Centrum Doradcze Programów Pomocowych

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Centrum Doradcze Programów Pomocowych

Logo organizacji
Logo organizacji
Rok założenia 2004
Siedziba Kamionka 5, 13-100 Nidzica
Profil działalności oświata, gospodarka, ekonomia
Kontakt tel.: 602441742
KRS 0000190230


Centrum Doradcze Programów Pomocowych – organizacja pozarządowa działająca w Nidzicy od 2004 r. Funkcję prezesa pełni obecnie Marcin Konieczny. Terenem bezpośredniej działalności organizacji jest powiat nidzicki. Jej zasadniczy cel to udzielanie wszelkiej pomocy samorządom i organizacjom pozarządowym w kraju i za granicą w celu efektywnego wykorzystywania środków pomocowych na projekty rozwojowe. Stowarzyszenie jest członkiem ALDA – Association of Local Democracy Agencies Strasbourg.

Historia

Centrum Doradcze Programów Pomocowych powstało w 2004 r. w Nidzicy, od 26 stycznia 2004 r. jest wpisane do rejestru przedsiębiorców. Prezesem Centrum jest Marcin Konieczny – partner i trener House of Skils. Funkcję zastępcy prezesa pełni Agnieszka Bagińska, która jest zaangażowana w działania Nidzickiego Funduszu Lokalnego oraz Centrum Ekonomii Społecznej. Członkami stowarzyszenia są trenerzy, doradcy i wolontariusze zaangażowani w działania wielu organizacji pozarządowych, którzy postanowili stworzyć wspólną organizację w celu wykorzystania różnorodnych doświadczeń na rzecz inicjatyw obywatelskich.

Statut

26 stycznia 2004 r. organizacja została wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Cele

Celem organizacji jest:

 • wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej w zakresie popularyzacji idei wykorzystywania polskich i zagranicznych programów pomocowych
 • wspomaganie rozwoju gospodarczego poprzez promocje idei współpracy pomiędzy środowiskiem biznesu, organizacji pozarządowych i władzami samorządowymi na rzecz rozwoju lokalnego
 • wspomaganie współpracy z organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą w zakresie realizacji projektów w dziedzinie demokracji lokalnej i samorządności, edukacji, kultury, ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego
 • upowszechnianie praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
 • informowanie samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych o źródłach finansowania pozabudżetowego
 • czynne wsparcie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych w zakresie objętym celami stowarzyszenia
 • dbanie o promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

Zarząd

 • Marcin Konieczny – prezes
 • Agnieszka Bagińska – wiceprezes

Formy działalności

Zasadniczym celem działalności organizacji jest rozwój gospodarczy regionu. Centrum Doradcze Programów Pomocowych finansuje inicjatywy społeczne realizowane w powiecie nidzickim i w regionie warmińsko–mazurskim. Jest partnerem współorganizującym spotkania organizacji pozarządowych podczas Dnia Dobroczynności, który obywa się w Nidzicy co roku 6 grudnia. Centrum wspiera inicjatywy realizowane przez wolontariuszy i stypendystów Nidzickiego Funduszu Lokalnego, gromadzi zasoby związane z dziedzictwem kulturowym mazurskiej wsi, współorganizuje wydarzenia integrujące środowisko organizacji pozarządowych.

Działalność szkoleniowa i projekty społeczne

Centrum Doradcze Programów Pomocowych prowadzi działalność szkoleniową i projekty społeczne. Posiada doświadczenie w opracowywaniu i realizacji programów UE-PROW LEADER – "małe projekty", opracowywaniu i realizacji programów wolontariatu pracowniczego oraz społecznego zaangażowania biznesu na terenie Rajskiego Ogrodu w Kamionce.

Usługi doradcze

Centrum świadczy również usługi doradcze dla innych organizacji pozarządowych, firm i samorządów lokalnych. Na swoim koncie ma m.in.: utworzenie Rady Programowej Przedsiębiorstwa Społecznego "Garncarska Wioska" – doradztwo w zakresie podwyższenia kompetencji w zakresie współpracy trójsektorowej.

Projekty badawcze

Centrum Doradcze Programów Pomocowych posiada doświadczenie w realizacji projektów badawczych takich jak:

 • opracowanie "Raportu podsumowującego dobre praktyki w zakresie współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego"
 • przeprowadzenie badań i opracowanie "Raportu z diagnozy przyczyn hamujących krótko i długoterminową kontraktację usług publicznych organizacjom pozarządowym i innymi podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego przez samorządy lokalne"
 • przeprowadzenie badań i opracowanie "Raportu z badania dotyczącego stanu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego w zakresie kontraktacji zadań publicznych – identyfikacja stanu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej w zakresie kontraktacji zadań publicznych"
 • "Opracowanie strategii włączenia biznesu w działania Nidzickiego Funduszu Lokalnego" – opracowanie metod współpracy z sektorem biznesowym i pozyskiwania środków na realizację celów NFL

Działalność wydawnicza

Stowarzyszenie prowadzi działalność wydawniczą:

 • Opracowuje i drukuje ulotki promocyjne dla przedsiębiorstw społecznych.
 • Przygotowuje kwartalnik "Turystyczna Brama Mazurskiej Krainy".
 • Opracowuje merytoryczne wraz z dokumentacją zdjęciowa nt. dobrych praktyk z obszaru LGD Brama Mazurskiej Krainy.
 • Przygotowało folder "Garncarska Wioska" – opracowanie merytoryczne informacji promującej działalność Przedsiębiorstwa Społecznego "Garncarska Wioska".
 • Przygotowało "Katalog ofert przedsiębiorstw społecznych z Warmii i Mazur w 2012 r.".
 • Przygotowało informator tematyczny "Dobry pomysł na rozwój wsi" – opracowanie merytoryczne informatora wraz z dokumentacją zdjęciową nt. dobrych praktyk z obszaru LGD "Warmiński Zakątek" i LGD "Brama Mazurskiej Krainy"
 • Opracowało poradnik dla lokalnych partnerstw w ramach projektu "Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej – Garncarska Wioska".

Bibliografia

Centrum Doradcze Programów Pomocowych [22.04.2014]
bazy.ngo.pl [22.04.2014]
Krajowy Rejestr Sądowy [22.04.2014]