Fundacja Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Fundacja Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii

Fundacja Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii
Fundacja Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii
Rok założenia 2006
Siedziba ul. Generalska 8, 14-520 Frombork
Profil działalności działalność na rzecz innowacyjnego i zintegrowanego rozwoju Warmii
Kontakt tel. 791 526 599 Biuro Fundacji, 791 526 588 Prezes Zarządu Jarosław Skiba, e-mail: lggdlawarmii@o2.pl
KRS 00 00 25 30 38

Fundacja Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii – organizacja powstała w lutym 2006 roku. Obecnie partnerami fundacji jest 6 gmin: gmina Braniewo, Lelkowo, Płoskinia, Wilczęta, Pieniężno oraz miasto i gmina Frombork. Ideą przyświecającą stworzeniu Fundacji była chęć zintegrowania różnych inicjatyw organizacji pozarządowych, samorządów oraz prywatnych firm na rzecz rozwoju Warmii. Obecnym prezesem Zarządu jest Jarosław Skiba.

Historia

Fundacja Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii powstała w lutym 2006 roku z inicjatywy 24 członków założycielskich. Początkowo partnerami fundacji było 9 gmin. Miesiąc później, 23 marca 2006 roku, Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

W związku z wyborami samorządowymi, które odbyły się jesienią 2006 roku, a także zmianą władz Fundacji, z partnerstwa odeszły 3 gminy znajdujące się poza obszarem powiatu braniewskiego. Obecnie w skład fundacji wchodzą takie gminy jak: Braniewo, Lelkowo, Płoskinia, Wilczęta, Pieniężno oraz Frombork.

Statut

Statut Fundacji Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii jest zbudowany z następujących rozdziałów:

 • Rozdział I. Postanowienia ogólne, który odnosi się m.in. do: nazwy fundacji i podstaw jej działania, siedziby, zasięgu terytorialnego działalności fundacji czy nadzoru;
 • Rozdział II. Cele i sposoby realizacji celów, w którym wymieniono podstawowe cele i formy działalności fundacji;
 • Rozdział III. Majątek i dochody, który koncentruje się na takich zagadnieniach jak: majątek, dochody, gospodarowanie majątkiem Lokalnej Grupy Działania;
 • Rozdział IV. Kompetencje i zasady działania organów Lokalnej Grupy Działania, w którym ustalono podstawowe organy fundacji, tj. Zarząd, Radę Fundacji oraz Radę Programową, a także ich kompetencje, sposób powoływania oraz organizację i tryb pracy;
 • Rozdział V. Postanowienia różne[1].

Cele

Fundacja Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii zgodnie z założeniami statutowymi podejmuje działania, których zadaniem jest:

 • poprawa jakości życia mieszkańców Warmii
 • różnicowanie działalności gospodarczej m.in. poprzez tworzenie pozarolniczych miejsc pracy
 • zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego warmińskich wsi
 • podejmowanie lokalnych inicjatyw w dziedzinach gospodarki rolnej, kultury, edukacji czy rozwoju turystyki
 • przeciwdziałanie bezrobociu mieszkańców na terenie Warmii.

Zarząd

Formy działalności

Fundacja Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii w celu realizacji założeń statutowych podejmuje następujące działania:

 • organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, w tym w szczególności seminariów, szkoleń, konkursów i olimpiad
 • organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy, wystawy, których zadaniem jest promowanie regionu i jego tożsamości kulturowej
 • organizowanie i finansowanie działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych
 • prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów rozwojowych związanych z realizacją strategii dla obszaru gmin: Frombork, Braniewo, Pieniężno, Lelkowo, Wilczęta i Płoskinia
 • współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i sektorem biznesu
 • wspieranie edukacji, turystyki, sportu, kultury wśród dzieci i młodzieży wiejskiej;
 • aktywizacja zawodowa i społeczna seniorów

Przypisy

Bibliografia

Fundacja Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii [23.06.2014]
Krajowy Rejestr Sądowy online [23.06.2014]