LGD "Warmiński Zakątek"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
LGD "Warmiński Zakątek"
LGD Warmiński Zakątek logo.jpeg
Znak graficzny LGD "Warmiński Zakątek"
Przedmiot działalności: zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Adres: ul.Grunwaldzka 6

11-040 Dobre Miasto

E-mail: warminskizakatek@wp.pl
Telefon: 89 616 00 58
Strona internetowa: warminskizakatek.com.pl
Katalog promocyjny.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

LGD "Warmiński Zakątek" – dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenie o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, opierając ją na pracy społecznej członków. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Małgorzata Ofierska.

Informacje ogólne

Partnerstwo LGD "Warmiński Zakątek" to współpraca pomiędzy różnymi podmiotami publicznymi, społecznymi i gospodarczymi mająca na celu analizę problemu i poszukiwanie innowacyjnych metod jego rozwiązania oraz wprowadzanie tych metod w życie wspólnymi siłami partnerów.

Stowarzyszenie powstało w maju 2006 r. dzięki inicjatywie ponad 40-osobowej grupy osób zainteresowanych wzrostem znaczenia inicjatyw oddolnych w rozwoju lokalnym. Zgodnie z wymogami programu LEADER + w skład Lokalnej Grupy Działania weszli przedstawiciele reprezentujący różne sektory życia: publicznego, społecznego i gospodarczego, z gmin Dobre Miasto, Dywity, Jeziorany, Lubomino.

Decyzją Walnego Zebrania Członków LGD "Warmiński Zakątek" z dnia 24 października 2007 r. partnerstwo zostało rozszerzone o obszar gmin: Kiwity, Lidzbark Warmiński i Orneta. Uchwałą nr 6/2009 Zarządu LGD z dnia 8 stycznia 2009 roku, po przegłosowaniu przez Walne Zebranie Członków Zmian, w Statucie rozszerzono obszar Partnerstwa.

Gmina Górowo Iławeckie wraz z gminami: Dobre Miasto, Dywity, Jeziorany, Kiwity, Lidzbark Warmiński, Lubomino i Orneta została członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia. Jednakże na tym nie zakończył się proces rozszerzania obszaru działania LGD "Warmiński Zakątek". W dniu 24 maja 2010 r. Uchwałą nr 4/2010 Walnego Zebrania Członków LGD "Warmiński Zakątek" stowarzyszenie powiększyło obszar działania o obszar gminy miejskiej Górowo Iławeckie. W dniu 5 października 2010 r. Uchwałą nr 09/2010 oraz 10/2010 Walnego Zgromadzenia Członków LGD "Warmiński Zakątek" stowarzyszenie ponownie powiększyło obszar działania o obszar gminy Bartoszyce i Bisztynek.

Członkowie Stowarzyszenia wspólnie spędzają czas wolny, uczestnicząc w imprezach cyklicznych tj. spływach kajakowych Łyną z Dywit do Dobrego Miasta, rajdach rowerowych, imprezach kulinarnych. Kolejnym działaniem integrującym są spotkania wigilijne członków LGD, które stały się już swoistą tradycją. Wspólny opłatek jest nie tylko elementem obchodów Bożego Narodzenia – pełni on ważną rolę integracyjną, będąc okazją do dodatkowych spotkań osób zaangażowanych w rozwój regionu. W miarę przyjmowania nowych członków spotkania te organizowane są w nowych miejscach. Istotne są również inicjatywy promocyjne i uczestnictwo w różnego rodzaju targach i imprezach organizowanych przez członków partnerstwa. Partnerstwo w Lokalnej Grupie Działania jest podstawową zasadą funkcjonowania stowarzyszenia i jest ono możliwe dzięki pełnemu poparciu, zrozumieniu idei i zaangażowaniu w działania lokalnych samorządów. Zarówno decyzje najbardziej strategiczne, jak również codzienne działania organizacji realizowane są przy zaangażowaniu wszystkich gmin i reprezentantów wszystkich sektorów.

Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" zostało zarejestrowane w dniu 11 sierpnia 2006 r. w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000260433.

Rys. 1. Obszar działania LGD "Warmiński Zakątek"

LGD Warmiński Zakątek obszar działania.jpg

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Warmiński Zakątek" na lata 2009–2015

Cele

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru działania, zwłaszcza obszarów wiejskich
 • aktywizowanie i integracja społeczna ludności wiejskiej
 • promocja obszarów wiejskich
 • realizacja strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD)
 • podtrzymywanie tradycji i tożsamości kulturowej obszaru działania
 • ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
 • wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i potencjału sektora pozarządowego
 • wspomaganie rozwoju turystyki, rekreacji, kultury fizycznej, sportu na obszarze działania, w tym dla dzieci i młodzieży
 • wspieranie i wdrażanie programów rozwoju o celach zbieżnych z celami niniejszego statutu, finansowanych przez instytucje rządowe, samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej i inne podmioty krajowe oraz zagraniczne
 • działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju
 • rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości
 • działalność edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa mająca na celu poprawę spójności społecznej i ekonomicznej z Unią Europejską
 • wspieranie działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej
 • wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami lokalnymi
 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem, upowszechnianie idei ekonomii społecznej
 • promocja i ochrona zdrowia
 • promowanie produktów lokalnych
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz zasady równych praw kobiet i mężczyzn
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
 • wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej związanej z realizacją celów i działań statutowych
 • promocja działań partnerskich w ramach współpracy trójsektorowej (samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy)
 • prowadzenie działalności naukowej, badawczej i rozwojowej
 • upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych na terenie Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek"

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i doradczym; imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych; wsparcia doradczego dla projektów i inicjatyw inwestycyjnych dotyczących wyposażenia i rozwoju obszarów wiejskich; działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej
 • prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie projektów związanych z realizacją strategii rozwoju
 • współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym
 • wspieranie instytucjonalne, organizacyjne i finansowe inicjatyw na rzecz społeczności wiejskiej i małych miast z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania "Warmiński Zakątek"
 • prowadzenie innych działań przewidzianych dla Lokalnej Grupy Działania określonych w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej

Struktura organizacji

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Rada.

Skład osobowy władz LGD "Warmiński Zakątek" jest następujący:

Komisję Rewizyjną tworzą:

Dane kontaktowe

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"
ul.Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto
tel/fax: 89 616 00 58
email: warminskizakatek@wp.pl

Bibliografia

LGD "Warmiński Zakątek"[28.06.2014]
LGD "Warmiński Zakątek", Lokalna Strategia Rozwoju LGD "Warmiński Zakątek" na lata 2009–2015 [28.06.2014]
LGD "Warmiński Zakątek", Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"

Górowo Iławeckie wraz z gminami: Dobre Miasto, Dywity