Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

Siedziba ul. Kołobrzeska 11, 10-444 Olsztyn
Kierownik Maria Paszko
Kontakt wi-olsztyn@piorin.gov.pl

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie – organ zespolonej administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim nadzorujący zdrowie roślin oraz ich obrót na terenie województwa. Organ nadzoruje również środki stosowane do ochrony roślin ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ich wytwarzania. Podlega Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Warszawie.

Zadania

Zgodnie z ustawą z d. 18 grudnia 2003 r. do zadań Wojewódzkiego Inspektora Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie należy w szczególności:

 • kontrola fitosanitarna roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, podłoży i gleby oraz środków transportu w miejscach wwozu i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • ocena stanu zagrożenia roślin przez organizmy szkodliwe oraz prowadzenie ewidencji tych organizmów
 • wydawanie decyzji w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych
 • ustalanie i doskonalenie metod oraz terminów zwalczania organizmów szkodliwych, a także zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się
 • kontrola zabiegów oczyszczania, odkażania i przerobu roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów
 • zawiadamianie organizacji ochrony roślin państwa, z którego pochodzą rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, o ich zatrzymaniu lub zniszczeniu
 • nadzór nad wprowadzaniem, rozprzestrzenianiem oraz nad pracami z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych, roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów porażonych przez organizmy kwarantannowe lub niespełniających wymagań specjalnych oraz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanie jest zakazane
 • prowadzenie rejestru przedsiębiorców
 • wydawanie certyfikatów dla producentów stosujących integrowaną produkcję roślin
 • badanie laboratoryjne roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów
 • wydawanie decyzji w sprawie postępowania z roślinami, produktami roślinnymi lub przedmiotami podlegającymi granicznej kontroli fitosanitarnej

Struktura

W skład Wojewódzkiego Inspektoratu Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie wchodzą następujące działy:

 • Dział Ochrony Roślin i Techniki
 • Dział Nadzoru Nasiennego
 • Dział Nadzoru Fitosanitarnego
 • Dział Finansowy
 • Dział Administracyjny
 • Laboratorium Wojewódzkie z siedzibą w Olsztynie

Oprócz tego w skład WIRiN w Olsztynie wchodzą:

Kierownictwo

Wojewódzkim Inspektorem Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie jest Maria Paszko. Stanowisko zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa ds. ochronny roślin sprawują Stefania Władyko i Mieczysław Murawski.

Delegatury

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie znajduje się w Elblągu przy ul. Żuławskiej. Jej kierownikiem jest Roman Rokicki.

Bibliografia

prawo.legeo.pl, Ustawa z d. 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin [05.06.2014]
piorin.gov.pl Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa [05.06.2014]]