Komitet Miejsko-Gminny PZPR w Dobrym Mieście

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Komitet Miejsko-Gminny PZPR w Dobrym Mieście

Rodzaj organizacji partia polityczna
Rok założenia 1977

Komitet Miejsko-Gminny PZPR w Dobrym Mieście (KMG PZPR Dobre Miasto) - ogniwo I instancji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej działające w latach 1977-1989 na terenie miasta i gminy Dobre Miasto.

Historia

KMG PZPR Dobre Miasto rozpoczął działalność w wyniku połączenia Komitetu Gminnego PZPR Dobre Miasto i Komitetu Miejskiego PZPR Dobre Miasto. Połączenia dokonano na wspólnym plenum obydwu instancji w dniu 14 stycznia 1977 r. I sekretarz KW PZPR w Olsztynie Edmund Wojnowski zaproponował połączenie KG i KM w jeden KMG . Propozycję przyjęto. I sekretarzem został Zygmunt Mazur, II sekretarzem Wacław Grochowski, sekretarzem rolnym Cezary Kościński, sekretarzem propagandy Mieczysław Kordziński.

Podstawą połączenia KG i KM była decyzja Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie o łączeniu jednostek administracyjnych (połączenie władz administracyjnych miasta i gminy Dobre Miasto nastąpiło z dniem 1 stycznia 1977r.) oraz wynikająca z niej decyzja egzekutywy KW PZPR w Olsztynie, dotycząca tworzenia komitetów miejsko–gminnych PZPR.

Brak informacji o zakończeniu działalności komitetu. Ostatnie plenum odbyło się 4 stycznia 1989r; ostatnie posiedzenie egzekutywy 21 listopada 1989r.

Struktury i członkowie

Organami KMG PZPR Dobre Miasto były: konferencje partyjne, zebrania plenarne ("plenum"), egzekutywa, komisja rewizyjna, komisja kontroli partyjnej.

Władzą zwierzchnią miejsko–gminnej organizacji partyjnej była konferencja sprawozdawczo–wyborcza posiadająca atrybuty organu uchwałodawczego. Konferencje partyjne zwoływane były nie rzadziej niż raz na 5 lat. Zajmowały się głównie rozliczaniem władz kadencji mijającej oraz wyborem władz kadencji następnej: składu Komitetu oraz Komisji Rewizyjnej (później: Komisji Kontrolno–Rewizyjnej).

Miejsko-gminne konferencje partyjne w Dobrym Mieście:

  • 12 listopada 1977 r.
  • 29 października 1979 r.
  • 12 maja 1981 r.
  • 01 marca 1985 r.
  • 22 października 1986 r.
  • 21 stycznia 1989 r.

Pomiędzy obradami konferencji nadrzędną władzą instancji partyjnej były posiedzenia plenarne komitetu, zwoływane nie rzadziej niż raz na kwartał. Komitet wyłaniał w tajnym głosowaniu skład egzekutywy, wybierał też sekretarzy.

Egzekutywa stanowiła organ wykonawczy komitetu, kierowała pracą partyjną w okresie między posiedzeniami plenum, była ciałem faktycznie zarządzającym organizacją partyjną na podległym jej terenie, jak również właściwym rządcą terenu. Pracą egzekutywy kierował I sekretarz. I sekretarz reprezentował komitet na zewnątrz.

Organami kontrolnymi miejsko–gminnej organizacji partyjnej były Miejsko–Gminna Komisja Rewizyjna (później: Kontrolno–Rewizyjna) (MGKKR) oraz Miejsko–Gminna Komisja Kontroli Partyjnej. MGKKR powoływana była na konferencjach partyjnych. Oba organa zajmowały się głównie kontrolą sposobów realizacji uchwał i wytycznych, kontrolą finansów partyjnych oraz sposobem zarządzania majątkiem partyjnym.

członkowie i kandydaci / struktury podległe
rok członkowie i kandydaci struktury podległe
1977 1091 POP – 32, OOP- 16
1978 1156 POP – 32, OOP – 18
1979 1158 POP – 30, OOP – 21
1980 1185 brak danych
1981 1043 POP – 28, OOP – 23
1982 944 POP – 29, OOP – 24
1983 884 POP – 26, OOP – 25
1984 870 POP – 26, OOP – 26
1985 862 POP – 26, OOP - 26

Osoby związane z organizacją

Funkcję I sekretarza KMG PZPR Dobre Miasto sprawowali m.in.:

  • Zygmunt Mazur (1977-1981)
  • Waldemar Pietrusiak(?1983-1985)
  • Jan Wójtowicz (1985-1989)

Źródła archiwalne

Archiwum Państwowe w Olsztynie, zespół nr 1173.