LGD "Brama Mazurskiej Krainy"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
LGD "Brama Mazurskiej Krainy"

LGD Brama Mazurskiej Krainy logo nowe.jpg
Znak graficzny LGD "Brama Mazurskiej Krainy"
Przedmiot działalności: Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów i spełniania lokalnych potrzeb.
Adres: Pl. Wolności 1
13-100 Nidzica
E-mail: lgd@nida.pl
Telefon: 89 625 43 37; 784 556 520
Strona internetowa: www.lgdbmk.pl

LGD "Brama Mazurskiej Krainy" – partnerstwo działające na terenie powiatu nidzickiego, działdowskiego i szczycieńskiego. Misją LGD jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów i spełniania lokalnych potrzeb. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Krzysztof Margol.

Informacje ogólne

Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy" jest Związkiem Stowarzyszeń, który został zarejestrowany w sądzie w Olsztynie 28 kwietnia 2006 r. (Nr KRS 0000255619).

Proces budowania partnerstwa lokalnego w ramach LGD "Brama Mazurskiej Krainy" oraz opracowywania strategii rozpoczęto w 2005 r. Inicjatorem powołania LGD była Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA (organizacja pozarządowa działająca na rzecz rozwoju lokalnego od 1994 r.), która we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nidzicy oraz Bankiem Spółdzielczym w Nidzicy zainicjowała utworzenie partnerstwa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Partnerstwo uczestniczyło w I schemacie Pilotażowego Programu LEADER+ i już jako LGD w II schemacie Programu LEADR +. W pierwszym etapie (2005–2007) budowania partnerstwa realizowanym w ramach schematu I uczestniczyli przedstawiciele czterech samorządów lokalnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i sektora gospodarczego z powiatu nidzickiego. Wynikiem budowania w pierwszym etapie partnerstwa było opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz powołanie LGD "Brama Mazurskiej Krainy". W drugim etapie (2007–2008) budowania partnerstwa uczestniczyli członkowie powołanej LGD oraz partnerzy z sektora publicznego (Powiatowy Urząd Pracy, przedsiębiorcy prywatni oraz organizacje pozarządowe) uczestniczący w realizacji działań w ramach II schematu Programu LEADER. W trzecim etapie (2008 – styczeń 2009) budowania partnerstwa nastąpiło formalne rozszerzenie obszaru LGD oraz przyjęcie nowych członków, w tym 10 samorządów lokalnych z sąsiadujących powiatów działdowskiego i szczycieńskiego.

Związek Stowarzyszeń LGD "Brama Mazurskiej Krainy" działa na terenie powiatu nidzickiego gminy: (Nidzica, Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo), działdowskiego (gminy: Płośnica, Iłowo-Osada, Działdowo ), szczycieńskiego ( gminy: Rozogi, Wielbark, Świętajno, Jedwabno, Pasym, Dźwierzuty, Szczytno).

Rys. 1. Obszar działania LGD "Brama Mazurskiej Krainy"

LGD Brama Mazurskiej Krainy obszar działania nowe.jpg

Źródło: lgdbmk.pl [28.06.2014]

Celem Związku LGD "Brama Mazurskiej Krainy" są działania wpływające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawę ich konkurencyjności, jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności ekonomicznej przez mieszkańców tych terenów oraz potencjalnych przedsiębiorców, jak również aktywizację i współpraca środowisk lokalnych.

W szczególności celem Związku jest:

 • promocja obszarów wiejskich
 • mobilizacja mieszkańców obszaru działania LGD do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich
 • opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (zwanej dalej LSR)

Związek realizuje swoje cele poprzez finansowanie i organizowanie:

 • opracowań, analiz, dokumentacji oraz zakupu usług eksperckich służących opracowaniu LSR
 • przedsięwzięć o charakterze informacyjnym i szkoleniowym tematycznie związanym z zakresem LSR, tj. seminariów, konferencji itp., szkoleń i wizyt studialnych
 • działań mających na celu promocję regionu, w tym opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów oraz materiałów audiowizualnych do bezpłatnej dystrybucji, tworzenie promocyjnych stron internetowych, zakup powierzchni reklamowych, przygotowywanie i emisję w radiu i TV materiałów reklamowych, udział w targach i innych imprezach promocyjnych, a także pomoc innym osobom i podmiotom, związanym z realizacją LSR, ich udziału w wyżej wymienionych imprezach itp.
 • doradztwa przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych, zbieżnych z LSR
 • imprez kulturalnych (festiwale, pokazy itp.) służących promocji regionu i rozwoju jego tożsamości kulturowej
 • rozwoju zasobów Związku, w szczególności jej zasobów ludzkich i materialnych
 • współpracy i wymiany doświadczeń z innymi Lokalnymi Grupami Działania, na szczeblu krajowym i międzynarodowym, w zakresie wdrażania strategii oraz organizacji pracy LGD (wyjazdy studyjne, udział w seminariach organizowanych przez inne LGD)

Ponadto, Związek prowadzi działalność statutowa odpłatną służącą realizacji LSR zgodnie z PKD:

 • 58.11.Z – wydawanie książek
 • 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.59B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Formy działalności

LGD "Brama Mazurskiej Krainy" działa na rzecz rozwoju gospodarczego regionu. Stowarzyszenie wspiera organizacje pozarządowe poprzez pomoc w pisaniu i realizowaniu projektów. Organizuje szkolenia, warsztaty i konferencje. Zapewniaja poradnictwo w czasie różnych spotkań, a także prowadzi serwis o organizacji. Podejmuje szereg działań na rzecz współpracujących gmin. Aktualnie współpracuje z 56 stowarzyszeniami.

Projekty i związane z nimi działania:

 • "Dzieło naszych rąk"
  • szkolenia z zakresu regionalnych potraw i rękodzieła
  • konkurs "Lokalny Produkt Mazurskiej Krainy"
  • festyn rekreacyjny – "Święto Plonów"
 • "Wiejskie Centrum Edukacyjne"
  • opracowanie koncepcji funkcjonowania CENTRUM i dostosowanie go d funkcji wiejskiego centrum konferencyjnego
  • szkolenia językowe i z zakresu fundraisingu dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych z powiatu nidzickiego oraz wolontariuszy
  • piknik edukacyjny promujący programy stypendialne dla młodzieży
  • impreza kulturalna "Dzień Dobroczynności"
 • "Mazurskie wesele"
  • szkolenie z prowadzenia działalności gospodarczej
  • wykonanie materiałów promocyjnych garncarskiej wioski
  • stoiska promocyjne w Kamionce
  • udział w targach turystycznych
  • seminarium "Lokalne produkty turystyczne”
  • konferencja "Rozwój obszarów wiejskich”
  • impreza "Mazurskie wesele" w Kamionce
 • "Ziemia Nidzicka zaprasza"
  • opracowanie i wydanie albumu Ziemia Nidzicka dawniej i dziś
 • "Połączy nas szlak rowerowy"
  • wytyczenie szlaku rowerowego łączącego miejscowości czterech gmin powiatu nidzickiego
  • opracowanie i druk przewodnika po szlakach rowerowych
  • wykonanie oznakowania szlaków rowerowych
 • "Święto pieczonego ziemniaka"
  • szkolenie dla rolników – rolnictwo ekologiczne
  • szkolenia dla rolników – grupy producenckie
  • wydanie broszury promującej lokalne produkty rolnicze
 • Impreza "Święto pieczonego ziemniaka"
 • "Szansa na sukces"

Struktura organizacji

Władzami Związku są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Rada Związku.

Zarząd tworzą:

Komisja Rewizyjna składa się z następujących osób:

W skład Rady wchodzą:

Dane kontaktowe

Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy"
Pl. Wolności 1
13-100 Nidzica
tel./fax. (0-89) 625 43 37 lub 784 556 520
e-mail: lgd@nida.pl

Bibliografia

lgdbmk.pl [28.06.2014]
Lokalna Strategia Rozwoju 2009–2015 [28.06.2014]
Statut Lokalnej Grupy Działania "Brama Mazurskiej Krainy" [28.06.2014]