. p.o. komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Profesor nadzwyczajny, posiada stopień naukowy doktora habilitowanego.

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

Urodził się 17 marca 1941 r. w Radomsku, gdzie mieszkał aż do ukończenia liceum ogólnokształcącego. W 1958 r. podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył je w 1963 r., uzyskując dyplom magistra prawa.

Praca

Bezpośrednio po zakończeniu studiów Cielecki zdecydował się wstąpić do MO. 16 października 1963 r. podjął służbę w Komendzie Powiatowej MO w Nysie (woj. opolskie). Pracował na stanowisku referenta operacyjno-dochodzeniowego sekcji do walki z przestępczością gospodarczą. Wysokie kwalifikacje zawodowe związane z wyższym wykształceniem prawniczym z pewnością przyśpieszyły drogę jego awansu zawodowego. Po niespełna roku służby, 1 grudnia 1964 r., został kierownikiem swojej sekcji, a 15 kwietnia 1966 r. przeniesiono go na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego MO w Krapkowicach. Jednocześnie był słuchaczem zaocznym szkoły oficerskiej MO w Szczytnie, którą ukończył 25 czerwca 1966 r. Wówczas mianowano go podporucznikiem MO.

Uzyskanie stopnia oficerskiego oraz inne sukcesy zawodowe umożliwiły mu objęcie 1 lutego 1969 r. stanowiska komendanta powiatowego MO w Kluczborku. 1 lipca 1972 r. został komendantem powiatowym MO w Koźlu, zaś 1 maja 1975 r. – komendantem MO w Opolu. To stanowisko zajmował aż do końca istnienia MO (od 1 sierpnia 1983 r. nosiło ono nazwę "Szef Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych").

Po przekształceniu MO w Policję Cielecki został mianowany (1 sierpnia 1990 r.) zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji w Opolu. Jednocześnie związał się organizacyjnie ze szkolnictwem wyższym, będąc zatrudnionym od 1989 r. na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Te dwukierunkowe doświadczenia – zawodowe i naukowe – były przesłanką do wyznaczenia go 15 lipca 1996 r. na stanowisko zastępcy komendanta Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (WSPol) ds. dydaktyczno-naukowych, o co wnioskował kierujący uczelnią Mieczysław Goettel. Po jego ustąpieniu z tej funkcji kierowanie WSPol powierzono z d. 16 kwietnia 1997 r. Tadeuszowi Cieleckiemu. Obowiązki kierownicze sprawował do 24 lipca 1997 r., tj. do czasu mianowania kolejnego komendanta WSPol, Edwarda Pietkiewicza.

Po powrocie do służby liniowej, do czasu likwidacji województwa w rezultacie reformy administracyjnej państwa wprowadzonej 1 stycznia 1999 r., Cielecki pełnił obowiązki komendanta wojewódzkiego Policji w Słupsku. 28 kwietnia tego roku wygrał konkurs na stanowisko komendanta wojewódzkiego w Kielcach. Obowiązki pełnił do 31 stycznia 2002 r., kiedy to przeszedł na emeryturę w stopniu inspektora Policji.

Poszukiwania nowego, bardziej efektywnego systemu organizacji i zarządzania Policji, inspirowane doświadczeniami policji zachodnioeuropejskich, skłoniły Cieleckiego do podejmowania prób eksperymentalnego wprowadzania wzorowanych na nich rozwiązań. W Opolu z jego inspiracji została powołana Fundacja "Pro Lege" skupiająca autorytety opolskie w celu koordynowania i wspierania inicjatyw zapobiegania przestępczości. W Słupsku system koordynacji przyjął model stowarzyszenia "Bezpieczny Region Słupski". W Kielcach model kierowania i koordynacji działań stanowi program "Bezpieczne Świętokrzyskie" podpisany przez wojewodę, marszałka województwa i komendanta Policji oraz programy powiatowe.

Cielecki był również członkiem Komisji ds. Reformy Policji powołanej przez jej komendanta głównego gen. insp. Jana Michnę. Proponowana przez nią decentralizacja zarządzania formacją nie stała się jednak trwałą wartością.

Działalność naukowa

Podczas służby w Opolu (od 1975 r.) Cielecki podjął działalność naukową. Prowadził badania kryminologiczno-pedagogiczne nad losami ponad 1100 nieletnich z zakładów wychowawczych, czego rezultatem była rozprawa Skuteczność resocjalizacyjna zakładów wychowawczych dla niedostosowanych społecznie w woj. opolskim. Na tej podstawie 8 lipca 1982 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych.

Kierując Policją w województwie kieleckim, Cielecki kontynuował działalność akademicką jako adiunkt w Zakładzie Profilaktyki i Resocjalizacji Akademii Świętokrzyskiej. Przygotował wówczas pracę Policja: z jakością w XXI wiek. Po przejściu na emeryturę związał się z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W 2008 r. został wybrany jego dziekanem.

W 2004 r. na podstawie rozprawy Prewencja kryminalna. Studium z profilaktyki kryminologicznej uzyskał na Uniwersytecie Łódzkim stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych. Nawiązał ponownie współpracę z Wyższą Szkołą Policji, gdzie w latach 2006–2011 był zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W roku akademickim 2008/2009 wygłosił tam wykład inauguracyjny poświęcony przybliżeniu modelu Community Policing, wyrażając nadzieję, że stanie się on trwałą wartością również w polskiej Policji.

Wiedzę z zakresu profilaktyki policyjnej pogłębiał na licznych kursach krajowych i zagranicznych, w tym doskonalenia kadr kierowniczych w WSPol (1995 r.), zarządzania kryzysowego w Baton Rouge LA (USA, 1994 r.), systemu szkolenia wyższych oficerów policji w ENSP w Lyonie (Francja, 1997 r.), zarządzania w Policji w Chicago II (USA, 1999 r.), zarządzania w federalnej policji kryminalnej i policji w landach w Munster (RFN, 2000 r.), NPTPS College w Bramshill (Wielka Brytania, 1999 r.), certyfikowanie na audytora zarządzania jakością przez Holenderskie Biuro Jakości Policji w Hadze (Holandia, 2001 r.), kurs menedżerski komendantów wojewódzkich w Hadze i Szczytnie (2001 r.).

Bibliografia

"Gazeta Policyjna", rocznik 1997.
Judycki Zbigniew, Encyklopedia Policji, T. I, Kielce 2011.
Kamasa D., Kronika Policji, "Przegląd Policyjny", roczniki 2004-2009.
Majer Piotr, Kronika Policji, "Przegląd Policyjny", roczniki 1990-2003.
Siemak Zbigniew, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (10 X 1990 – ), [w:] 50-lecie oficerskiego szkolnictwa policyjnego w Szczytnie (1954–2004), red. nauk. Mieczysław Goettel, Andrzej Misiuk, Szczytno 2004.