Związek Młodzieży Polskiej na Warmii

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Związek Młodzieży Polskiej na Warmii

Rodzaj organizacji organizacja młodzieżowa
Profil działalności religijno-patriotyczna, wychowawcza

Związek Młodzieży Polskiej na Warmii - katolicka organizacja młodzieżowa powstała w pierwszej połowie XX wieku.

Cele i zadania organizacji

Organizacja stawiała sobie ze cel krzewienie przywiązania do mowy ojczystej, polskiej kultury i historii oraz ich popularyzacji. W swojej działalności Związek Młodzieży Polskiej dużą wagę przykładał do akcentów wychowawczych, pielęgnujących wartości chrześcijańskie.

Działalność

Niepowodzeniem zakończyły się próby nawiązania współpracy między Związkiem Młodzieży Polskiej a Związkiem Towarzystw Młodzieży w Prusach Wschodnich. Pierwsze kontakty zostały zawiązane w 1928 roku. Kierujący kontaktami ze strony Związku ks. Franciszek Żynda zamierzał jednak podporządkować Związek Towarzystw Młodzieży przewodnictwu ZMP. Na terenie Prus Wschodnich obawiano się, że może to doprowadzić do przenikania i wzrostu wpływów chrześcijańskiej demokracji.

W lutym 1931 roku ks. Żynda zjawił się w Olsztynie. Wyruszył w teren i przeprowadził kurs dla członków zarządów Towarzystw. Zasięg wpływów Związku ze względu na kwestie wyznaniowe nie obejmował ewangelickich Mazur. Co więcej, aktywność Związku Młodzieży na Warmii mogła być odbierana jako próba asymilacji wyznaniowej młodzieży mazurskiej. Zarówno Konsulat RP w Olsztynie, jak i Związek Polaków w Niemczech podkreślali decydującą rolę czynnika narodowego, świadomości związków z polskością. W związku z tym aktywność organizacji na Warmii miała ograniczony zasięg, zmniejszany z każdym rokiem przez dywersyjne działania władz niemieckich, a wkrótce hitlerowskich.Związek Młodzieży Polskiej na Warmii musiał zatem borykać się z tymi samymi trudnościami co wszystkie polskie koła i towarzystwa oraz organizacje je zrzeszające.

Związek Młodzieży Polskiej na Warmii wykorzystywał wszelkie formy aktywności skierowanej do młodzieży. Organizowano wycieczki oraz zajęcia sportowe; sport i ruch turystyczny przeżywały w tym okresie swoisty renesans. Rozwijano nadal tradycyjną działalność: organizowano chóry i ruch teatralny, odczyty, kursy języka polskiego, popularyzowano czytelnictwo.

Zobacz też

Bibliografia

Achremczyk Stanisław, Historia Warmii i Mazur, t. II, Olsztyn 2011.
Chłosta Jan, Słownik Warmii, Olsztyn 2002.
Chłosta Jan, Związek Towarzystw Młodzieży w Prusach Wschodnich (1923-1939), Kultura.Oświata.Nauka, 1984, nr 2, s. 85-97.
Gąsiorowski Andrzej, Młodzież polska Prus Wschodnich 1919-1939, Olsztyn 1989.
Wrzesiński Wojciech, Ruch polski na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920-1939, Olsztyn 1973.