Koło Łowieckie "Wiewiórka" w Korszach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Koło Łowieckie "Wiewiórka" w Korszach – jedno z 20 kół łowieckich działających w okręgu olsztyńskim. Prezesem Koła Łowieckiego "Wiewiórka" jest Adam Zajk, łowczym Sławomir Siwek, skarbnikiem Jan Fiedorczuk, sekretarzem Czesław Chylak, członkiem zarządu Franciszek Zarzecki. Aktualnie (stan na styczeń 2015 r.) koło liczy 77 członków. Siedziba Koła mieści się w Dębniku.

Historia

Dnia 1 sierpnia 1950 r. trzech myśliwych z Łankiejm (Józef Wronisz, Dymitr Kuziak, Marian Romanowski) oraz czterech myśliwych (Czesław Koziełło, Edward Tomaszewski, Alfons Jurkiewicz, Stanisław Dzialbo) i leśniczy (Ludwik Sroczyński) z Korsz zostali członkami Polskiego Związku Łowieckiego. Dzięki ich inicjatywie w tym samym roku powstało Koło Łowieckie "Wiewiórka" w Korszach. Wybór nazwy Koła nie był dziełem przypadku, a wynikał z bardzo licznej populacji wiewiórki, która występowała na terenie funkcjonowania Koła.

Podczas pierwszego walnego zgromadzenia dokonano wyboru prezesa, został nim Czesław Koziełło, funkcje sekretarza powierzono Edwardowi Tomaszewskiemu, a łowczego - leśniczemu Ludwikowi Sroczyńskiemu. Kluczowe kwestie poruszone na tym zgromadzeniu dotyczyły działalności koła, warunków polowań zbiorowych i indywidualnych, organizacji prac społecznych oraz nadaniu nazwy kołu.

W początkowym okresie działalności Koła Łowieckiego "Wiewiórka" myśliwi zajmowali się jedynie dzierżawą obwodów polnych. Obejmowało to tereny w okolicach miejscowości Korsze, Drogosze, Skandawa i Srokowo. Były to obwody należące do Państwowych Gospodarstw Rolnych. W drugiej połowie lat 50. Koło dzierżawiło już obwody położone bliżej swojej siedziby oraz Reszla, Tołkin i Sątop-Samulewo.

W latach 70. Koło otrzymało w dzierżawę obwody nr 16, 27, 35 i 36, które w szczególności charakteryzowały się występowaniem zwierzyny drobnej: zajęcy, lisów, piżmaków, kun. Na terenach tych licznie spotykane były też dzikie kaczki i gęsi. W lasach występowała zwierzyna gruba – dziki, daniele, jelenie i sarny.

Gospodarka

Koło Łowieckie "Wiewiórka" gospodaruje obecnie w czterech obwodach łowieckich, tj. nr: 43, 44, 71 i 102. Koło dysponuje czterema piwnicami, pięcioma magazynami na karmę, dwudziestoma trzema paśnikami i podsypami. Dodatkowo gospodaruje na dziesięciu poletkach, na których uprawia topinambur, kukurydzę i zboża; plony wzbogacają karmę kupowaną od prywatnych rolników i przeznaczaną na dokarmianie zwierzyny podczas zimy i wczesnej wiosny.

Koło posiada także dwa domki myśliwskie: w Dębniku niedaleko Reszla, gdzie odbywają się wszystkie zgromadzenia członków koła, posiedzenia zarządu oraz uroczystości i spotkania z młodzieżą, oraz na terenie obwodu nr 43 w miejscowości Bogusławki.

W ramach działalności gospodarczo-hodowlanej Koło podejmuje działania zapewniające utrzymanie lub powiększenie stanu dziko żyjącej zwierzyny. W roku 1980 członkowie Koła postanowili wprowadzić na nowo na tereny swoich obwodów populację daniela, którą w 1998 r. odświeżono, dokupując 8 szt. Migrację i rozrost naturalny populacji daniela uznaje się za duży sukces hodowlany Koła.

Koło postanowiło w 2001 r. reintrodukować dzikiego królika. W tym celu zakupiono dwie kilkudziesięcioosobowe rodziny w Ośrodku Hodowlanym PZŁ w Czempiniu i w marcu 2002 r. na wcześniej przygotowanym terenie, gdzie zredukowano populację lisów i jenotów, wypuszczono ok. 38 szt. Po roku stwierdzono, że nastąpiła mała migracja i powiększenie liczby osobników. Dlatego postanowiono jeszcze dokupić dwie rodziny i w odpowiednim czasie wypuścić w wybranym terenie.

Na przełomie lat 70. i 80. Koło wprowadziło rodziny bażanta, w których rozwoju przeszkodziły wałęsające się koty i psy.

W obwodach podlegających Kołu "Wiewiórka" występuje populacja jelenia (ok. 50 szt.), sarny (ok. 600 szt.), daniela (ok. 150 szt.) i dzika (ok. 320 szt.). W latach 70. i 80.h pojawił się także łoś, jednak nie zadomowił się na dobre, chociaż w ostatnich latach odnotowuje się jego bytność. Stosunkowo ubogie są natomiast populacje zajęcy, kuropatw, kaczek i gęsi. O bogactwie obwodów świadczy fakt bytności bobra i gniazdowania już 10 lat orła bielika.

Członkowie Koła Łowieckiego "Wiewiórka" rozpowszechniają swoją wiedzę na temat przyrody wśród młodzieży. Biorą czynny udział w organizowaniu konkursów na temat przyrody, zapoznają młodzież z kwestiami dotyczącymi ochrony zwierząt dziko żyjących, pouczają o prawidłowym zachowaniu się w lesie, organizują wycieczki, zapraszają na ogniska połączone z opowieściami o łowiectwie. Młodzież szkolna z Korsz, Sątoczna, Kraskowa i Łankiejm uczestniczy każdego roku w sadzeniu lasów oraz pomaga przy dokarmianiu zwierzyny.

Dane kontaktowe

Koło Łowieckie "Wiewiórka" w Korszach z siedzibą w Dębniku
Dębnik 4
11-440 Reszel
e-mail: lowczy@klwiewiorka.kei.pl

Bibliografia

Koło Łowieckie "Wiewiórka [20.02.2015]