LGD "Lider w EGO"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
LGD "Lider w EGO"
LGD Lider w EGO logo.jpeg
Znak graficzny LGD "Lider w EGO"
Przedmiot działalności: rozwój obszarów wiejskich poprzez ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych
Adres: Plac Wolności 2
19-400 Olecko
E-mail: biuro@liderwego.pl
Telefon: 601 559 195; 782 229 222
Strona internetowa: www.liderwego.pl

LGD "Lider w EGO" – dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenie o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, opierając ją na pracy społecznej członków. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Jarosław Franczuk.

Informacje ogólne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO" zostało powołane do życia w 2006 r. Jest organizacją pozarządową, działającą w jednym z najbardziej charakterystycznych subregionów województwa warmińsko-mazurskiego, obejmującym trzy powiaty: ełcki, gołdapski, olecki (EGO). Skupia liderów reprezentujących trzy sektory: społeczny, publiczny i gospodarczy.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO" zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 marca 2006 r., pod numerem 0000251950. Zmiany w KRS dokonano w dniu 10 grudnia 2008 r.

Proces budowania partnerstwa na obszarze EGO rozpoczął się w 1996 r., gdy miasto Ełk zaproponowało gminom tego obszaru wspólne działania na rzecz rozwoju subregionu. Wspólne działania miały się koncentrować na przedsięwzięciach promocyjno-kulturalnych. Ostatecznie w dniu 15 kwietnia 1997 r. w Kalinowie podpisano Porozumienie na rzecz Rozwoju Pojezierza Ełckiego "Kraina Bociana". Członkami Porozumienia zostały: Miasto i Gmina Ełk, oraz gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy, Wieliczki, Kowale Oleckie i Świętajno.

Jednym z pierwszych działań było umieszczenie tablic informacyjnych na wjazdach w obszar działania porozumienia (niektóre z tablic jeszcze istnieją). Przyjęto wówczas, że partnerem wiodącym będzie miasto Ełk, do którego wszystkie gminy − uczestniczki Porozumienia − miały wpłacać składki w wysokości 0,1 zł od mieszkańca. W 2002 r. narodził się pomysł zawiązania stowarzyszenia powiatów, miast i gmin obszaru trzech powiatów EGO. Zostało ono zarejestrowane jako stowarzyszenie osób prawnych – jednostek samorządu terytorialnego, dn. 10 marca 2004 r. pod nazwą Stowarzyszenie EGO "Kraina Bociana". To właśnie z inicjatywy gmin powiatu ełckiego i Starostwa Powiatowego została podjęta inicjatywa opracowania projektu Pilotażowego Programu LEADER+, Schemat I, a program miał być złożony przez Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin "Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana". W swojej pierwotnej wersji stwarzał on możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych na działania z zakresu wspierania społeczności wiejskich oraz rozwoju obszarów wiejskich. Projekt w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich", Działania 2.7. "Pilotażowy Program Leader+" pt.: "Aktywizacja społeczności lokalnej oraz rozwój obszarów wiejskich na obszarach atrakcyjnych turystycznie w EGO ( Ełk, Gołdap, Olecko)" został przyjęty. Projekt był realizowany w części Subregionu EGO (powiat ełcki, gołdapski oraz olecki) na obszarach wiejskich w gminach: Prostki, Ełk, Stare Juchy, Kalinowo, Świętajno (powiat olecki), Kowale Oleckie, Wieliczki, Olecko, Gołdap, Banie Mazurskie i Dubeninki. Jednym z celów było utworzenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO". Zebranie założycielskie odbyło się w Ełku 27 stycznia 2006 r. Już 25 sierpnia 2006 r. Prace nad opracowaniem LSR rozpoczęto w LGD w czerwcu 2008 r.

Rys. 1. Obszar działania LGD "Lider w EGO"

LGD Lider w EGO obszar działania.jpg

Źródło: "Biuletyn" nr 1/2011

Celem LGD "Lider w EGO" jest:

 • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
 • aktywizowanie i integracja ludności wiejskiej
 • podniesienie jakości życia ludności na obszarze działania Stowarzyszenia
 • realizacja "Lokalnej Strategii Rozwoju Subregionu EGO" opracowanej przez Stowarzyszenie
 • realizacja Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Subregionu EGO
 • upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich w Subregionie EGO
 • ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia
 • tworzenie warunków współpracy Stowarzyszenia i innych organizacji oraz instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Subregionu EGO

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • wrażanie projektów w ramach opracowanej "Lokalnej Strategii Rozwoju Subregionu EGO"
 • kreowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie: a) rozwoju przedsiębiorczości, b) edukacji, kultury, sportu, turystyki, c) ochrony zabytków i dziedzictwa historycznego regionu, d) ochrony zdrowia, e) ochrony środowiska, f) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, g) ograniczania negatywnych skutków bezrobocia, h ) rozwoju technologii informatycznej
 • prowadzenie badań nad obszarem działania Stowarzyszenia
 • organizowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym w tym: seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów
 • organizowanie imprez kulturalnych służących promocji Subregionu EGO
 • prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej
 • prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów zgodnych z "Lokalną Strategią Rozwoju Subregionu EGO"
 • współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym
 • opracowywanie planów rozwoju dla Subregionu EGO
 • realizację innych działań służących realizacji "Lokalnej Strategii Rozwoju Subregionu EGO"
 • podejmowanie wszelkich działań zgodnych z prawem zmierzających do osiągnięcia celów Stowarzyszenia
 • promocję lokalnych produktów i atrakcji Subregionu EGO
 • doskonalenie liderów lokalnych dla potrzeb rozwoju obszarów wiejskich
 • zwiększenie aktywności i świadomości obywateli i wspólnot lokalnych
 • rozwój potencjału sektora organizacji pozarządowych
 • działania na rzecz rozwoju usług społecznych w zakresie integracji i aktywizacji społecznej oraz zabezpieczenia społecznego
 • wspieranie rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej
 • rozwój i wspieranie wolontariatu
 • działania edukacyjne na różnych szczeblach kształcenia
 • działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz dorosłych ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

Struktura organizacji

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Zarząd tworzą:

Komisja Rewizyjna składa się z następujących osób:

W skład Rady wchodzą:

Dane kontaktowe

Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
Plac Wolności 2,
19-400 Olecko, pok. nr 1
tel./fax 87 610 11 83
tel. 601 559 195 (Jarosław Franczuk – Prezes Zarządu)
tel. 782 229 222 (Biuro)
e-mail: biuro@liderwego.pl

Bibliografia

Biuletyn nr 1/2011
liderwego.pl [28.06.2014]
Lokalna strategia rozwoju LGD „Lider w EGO” na lata 2009-2015
Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"