Producent rolny

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj

Producent rolny – osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca na własny rachunek działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym, położonym w granicach Rzeczypospolitej Polskiej [1].

Ogólna charakterystyka

Szczegółową definicję producenta rolnego zawiera ustawa z dn. 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Zgodnie z jej treścią za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą:

 • posiadaczem gospodarstwa rolnego lub
 • rolnikiem w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia nr 73/2009, lub
 • posiadaczem zwierzęcia[2].

Producenci rolni podlegają ewidencji, którą w formie elektronicznej prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zapewniając jednocześnie ochronę i zabezpieczenie danych przed ich utratą oraz nieuprawnionym do nich dostępem.

Ewidencja producentów zawiera:

 • imię i nazwisko albo nazwę producenta, określenie jego miejsca zamieszkania i adres albo określenie siedziby i adres, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL),
 • numer identyfikacyjny,
 • numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów go-spodarki narodowej (REGON), jeżeli numer taki został nadany,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • imię i nazwisko oraz określenie miejsca zamieszkania i adres pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony, albo osoby uprawnionej do reprezentacji, wraz z numerem identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numerem ewidencyjnym powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL),
 • numer rachunku bankowego producenta.

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie ARiMR arimr.gov.pl

Znaczenie dla regionu

Z danych GUS wynika, że w województwie warmińsko-mazurskim w 2012 r. liczba producentów rolnych wpisanych do ewidencji wynosiła 64011 i w porównaniu do roku 2011 wzrosła o 2,7%. Większość producentów rolnych stanowiły osoby fizyczne (rys. 1).

Rys. 1. Struktura prodecentów rolnych w województwie warmińsko-mazurskim wg formy prawnej podmiotu

PR.jpeg

Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS.

Przypisy

 1. minrol.gov.pl
 2. Ustawa z dnia 18 grudnia o krajowym systemie ewidencji o producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. (Dz.U. 2004 Nr 10 poz. 76

Bibliografia

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji o producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. 2004 Nr 10 poz. 76)