Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Historyczno-Kolekcjonerskie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Historyczno-Kolekcjonerskie

Forum Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Historyczno-Kolekcjonerskiego
Forum Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Historyczno-Kolekcjonerskiego
Rok założenia 2007
Siedziba ul. Juliusza Słowackiego 16a, 11-100 Lidzbark Warmiński
Profil działalności historia regionu, rekonstrukcja wydarzeń historycznych
Kontakt tel. 696 448 101
KRS 00 00 27 41 90


Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Historyczno-Kolekcjonerskie – stowarzyszenie zrzeszające miłośników i pasjonatów historii oraz militariów (obecnie członkami Stowarzyszenia jest ok. 50 osób). Propaguje historię regionu Warmii i Mazur, a także wspiera inicjatywy mające na celu upowszechnienie wiedzy historycznej wśród dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie bierze udział w corocznej rekonstrukcji bitwy pod Heilsbergiem z 1807 r., w której wojska napoleońskie starły się z koalicją rosyjsko-pruską.

Honorowymi członkami Stowarzyszenia są doktorzy Sławomir Skowronek – badacz bitwy pod Heilsbergiem – i Jarosław Sobieraj – kustosz działu archeologii w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Lidzbarku Warmińskim.

Historia

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Historyczno-Kolekcjonerskie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 26 lutego 2007 r. W 2011 r. dzięki projektowi "Rewitalizacja centrum starego miasta" pozyskało pomieszczenie w Domu Środowisk Twórczych "Ratusz" w Lidzbarku Warmińskim, w którym powstała Regionalna Izba Pamięci. Prezentowane są w niej bezpłatnie przedmioty z Warmii i Mazur pochodzące z epoki napoleońskiej, I oraz II wojny światowej.

Statut

 • Rozdział I. Postanowienia ogólne
 • Rozdział II. Cele i zadania

Cele Stowarzyszenia koncentrują się na propagowaniu wiedzy historycznej, ochronie dóbr kultury i historii.

 • Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. Członkami mogą być pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne, które mogą pełnić jedynie funkcję członka wspierającego. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie rekomendacji co najmniej jednego czynnego członka zwyczajnego.

 • Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

Władzami stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata.

 • Rozdział V. Majątek i fundusze

Majątek stowarzyszenia stanowią: składki członkowskie, świadczenia członków wspierających, opłaty wpisowe nowych członków, darowizny, spadki, zapisy, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej oraz dotacje.

 • Rozdział VI. Postanowienie końcowe

Cele

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Historyczno-Kolekcjonerskie realizuje następujące cele statutowe:

 • promowanie wśród społeczeństwa historii regionu Warmii i Mazur
 • wspieranie inicjatyw mających na celu propagowanie wiedzy historycznej
 • renowacja pomników i cmentarzy przy współpracy z gospodarzami obiektów
 • prowadzenie prac badawczych o charakterze historycznym w zakresie prac terenowych i archiwalnych
 • zbieranie i eksponowanie pamiątek regionu Warmii i Mazur w postaci dokumentów, fotografii, militariów i innych dóbr stanowiących dobro kultury i historii
 • zrzeszanie osób zainteresowanych historią militarną, podtrzymywaniem tradycji wojskowych

Zarząd

Członkami Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Historyczno-Kolekcjonerskiego są:

 • Robert Bury – prezes Zarządu
 • Mariusz Gębski – zastępca prezesa Zarządu
 • Stefan Tworkowski – skarbnik
 • Mariusz Kacperski – sekretarz

Formy działalności

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Historyczno-Kolekcjonerskie realizuje założenia statutowe poprzez następujące działania:

 • wspieranie działalności muzealnej i kolekcjonerskiej
 • organizowanie wystaw i pokazów zebranych eksponatów
 • podejmowanie działań społecznych i inicjatyw kulturalnych
 • organizowanie spotkań, konferencji, debat
 • propagowanie poszanowania dla zabytków i pamiątek, a także troszczenie się o ich stan
 • pozyskiwanie eksponatów poprzez ich zakup, wymianę lub otrzymanie w postaci darowizn
 • prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i wydawniczej
 • uczestniczenie w zlotach, konferencjach, szkoleniach i zjazdach poświęconych tematyce historycznej i militarnej
 • odtwarzanie w oparciu o rekonstrukcję wyposażenia, uzbrojenia, umundurowania, fortyfikacji oraz pojazdów mechanicznych i konnych

Zobacz też

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Historyczno-Kolekcjonerskiego, pełna wersja Statutu [11.04.2014]

Bibliografia

bazy.ngo.pl [11.04.2014]
gazeta.mazury.pl, Regionalna Izba Pamięci w Lidzbarku Warmińskim [11.04.2014]
Miejska Biblioteka Publiczna w Lidzbarku Warmińskim [11.04.2014]
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Historyczno-Kolekcjonerskie [11.04.2014]
Radio Olsztyn, Bitwa po raz pierwszy w fosie [11.04.2014]
Krajowy Rejestr Sądowy [11.04.2014]