Natura 2000 Jezioro Długie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Obszar Natura 2000 Jezioro Długie

Typ obszaru Obszar "siedliskowy" – przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
Kod PLH280030
Powierzchnia 642,91
Status obszaru Obszar o Znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) – zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej (2011 r.)
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar Natura 2000 Jezioro Długie
Obszar Natura 2000 Jezioro Długie
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Obszar Natura 2000 Jezioro Długie
Obszar Natura 2000 Jezioro Długie
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Obszar Natura 2000 Jezioro Długie – obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW); obszar "siedliskowy" zatwierdzony przez Komisję Europejską do czasu wyznaczenia przez kraj członkowski.

Ogólny opis obszaru

OZW "Jezioro Długie" znajduje się w mezoregionie Pojezierze Olsztyńskie, na zachód od Łukty w powiecie ostródzkim. Położony jest w rozległym kompleksie leśnym Lasów Taborskich. Jezioro Długie połączone jest z pobliskim Jeziorem Harcerskim poprzez niewielki dopływ. Obecnie oba jeziora tworzą system zamknięty, ale w przeszłości wody z Jeziora Długiego poprzez system kilku innych jezior były odprowadzane do rzeki Drwęcy. Krajobraz tego obszaru jest pagórkowaty, o deniwelacjach dochodzących do 10 m. 75% powierzchni ostoi zajmują tereny leśne, 16% wody, a pozostałe 9% – łąki, tereny o luźnej zabudowie i inne.

Walory przyrodnicze

Najcenniejszym elementem tego obszaru jest Jezioro Długie z reliktowym stanowiskiem poryblinu jeziornego Isoetes lacustris (kod 3110). W otoczeniu jeziora występują dobrze zachowane jeziora dystroficzne (kod 3160) i eutroficzne Jezioro Bałtyn (kod 3150) oraz torfowiska przejściowe (kod 7140-1). Na brzegach jezior oraz wzdłuż rzeki Taborzanki występują lasy łęgowe (kod 91E0-3).

Ponadto na obszarze tym spotyka się rozproszone powierzchnie brzeziny bagiennej (kod 91D0-1) oraz słabo zachowany płat sosnowo-brzozowego lasu bagiennego (kod 91D0-6). Gatunkiem dominującym w pozostałej części lasów jest buk zwyczajny Fagus sylvatica, tworzacy zbiorowioska kwaśnej (kod 9110) i żyznej buczyny (kod 9130). Gatunek ten, razem z grabem pospolitym Carpinus betulus, tworzy zbiorowisko grądu subatlantyckiego (kod 9160) - wokół Jeziora Długiego i w zachodniej części obszaru. Na południowo-wschodnich brzegach jeziora wykształciło sie zbiorowisko grądu zboczowego (kod 9170-3).

W granicach OZW "Jezioro Długie" występują 4 gatunki "naturowe" zwierząt: bóbr europejski Castor fiber (kod 1337), wydra Lutra lutra (1355), kumak nizinny Bombina bombina (kod 1188) i zalotka większa Leucorrhinia pectoralis (kod 1042). Stwierdzono tu 31 gatunków roślin chronionych lub rzadkich.

Cel ochrony

Zasadniczym celem ochrony jest zachowanie populacji reliktowego gatunku poryblinu jeziornego w Jeziorze Długim. Jezioro to jest obecnie jednym z trzech jezior lobeliowych w województwie warmińsko-mazurskim. Obszar ten pełni również funkcję ważnego korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym.

Istniejące formy ochrony

Bibliografia

Grzybowski Mirosław: Jezioro Długie, [w:] Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata (red.), Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, Olsztyn, 2009.
bip.olsztyn.rdos.gov.pl, Lista Obszarów o Znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim [02.06.2014]