Natura 2000 Bieńkowo

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Obszar Natura 2000 Bieńkowo

Typ obszaru Obszar "siedliskowy" - przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
Kod PLH280009
Powierzchnia 122,77
Status obszaru Obszar o Znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) - zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej (2009 r.)
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar Natura 2000 Bieńkowo
Obszar Natura 2000 Bieńkowo
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Obszar Natura 2000 Bieńkowo
Obszar Natura 2000 Bieńkowo
Ziemia

{{#invoke:Koordynaty|szablon}}

Obszar Natura 2000 Bieńkowo – obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW); obszar "siedliskowy" zatwierdzony przez Komisję Europejską do czasu wyznaczenia przez kraj członkowski.

Ogólny opis obszaru

Obszar położony jest na terenie gminy Lelkowo w powiecie braniewskim. Obejmuje kompleks torfowisk i bagiennych lasów otoczonych pasem wilgotnych, w dużej mierze nieużytkowanych łąk.

Teren ten położony jest w niecce otoczonej od północy i wschodu przez wzgórza morenowe. Wypływają z nich liczne wysięki wodne zasilające torfowisko, uchodzące następnie do rzeki Warny. Główną, centralną część torfowiska porastają bagienne lasy liściaste i iglaste. Zachowało się tu niewielkie dystroficzne jezioro, pozostałość byłego jeziora. Na otwartej przestrzeni pomiędzy linią wody i zbiorowiskami leśnymi wykształciły się torfowiska niskie, przejściowe i wysokie, z roślinnością torfowiskową.

Walory przyrodnicze

Do głównych walorów tego obszaru należy obecność 4 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (kod 7110), torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej regeneracji (kod 7120), torfowiska przejściowe i trzęsawiska (kod 7140-1), sosnowy bór bagienny (kod 91D0-2).

Na terenie tym znajdują się stanowiska rzadkich gatunków roślin, takich jak: malina moroszka Rubus chamaemorus, turzyca strunowa Carex chordorrhiza, nerecznica grzebieniasta Dryopteris cristata, bażyna czarna Empetrum nigrum, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum. Stwierdzono tu obecność 63 gatunków ptaków, m.in. żurawia Grus grus, błotniaka zbożowego Circus cyaneus, bociana białego Ciconia ciconia, sowy uszatej Asio otus, dzięcioła czarnego Dryocopus martius.

Cel ochrony

Podstawowym celem ochrony jest zachowanie ekosystemów torfowiskowych i bagiennych oraz przywrócenie procesów torfotwórczych na terenach zdegradowanych.

Istniejące formy ochrony

Bibliografia

Pisarek Włodzimierz, Bieńkowo, [w:] Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata (red.), Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, Olsztyn 2009.
bip.olsztyn.rdos.gov.pl [14.06.2014]