Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka": Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja zweryfikowana][wersja zweryfikowana]
(Bibliografia)
 
Linia 81: Linia 81:
 
<br/>
 
<br/>
  
[[Kategoria:Gospodarka]][[Kategoria:Instytucje otoczenia biznesu]] [[Kategoria:Pasłęk (gmina miejsko-wiejska)]] [[kategoria:1990-]] [[Kategoria:Pasłęk (gmina miejsko-wiejska)]]
+
[[Kategoria:Gospodarka]][[Kategoria:Instytucje otoczenia biznesu]] [[Kategoria:Pasłęk (gmina miejsko-wiejska)]] [[kategoria:1990-]]

Aktualna wersja na dzień 16:07, 21 mar 2015

Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"

Stowarzyszenie CREP logo.jpeg
Logo Stowarzyszenia "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"
Przedmiot działalności: udzielenie wsparcia finansowego w postaci pożyczki, poręczenia, wkładu kapitału podwyższonego ryzyka; kompleksowe usługi informacyjne; usługi szkoleniowe.
Adres: ul. Józefa Piłsudskiego 11 A

14-400 Pasłęk

E-mail: crep@el.onet.pl
Telefon: 55 248 10 91
Strona internetowa: www.screp.pl

Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" instytucja otoczenia biznesu zrzeszona w sieci RSU.

Informacje ogólne

Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" jest organizacją pożytku publicznego działającą od 1994 r.

Za pomysłowość i innowacyjność w realizacji programów Stowarzyszenie "CREP" otrzymało m.in. w 2003 r. nagrodę PRO PUBLICO BONO za najlepszą inicjatywę obywatelską oraz w 2004 r. tytuł Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego "Najlepszy z Najlepszych".

Stowarzyszenia posiada certyfikat systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001-2001 na usługi finansowe (pożyczki), szkoleniowe i informacyjne [1].

Cele

Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczności, realizując następujące cele statutowe:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • działalność na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • działalność charytatywna
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów

Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez:

 • prowadzenie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości
 • prowadzenie Funduszy Pożyczkowych i innych instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorczość i ekonomię społeczną
 • prowadzenie Funduszu Social Venture Capital
 • prowadzenie działań na rzecz wspierania Ekonomii Społecznej
 • prowadzenie Funduszu Lokalnego – kapitału żelaznego
 • prowadzenie Banku Żywości
 • organizowanie spotkań, konferencji i szkoleń
 • rozdzielanie funduszy na cele dobroczynne w dziedzinie kultury, oświaty i wychowania, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultury fizycznej i sportu, rozwoju gospodarczego
 • współpraca z innymi organizacjami wspierającymi inicjatywy lokalne
 • współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych programów dobroczynnych
 • świadczenie usług dla donatorów w realizacji celów dobroczynnych
 • świadczenie usług dla firm w zakresie umów sponsoringu
 • współdziałanie z organami administracji samorządowej i rządowej właściwymi w sprawach zatrudnienia i bezrobocia oraz rozwoju gospodarczego;
 • podejmowanie wszelkich innych działań służących rozwojowi społeczności lokalnych oraz realizacji celów Stowarzyszenia [2].

W celu kompleksowej obsługi klientów Stowarzyszenie prowadzi:

 • Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości (Fundusz Pożyczkowy) - instrument finansowania zewnętrznego dla mikro i małych przedsiębiorców, umożliwiający otrzymanie wsparcia kapitałowego w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach. Z pożyczki mogą skorzystać osoby rozpoczynające działalność gospodarczą oraz mikro i małe firmy;
 • Ośrodek Szkoleniowy - prowadzi szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców z sektora MSP, bezrobotnych, młodzieży, pracowników instytucji rynku pracy, przedstawicieli samorządów;
 • Punkt Konsultacyjny - udziela bezpłatnych usług informacyjnych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Bezpłatne usługi informacyjne obejmują zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej [3].

Struktura organizacji

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Skład Zarządu:

Skład Rady Nadzorczej:

Dane kontaktowe

ul. Józefa Piłsudskiego 11 A
14-400 Pasłęk
e-mail: crep@el.onet.pl
tel.: 55 248 10 91
fax: 55 248 10 90

Przypisy

 1. screp.pl
 2. Statut Stowarzyszenia "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"
 3. screp.pl

Bibliografia

screp.pl [04.07.2014]