Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
CIiTT logo.jpeg
Logo CIiTT
Przedmiot działalności: Opinie o innowacyjności; promocja innowacyjności, dobre praktyki w zakresie innowacyjności; opinie o innowacyjności; audyt technologiczny; poszukiwania dostawców technologii; rozwój działalności B+R, wykorzystanie badań, kojarzenie badań z potrzebami przedsiębiorstw, budowanie założeń do projektu badawczego i wdrożeniowego; doradztwo i pomoc w zakresie transferu technologii i wiedzy oraz wdrażania technologii.
Adres: ul. Prawocheńskiego 4

10-957 Olsztyn

E-mail: ciitt@uwm.edu.pl
Telefon: 89-523-39-00
Strona internetowa: www.uwm.edu.pl/ciitt

Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT)Instytucja otoczenia biznesu zrzeszona w sieci RSU.

Informacje ogólne

Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT) jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Celem działalności CIiTT jest lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Uniwersytetu oraz transfer (sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie) do gospodarki wyników badań naukowych i prac rozwojowych UWM.

CIiTT jako regionalny promotor korzyści płynących ze współpracy biznesu z nauką i popularyzator idei przedsiębiorczości akademickiej proponuje naukowcom, studentom oraz przedsiębiorcom z regionu Warmii i Mazur szeroki zakres usług o charakterze informacyjnym, doradczym, szkoleniowym, a także w zakresie pośrednictwa w nawiązaniu współpracy i transferze technologii.

CIiTT współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami wspierającymi rozwój innowacji i transfer technologii. Od kwietnia 2008 r. CIiTT jest członkiem międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network, którą tworzy prawie 600 organizacji z Europy, USA, Chin, Chile, Rosji, wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w nabywaniu i sprzedaży nowych technologii, produktów i usług na arenie międzynarodowej.

CIiTT kieruje swoją działalność w szczególności do:

 • przedsiębiorstw, które wprowadzają lub planują wdrożenie innowacyjnych technologii;
 • przedsiębiorstw zainteresowanych zleceniem prowadzenia badań na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie lub innych instytucjach naukowych w Europie;
 • właścicieli innowacyjnych technologii, które za pośrednictwem CIiTT mogą być upowszechniane w Polsce i na świecie;
 • studentów, absolwentów i pracowników UWM w Olsztynie, zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej;
 • uczelni oraz instytucji badawczo-rozwojowych z regionu Warmii i Mazur, które mogą oferować za pośrednictwem CIiTT swoje usługi oraz technologie [1].

Zakres działalności CIiTT obejmuje w szczególności:

 • poszukiwanie opracowań naukowych, które mogłyby stać się przedmiotem transferu i komercjalizacji technologii w Polsce oraz zagranicą,
 • współdziałanie z zespołami i jednostkami badawczymi uczelni,
 • współuczestnictwo w prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych oferty szkoleniowej, edukacyjnej, badawczej i naukowej uczelni w zakresie wykorzystywania wyników badań naukowych i potencjału badawczego, a także kształcenia ustawicznego,
 • wsparcie w tworzeniu przedsięwzięć wymagających współpracy różnych grup badawczych - współpracy międzywydziałowej i interdyscyplinarnej zmierzającej do komercjalizacji opracowań naukowych,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi inkubatorami i parkami naukowymi, technologicznymi i przemysłowymi,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami zajmującymi się transferem wiedzy i technologii,
 • organizację szkoleń, seminariów i studiów podyplomowych dla pracowników uczelni oraz podmiotów zewnętrznych w zakresie zadań CIiTT,
 • opracowywanie modelu organizacyjnego i zasad transferu technologii w uczelni,
 • działalność informacyjną, doradczą i szkoleniową skierowaną do pracowników i studentów z zakresu przedsiębiorczości akademickiej (m.in. tworzenia firm typu startup i spinoff), tworzenia klastrów,
 • inicjowanie i przygotowanie działalności akademickiego inkubatora przedsiębiorczości oraz inkubatora technologicznego,
 • informowanie i pomoc w dostępie do potencjalnych źródeł finansowania przedsięwzięć zarówno dla naukowców jak i przedsiębiorców,
 • pomoc w przygotowaniu oferty technologicznej i przeprowadzeniu transferu technologii,
 • organizację misji zagranicznych, dni współpracy i konferencji tematycznych, wystaw, targów, spotkań brokerskich,
 • przygotowanie i uruchomienie systemu serwisowego z zakresu wyników badań naukowych, nowych technik i technologii oraz innych innowacyjnych rozwiązań na rzecz gospodarki,
 • utworzenie i prowadzenie bazy informacyjnej o kadrze eksperckiej,
 • udział w pracach związanych z planowaniem strategicznym rozwoju uczelni oraz przygotowanie programów realizacyjnych,
 • konsulting organizacyjny i techniczny, przygotowanie i wspomaganie wdrażania nowych technologii i metod organizacji w przedsiębiorstwach,
 • współpracę z Rzecznikiem Patentowym w zakresie ochrony własności intelektualnej przedmiotu transferu,
 • pozyskiwanie środków finansowych z funduszy zewnętrznych na działalność własną,
 • świadczenie usług z zakresu pozyskiwania środków finansowych krajowych i zagranicznych dotyczących innowacyjności i transferu wiedzy[2].

Struktura organizacji

Pracami CIiTT kieruje Dyrektor Jerzy Siwkiewicz. Do pozostałych obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

 • kierowanie pracami CIiTT,
 • reprezentowanie CIiTT,
 • składanie sprawozdań ze działalności CIiTT Radzie Nadzorującej oraz właściwemu prorektorowi ds. współpracy z gospodarką uczelni zgodnie z terminami składania sprawozdań rocznych dla wszystkich jednostek organizacyjnych uczelni,
 • przygotowanie i przedkładanie Radzie rocznych planów pracy CIiTT,
 • inicjowanie projektów i zadań do realizacji przez CIiTT [3].

Organem nadzorczym i opiniodawczo-doradczym jest Rada Nadzorujaca. Do zadań Rady należy w szczególności:

 • opiniowanie kierunków działalności CIiTT,
 • zatwierdzanie sprawozdań z działalności CIiTT,
 • opiniowanie wniosków personalnych, zwłaszcza dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz nagród,
 • opiniowanie projektów planowanych do realizacji przez CIiTT,
 • przedstawianie kandydatów na stanowisko Dyrektora CIiTT [4].

Członkowie Rady Nadzorującej CIiTT:

Dane kontaktowe

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
ul. Prawocheńskiego 4
10-957 Olsztyn
e-mail: ciitt@uwm.edu.pl
telefon: 89-523-39-00
fax: 89-523-49-00

Przypisy

Bibliografia

uwm.edu.pl [02.07.2014]
bip.uwm.edu.pl [02.07.2014]