Zespół Szkół w Dywitach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół w Dywitach

Budynek placówki, źródło: www.szkolnictwo.pl
Budynek placówki, źródło: www.szkolnictwo.pl
Data założenia: 2007 r.
Poziom szkoły: podstawowy, ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum
Adres: ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity

Zespół Szkół w Dywitach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora pełni Ewa Romanowska.

Historia

Zespół powstał z połączenia dwóch istniejących wcześniej placówek: szkoły podstawowej i gimnazjum. Szkoła podstawowa w obecnym budynku funkcjonuje od 1986 r., zaś gimnazjum powstało w 1999 r. W roku 2007 zorganizowano Zespół Szkół w Dywitach. Jego pierwszym dyrektorem była Bożena Wojarska, zaś wicedyrektorem Ewa Romanowska – obecna dyrektor Zespołu.

Działalność

W skład Zespołu wchodzą:

W Zespole działa wiele kół zainteresowań, które wychodzą naprzeciw pasjom zarówno uczniów szkoły podstawowej, jak również gimnazjum. Wśród nich odnajdujemy:

 • koło teatralne
 • koło biologiczne
 • koło matematyczne
 • koło informatyczne
 • koło geograficzne
 • koło historyczne
 • koło chemiczne
 • koło ekonomiczne
 • koło języka angielskiego
 • SKS - piłka nożna
 • SKS - piłka siatkowa

Kadra pedagogiczna troszczy się także o uczniów potrzebujących pomocy, organizując im zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze.

W Zespole realizowane były i są różne projekty edukacyjne, m.in.:

 • "Szkoła bez przemocy" (2007)
 • "Szkoła Odkrywcą Talentów" (2011)
 • "Za rękę z Einsteinem (2008-2011)
 • Rozwój przez kompetencje" (2009-2012)
 • "Partnerstwo" – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (od 2010/2011)
 • "Akademia Wysokich Lotów" (od 2012/2013 do 2015 r.)
 • Polsko–Szwajcarski Program Prawidłowego Żywienia i Aktywności Fizycznej (od września 2013 r. w Gimnazjum)
 • Ogólnopolski projekt "Gramy w radę, damy radę" (od 2013 r. aż do końca maja 2014 r.) – wykonywanie poleceń narzuconych przez ekspertów na platformie internetowej

W Gimnazjum funkcjonuje klasa dwujęzyczna, w której lekcje częściowo prowadzone są w języku angielskim.

Cele i zadania

Placówki Zespołu realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Zgodnie z przyjętą na lata 2011-2014 wizją placówki, jest ona miejscem, w którym uczeń w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego zrozumienia, szacunku i wsparcia ze strony nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego nabywa umiejętności i wiedzę, które pozwolą mu na odnalezienie się na dalszym etapie kształcenia, w życiu i społeczeństwie. Uczeń powinien nabyć umiejętność uczenia się i zastosowania wiedzy w praktycznym działaniu. W swoim życiu powinien on kierować się wartościami, w które wyposażyła go szkoła, mianowicie: mądrość, poczucie własnej wartości, odpowiedzialność, uczciwość, poszukiwanie prawdy, tolerancja, otwartość na poglądy i potrzeby innych.

Misją placówki jest:

 • Stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju ucznia.
 • Wykorzystywanie w pracy z uczniem nowoczesnych metod nauczania rozwijających kreatywność, samodzielność i pozwalających mu funkcjonować we współczesnym świecie.
 • Wyposażanie ucznia w umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną i komputerową.
 • Wyposażanie ucznia w umiejętności językowe, nawiązywania kontaktów i komunikowania się w świecie.
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.
 • Zapewnienie równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom.
 • Uznawanie wartości zdrowego stylu życia, promowanie postaw proekologicznych.
 • Rozwijanie umiejętności organizacji i korzystania z czasu wolnego.
 • Kształtowanie postawy obywatelskiej.
 • Kształtowanie wartości idei samorządności oraz działań na rzecz drugiego człowieka i środowiska.
 • Poszanowanie tradycji i kultury własnego regionu i narodu oraz kultur

innych narodów.

 • Współtworzenie przez uczniów i pracowników szkoły atmosfery sprzyjającej nauce i wszechstronnemu rozwojowi.
 • Wspieranie rodziców w procesie kształcenia, opieki i wychowania.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne Zespołu tworzą nauczyciele Szkoły Podstawowej im "Gazety Olsztyńskiej" w Dywitach oraz Gimnazjum Publicznego im. Marii Zientary Malewskiej w Dywitach.

Bibliografia

SP Dywity[15.11.2014]
Gimnazjum Dywity[15.11.2014]
szkolnictwo.pl[15.11.2014]
BIP[15.11.2014]