Warsztat Terapii Zajęciowej "Empatia" w Olszewie Węgorzewskim

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Warsztat Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych "Empatia"

Logo WTZ w Olszewie Węgorzewskimźródło: www.wtzolszewo.pl
Logo WTZ w Olszewie Węgorzewskim
źródło: www.wtzolszewo.pl
Rok założenia 2004
Założyciel Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Empatia"
Siedziba ul. Gen. Józefa Bema 16a 11-600 Węgorzewo
Profil działalności stowarzyszenie
Kontakt tel. 500–054–659
KRS 0000116911

Warsztat Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych "Empatia" – WTZ powstały 30.10.2004 roku, a dla uczestników otwarty 29.11.2004. Organem założycielskim jest Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Empatia" w Węgorzewie. Przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia, które mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i od 1998 roku posiadają obowiązkowo wskazanie do terapii zajęciowej.

Budynek WTZ oraz uczestnicy warsztatów. Źródło: www.wtzolszewo.pl

Historia

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Empatia" w Węgorzewie powstało 7 czerwca 2001 r. Z czasem została utworzona placówka w Olszewie Węgorzewskim (w odległości 12 km. od Węgorzewa). Mieści się w budynku po byłej szkole podstawowej.

W ramach procesu rehabilitacji utworzono siedem pracowni terapeutycznych:

 • usprawniania ruchowego Warsztat Terapii Zajęciowej
 • krawiecko - hafciarska
 • kulinarna
 • aktywności twórczej i felinoterapii
 • poznawania świata
 • techniczna
 • komputerowej

Statut

Przedmiotem działalności statutowej stowarzyszenia jest:

 • nieodpłatna, wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz opiekunom,
 • popularyzowanie problematyki osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji i opieki adresowanych do osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie współpracuje z lokalnymi władzami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, jest inicjatorem i organizatorem wielu działań o charakterze prospołecznym zmierzających do poprawy jakości życia, szczególnie osób zmagających się z chorobą lub jej skutkami.
Aktualnie stowarzyszenie zrzesza 56 członków.

Cele

Przy przyjęciu do WTZ nie stosuje się ograniczeń w stosunku do rodzaju niepełnosprawności. Do warsztatów przyjmowane są osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną oraz intelektualną. Warsztat przeznaczony jest dla 35 osób z możliwością zwiększenia tej liczby, co jednak wiąże się z określonymi procedurami oraz zmianami kadrowymi.

Nadrzędnym zadaniem warsztatu jest organizowanie i aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, stwarzanie warunków do pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do samodzielnej egzystencji w tym również do podjęcia pracy. Podopieczni WTZ uczą się wykonywania czynności związanych z samoobsługą, niezbędnych w życiu codziennym oraz nabywają kompetencji społecznych ułatwiających pokonywanie trudnych sytuacji życiowych.

Rehabilitacja jest realizowana poprzez zajęcia praktyczne w ramach pracowni, które przeplatane są elementami rehabilitacji leczniczej, arteterapią oraz terapią psychologiczną. Wszyscy uczestnicy są objęci opieką pielęgniarską, psychologiczną, w razie potrzeby również logopedyczną. Organizowane są zajęcia dodatkowe z zakresu sportu, kultury, turystyki i wypoczynku.
Społeczność WTZ aktywnie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie powiatu węgorzewskiego, jak również organizowanych przez bliźniacze placówki na terenie kraju.

 • W pracowni poznawania świata uczestnicy nabywają nowe i doskonalą posiadane umiejętności związane z samoobsługą, zwiększające samodzielność i zaradność życiową poprzez: podtrzymywanie zdolności szkolnych, takich jak ćwiczenie w rozpoznawaniu i nazewnictwie liter, cyfr, figur, kształtów, ćwiczenie w pisaniu, czytaniu, liczeniu, odczytywanie wskazań zegara, nauka posługiwania się pieniędzmi, nauka obsługi i korzystania z telefonu, poznawanie najbliższego otoczenia, porządkowanie i systematyzowanie wiedzy o życiu, środowisku, świecie, poznawanie zasad savoir-vivre`u, poznawanie współczesnej sztuki i kultury. Terapia w pracowni odbywa się z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych i muzyki.
 • Podczas zajęć w pracowni komputerowej rozwijane są praktyczne umiejętności, które mają szerokie zastosowanie w życiu codziennym, jak i w przyszłej pracy zawodowej. Dlatego też, nadrzędnym celem zajęć jest nauka obsługi komputera, wykorzystanie sprzętu komputerowego jako pomocy dydaktycznej do: nauki czytania i pisania,rozwiązywania zadań matematycznych dostosowanych do możliwości uczestników, poznanie podstawowych programów komputerowych, wykonywanie zaproszeń, kartek, wizytówek, dyplomów, prezentacji multimedialnych, redagowanie dokumentów np: sprawozdanie, list motywacyjny, życiorys, podanie, ogłoszenie, nauka posługiwania się własną skrzynką mailową, korzystanie z Internetu w ramach prac biurowych, obsługa systemu operacyjnego Microsoft Windows, programów graficznych, edukacyjnych i rozrywkowych, a także pracy z edytorem Word będącego składową programu MS Office.
 • W pracowni kulinarnej uczestnicy nabywają umiejętności korzystania z przepisów kulinarnych, uczą się wstępnej obróbki produktów. Poznają sposoby parzenia kawy i herbaty, sporządzania potraw i prostych dań. Uczą się estetycznego nakrywania do stołu, dekoracji potraw oraz zasad zachowania się przy stole podczas spożywania posiłku. Nabywają i utrwalają umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD. Pomagają w przygotowaniu posiłków oraz ciast na specjalne okazje.
 • W pracowni technicznej uczestnicy nabywają umiejętność wykorzystania nowych informacji i wiadomości w działaniu praktycznym. Rozwijają sprawność manualną, poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową wykonując prace wymagające skupienia, cierpliwości i dokładności.
 • W pracowni aktywności twórczej i felinoterapii terapia prowadzona jest poprzez: zajęcia plastyczne, muzykoterapię, dramatoterapię, felinoterapię.
 • Pracownia usprawniania ruchowego w naszym warsztacie to mała sala gimnastyczna wyposażona w różnoraki sprzęt sportowy (stepery, bieżnie, rowerki, itp. Cały proces ćwiczeń i rehabilitacji jest opracowany indywidualnie dla każdego uczestnika, zgodnie z zaleceniami lekarzy.
 • Uczestnicy pracowni krawieckiej podczas zajęć przyswajają proste i bardziej skomplikowane umiejętności i poznają: przybory, narzędzia i urządzenia służące do wykonywania prac krawieckich i dziewiarskich, różne rodzaje tkanin, itd.

Zarząd

W listopadzie 2013r. odbyły się wybory, w których wyłoniono osoby tworzące n/w organy władzy Stowarzyszenia "EMPATIA":
Zarząd:

 • Emilia Jancewicz – prezes
 • Elżbieta Niewiadomska – skarbnik
 • Henryka Jadwiga Dąbrowska – członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

 • Teresa Kobryń
 • Krystyna Cichosz
 • Leszek Plech

Kadra WTZ w Olszewie Węgorzewskim:

 • Kierownik: Mariola Aleksandrowicz
 • Zastępca kierownika: Wojciech Jakimowicz
 • Księgowa: Irena Kuszczak
 • Psycholog: Mirosława Zubkowicz
 • Pielęgniarka: Ewa Prokop
 • Opiekun osoby niepełnosprawnej: Anna Pióro
 • Pracownie i terapeuci zajęciowi:
  • Komputerowa: Emilia Gierkowska
  • Usprawniania-ruchowego: Anna Sulim
  • Poznawania świata: Urszula Siniuk
  • Aktywności twórczej i felinoterapii: Renata Dmochowska
  • Krawiecko-hafciarska: Anna Malewicz
  • Kulinarna: Arleta Arendt
  • Techniczna: Irena Kuszczak

Formy działalności

Obszary działań:
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca:

 • Działalność charytatywna.
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ochrona zdrowia:

 • Ochrona i promocja zdrowia.

Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy:

 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym:

Odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne.

 • Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji:

Odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne.

 • Sport, turystyka, wypoczynek
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 • Turystyka i krajoznawstwo.
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży.

Bibliografia

WTZ Olszewo Węgorzewskie
WTZ
bazy.ngo.pl