LGD "Ziemia Lubawska"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
LGD "Ziemia Lubawska"
LGD Ziemia Lubawska logo.jpg
Znak graficzny LGD "Ziemia Lubawska"
Przedmiot działalności: działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
Adres: ul. Grunwaldzka 39

13-306 Kurzętnik

E-mail: biuro@lgdziemialubawska.pl
Telefon: 56 49 181 63; 514 154 474
Strona internetowa: [www.lgdziemialubawska.pl lgdziemialubawska.pl]

LGD "Ziemia Lubawska" – dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych, mające na celu podniesienie jakości życia na wsi i obszarach wiejskich. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Michał Markowski.

Informacje ogólne

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Lubawska" jest formalnym następcą stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Kurzętnik i Grodziczno". Stowarzyszenie powstało wiosną 2006 r. w ramach pilotażowego programu LEADER+. Obecnie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Lubawska" funkcjonuje na terenie 8 gmin: Kurzętnik, Grodziczno, Biskupiec, Nowe Miasto Lubawskie, Lubawa, Rybno, Grunwald, Dąbrówno (rys. 1).

LGD od początku istnienia aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach, które mają na celu wspieranie procesu wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.

Rys. 1. Obszar działania LGD "Ziemia Lubawska"

LGD Ziemia Lubawska obszar działania.jpg

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Lubawska"

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz wspierania i upowszechniania zrównoważonego rozwoju, społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, budowania partnerstwa i dialogu oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. Cele te obejmują m.in. wykonywanie zadań w zakresie:

 • realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) opracowanej przez Lokalną Grupę Działania (LGD)
 • aktywizacji gospodarczej i społecznej mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia
 • promocji systemu gospodarowania uwzględniającego zrównoważony rozwój oraz najnowsze osiągnięcia nauki i techniki
 • upowszechniania metod działalności gospodarczej zgodnych z zasadami ochrony środowiska
 • wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy mieszkańcami obszaru gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia
 • współudziału w wypracowywaniu rozwiązań i podejmowaniu inicjatyw w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem obszaru gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia
 • podejmowania działań mających na celu pomoc rolnikom i przedsiębiorcom w dostosowaniu się do wymogów Unii Europejskiej w szczególności w zakresie dostępności do unijnych rynków zbytu i pomocy finansowej
 • współdziałania z instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się podobną problematyką
 • wspierania członków stowarzyszenia w ich dążeniach do zdobywania wiedzy i umiejętności przydatnych na rynku pracy
 • promocji obszaru działania Stowarzyszenia jako atrakcyjnego dla rozwoju małej przedsiębiorczości, działalności turystycznej, edukacyjnej i kulturalnej

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju i wspieranie działań na rzecz jej realizacji na terenie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania
 • propagowanie podejścia do rozwoju obszarów wiejskich opartego na zasadach stosowanych w programach wsparcia strukturalnego Unii Europejskiej typu "LEADER"
 • przedkładanie władzom samorządowym postulatów i opinii wynikających z działalności Stowarzyszenia
 • współpracę w zakresie realizacji celów stowarzyszenia z instytucjami oświatowymi, stowarzyszeniami, organami administracji rządowej i samorządami terytorialnymi oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą
 • prowadzenie kursów, szkoleń i konferencji na temat rozwoju obszarów wiejskich
 • opracowywanie raportów, opinii i ocen na temat rozwoju obszarów wiejskich
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, partii politycznych, parlamentarzystami w zakresie upowszechniania celów działania Stowarzyszenia
 • udział w konferencjach, sympozjach i innych imprezach organizowanych w kraju i za granicą
 • organizowanie działalności oświatowej, kulturalnej, sportowej i wydawniczej
 • organizowanie wystaw, targów, aukcji, festynów, festiwali itp.
 • współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych programów
 • rozwijanie innych form służących realizacji celów Stowarzyszenia

Struktura organizacji

Władzami Związku są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Rada Związku.

Zarząd tworzą:

Komisja Rewizyjna składa się z następujących osób:

W skład Rady wchodzą:

Dane kontaktowe

Biuro Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Lubawska"
ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
Tel/fax. 56 49 181 63
Kom. 514 154 474
e-mail: biuro@lgdziemialubawska.pl

Bibliografia

lgdziemialubawska.pl [28.06.2014]
lgdziemialubawska.pl, Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Lubawska" [28.06.2014]
lgdziemialubawska.pl, statut [28.06.2014]